FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

CENTRUM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ WOJCIECH CHCMIELEWSKI

  1. Bydgoska 30

16-400 Suwałki

NIP 844-120-73-03

nr tel.: +48 605 737 507

e-mail: sklep@szkoleniacps.pl

Ja/My(*)…………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*),
  • umowy dostawy następujących rzeczy(*),
  • o świadczenie następującej usługi(*):

1…………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………………………………………

6…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury/paragonu………………………………………………………………………………………………………

Numer konta, na które należy zwrócić należność…………………………………………………………………………

Data i Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.