TEST i Praktyczne Metody Regulowania i Zarządzania Stresem

W świecie, w którym tempem życia rządzi nieustanny pośpiech, prace są coraz bardziej wymagające, a technologia sprawia, że jesteśmy dostępni niemal 24/7, stres stał się niemal nieodłącznym elementem naszej codzienności. Szczególnie odczuwalny jest w miejscu pracy, gdzie presja, odpowiedzialność i wymagania mogą prowadzić do uczucia przytłoczenia i wypalenia. Zanim jednak zastanowimy się, dlaczego stres w miejscu pracy jest tak poważnym problemem, warto zrozumieć, czym dokładnie jest stres.

Radzenie sobie ze stresem – szkolenia

Definicja stresu – czym jest stres

Stres można określić jako fizyczną i emocjonalną odpowiedź organizmu na sytuacje, które są postrzegane jako zagrożenie lub wyzwanie. Jest to reakcja ewolucyjna, która kiedyś pomagała naszym przodkom w radzeniu sobie z bezpośrednimi zagrożeniami, takimi jak ataki drapieżników. Dziś jednak rzadko spotykamy się z takimi zagrożeniami, ale nasz organizm wciąż reaguje w podobny sposób na sytuacje stresowe, takie jak nadmierna ilość pracy czy konflikty w zespole.

Stres (ang. stress ‘naprężenie’), napięcie psychiczne, fizyczne, którym od lat zajmują się naukowcy i psychologowie, to stan napięcia psychicznego. „Jest to psychologiczny stan obciążenia systemu regulacji psychicznej, który pojawia się w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów czy wartości.” W praktyce oznacza to, że pracownik, który odczuwa stres, jest narażony na obciążenie psychiczne powstające wskutek zbyt wysokich wymagań w miejscu pracy lub braku zasobów do ich realizacji. W psychologii stres jest definiowany jako „dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji”. Sytuacja, w której pojawia się stresor – czyli bodziec powodujący stres – charakteryzuje się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej osoby doświadczającej stresu. Aby przywrócić równowagę, jednostka podejmuje różne zachowania zaradcze. W aspekcie medycznym stres jest postrzegany jako zaburzenie homeostazy, czyli wewnętrznego równowagi organizmu, wywołane czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Może być wywołany przez czynniki umysłowe, fizjologiczne, anatomiczne lub fizyczne.

Za wprowadzenie tego terminu do nauki odpowiada Hans Hugo Selye, który przez pół wieku badania poświęcił zjawisku stresu. Dzięki niemu uzyskaliśmy głębsze zrozumienie mechanizmów działania stresu w ciele ludzkim. Selye, często nazywany „dr Stress” z powodu swojego wkładu w badania nad stresem, opublikował ponad 1400 artykułów i 30 książek na ten temat. Selye był pionierem w identyfikacji powiązań między stresem a wieloma chorobami somatycznymi. Jego badania ukazały, że niezdolność do radzenia sobie ze stresem może prowadzić do szeregu chorób. Zjawisko to nazwał mianem niewydolności tzw. syndromu ogólnej adaptacji, a pierwsza książka na ten temat, „The Stress of Life”, została opublikowana w 1956 roku.

Mistrzostwo Emocji: Zrozum i Pokonaj Stres raz na zawsze

Stres w teorii i praktyce. Rodzaje, definicje i metody radzenia sobie ze stresem.

Stres, choć jest powszechnie doświadczanym uczuciem, do tej pory nie doczekał się jednoznacznej definicji naukowej. Niemniej jednak, dzięki badaniom i obserwacjom, naukowcy sformułowali różne definicje i koncepcje stresu, które pomagają lepiej zrozumieć to zjawisko.

Istnieją trzy główne typy definicji stresu:

 • Stres jako bodziec: te definicje koncentrują się na sytuacjach występujących w naszym otoczeniu, które mają naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji. Do kluczowych teorii zaliczamy teorie Elliotta i Eisdorfera, koncepcja Janisa oraz koncepcja zmian życiowych stworzona przez Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a.
 • Stres jako reakcja: tutaj stres jest postrzegany jako odpowiedź fizjologiczna i psychologiczna na działanie stresorów. Najbardziej znane teorie z tej kategorii to homeostatyczna teoria Waltera Cannona oraz koncepcja Selyego, w tym GAS i LAS.
 • Stres jako proces lub transakcja: ten typ definicji traktuje stres jako relację między jednostką a jej otoczeniem. Przykłady obejmują transakcyjny model Lazarusa, koncepcję Antonovsky’ego, koncepcję Hobfolla, koncepcję sytuacji trudnych Tomaszewskiego oraz regulacyjno-informacyjną teorię stresu Reykowskiego.

Z tych trzech koncepcji, model Lazarusa i Folkman stał się najczęściej wykorzystywanym modelem teoretycznym stresu.

Trzy Typy Reakcji na Stres:

 • Dystres: jest to reakcja organizmu na zagrożenie czy utrudnienie. Pojawia się w momencie, gdy działają na nas bodźce stresujące, nazywane stresorami.
 • Eustres: ten rodzaj stresu ma pozytywny wpływ na nas, mobilizując do działania i poprawiając nasze funkcjonowanie.
 • Neustres: jest to bodziec neutralny w działaniu dla jednej osoby, ale dla innych może być stresujący (dystres) lub mobilizujący (eustres).

Radzenie Sobie ze Stresem:

 • Radzenie sobie ze stresem, czyli tzw. coping, to poznawcze i behawioralne wysiłki , które mają na celu: opanowanie, zredukowanie lub tolerowanie stresu. Te wysiłki pomagają jednostce poradzić sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi żądaniami, które postrzega jako obciążające lub przekraczające jej zasoby.

Biologia Stresu, jak nasz organizm reaguje na zagrożenie.

Stres, zjawisko uniwersalne dla wszystkich ludzi, ma głębokie korzenie w naszej biologii. Mimo że odczucia stresu mogą być subiektywne, mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za reakcję na stres są bardzo konkretne i złożone.

 1. Układ Współczulny. Natychmiastowa Reakcja. Pierwszym systemem biologicznym, który włącza się w odpowiedzi na stres, jest układ współczulny. Aktywowany niemal natychmiast po zadziałaniu stresora, inicjuje reakcję „walki lub ucieczki”. W tym procesie nadnercza są pobudzane do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny. Skutkiem tej aktywacji są reakcje takie jak rozszerzenie źrenic, przyspieszenie tętna, oddechu i ogólnie zwiększona akcja serca.
 2. Oś HPA. Długoterminowa Reakcja. Aktywacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) występuje z pewnym opóźnieniem w porównaniu z układem współczulnym. Mechanizm ten rozpoczyna się od wydzielania hormonu kortykoliberyny (CRH) przez podwzgórze. Następnie CRH stymuluje przysadkę do wydzielania ACTH, które z kolei pobudza korę nadnerczy do produkcji glukokortykoidów, głównie kortyzolu. Mechanizm ten działa na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego, gdzie wysoki poziom glukokortykoidów hamuje aktywność podwzgórza i przysadki, zapewniając równowagę.
 3. Miejsce Sinawe. Centralny Punkt Aktywacji. Znajdujące się w pniu mózgu miejsce sinawe odgrywa kluczową rolę w biologii stresu. Działa jako most łączący podwzgórze i oś HPA, jednocześnie wzmacniając reakcję stresową. Aktywuje też ciało migdałowate, prowadząc do wzmożonych zachowań lękowych, a hamując aktywność kory przedczołowej.
 4. Ciało Migdałowate i Hipokamp. Pamięć i Emocje. Ciało migdałowate jest kluczowe w procesie rozpoznawania stresora i przypisywania mu wartości emocjonalnej. Jego nadmierna aktywacja może zahamować funkcjonowanie hipokampu, który jest niezbędny w procesach pamięciowych. Ciekawostką jest, że hipokamp pełni również ważną rolę w tłumieniu reakcji stresowej, hamując wydzielanie CRH przez podwzgórze.
 5. Układy Serotoninergiczny i Dopaminergiczny. Oba te układy neurotransmiterów odgrywają rolę w reakcji stresowej, wpływając na nastrój, motywację i ogólną aktywność mózgu.

Zrozumienie biologii stresu pozwala nam lepiej docenić, jak nasze ciało reaguje na zagrożenia i wyzwania. Mechanizmy te ewoluowały przez tysiące lat, aby pomóc nam przetrwać w trudnych warunkach. Jednak w nowoczesnym świecie często są one nadużywane, prowadząc do problemów zdrowotnych związanych z przewlekłym stresem. Wiedza o tych procesach może pomóc w opracowywaniu strategii radzenia sobie ze stresem i poprawy jakości życia.

Psychologia Stresu, czyli jak nasz umysł reaguje na wyzwania życiowe?

Choć stres jest często kojarzony z negatywnymi skutkami dla zdrowia, to w rzeczywistości jego wpływ na psychikę jest bardziej złożony. Stres może być zarówno motywatorem do rozwoju, jak i przyczyną poważnych problemów zdrowotnych.

Stres a Rozwój Psychiczny. W potocznym rozumieniu stres jest uważany za coś negatywnego, coś, czego powinniśmy unikać. W rzeczywistości jednak nie każdy stres jest szkodliwy. Stres umiarkowany, który nie przekracza naszych możliwości adaptacyjnych, może w rzeczywistości działać na naszą korzyść. Takie wyzwania stresowe mogą zwiększać nasze zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, promując rozwój psychiczny. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że stres jest podstawowym czynnikiem rozwoju.

Negatywne Skutki Stresu. Jednak nie wszystkie formy stresu są korzystne. Stres, który jest zbyt intensywny lub trwa zbyt długo, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do zaburzeń psychicznych. Przykłady to zaburzenia lękowe, depresyjne i zespół stresu pourazowego (PTSD). W skrajnych przypadkach może to prowadzić również do zaburzeń osobowości.

Fazy Stresu Według Hansa Selyego

Znany badacz stresu, Hans Selye, sformułował teorię, według której nasz organizm przechodzi przez trzy główne fazy w odpowiedzi na stres:

 • Faza Alarmowa: jest to początkowa reakcja na stresor, która charakteryzuje się uczuciem zaskoczenia i niepokoju. Faza ta dzieli się na:
 • Stadium szoku: początkowe zderzenie z nową, stresującą sytuacją.
 • Stadium przeciwdziałania szokowi: Jednostka stawia czoła sytuacji i podejmuje wysiłki obronne.
 • Faza Przystosowania (odporności): w tej fazie organizm uczy się radzić sobie ze źródłem stresu. Jeśli uda się pokonać trudność, wszystko wraca do normy. Jeśli nie, następuje następna faza.
 • Faza Wyczerpania: przewlekły stres może prowadzić do wyczerpania naszych zasobów, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Może to prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak choroby psychosomatyczne, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Typowe Stresory. Alternatywna Koncepcja Stresu według Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a.

Sprawdź swój poziom stresu.

Thomas Holmes i Richard Rahe postulowali, że różne wydarzenia życiowe, niezależnie od tego, czy są postrzegane jako pozytywne czy negatywne, mogą wywołać stres poprzez wymóg dostosowania się do nowych okoliczności. Ich koncepcja opierała się na pojęciu „stresora”, czyli zewnętrznego wydarzenia lub sytuacji, która wymaga od jednostki adaptacji.

Stres wynikający z konieczności przystosowania się do zmiany. Zaznacz te punkty, które wydarzyły się w Twoim życiu w przeciągu ostatniego roku.

Zdarzenia Skala siły wpływu
Śmierć rodzica, współmałżonka 100
Rozwód 73
Separacja 65
Kara więzienia 63
Śmierć bliskiego członka rodziny 63
Własna choroba lub uszkodzenie części ciała 53
Małżeństwo 50
Utrata pracy 47
Pogodzenie się ze współmałżonkiem 45
Odejście na emeryturę 45
Zmiana stanu zdrowia członka rodziny 44
Ciąża 40
Kłopoty seksualne 39
Pojawienie się nowego członka rodziny 39
Reorganizacja przedsiębiorstwa 39
Zmiana stanu finansów 38
Śmierć bliskiego przyjaciela 37
Zmiana kierunku pracy 36
Zmiana częstotliwości kłótni ze współmałżonkiem 35
Wysoki kredyt ponad 400 000zł 31
Pozbawienie prawa do kredytu czy pożyczki 30
Zmian obowiązków pracy 29
Syn lub córka opuszcza dom 29
Kłopoty z teściową 29
Wybitne osiągnięcia osobiste 28
Żona zaczyna lub przestaje pracować 26
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej 26
Zmiana warunków życia 25
Zmiana nawyków osobistych 24
Kłopoty z szefem 23
Zmiana godzin lub warunków pracy 20
Zmiana miejsca zamieszkania 20
Zmiana szkoły 20
Zmiana rozrywek 19
Zmiana w zakresie aktywności religijnej 19
Zmiana aktywności towarzyskiej 18
Kredyt lub pożyczka poniżej 100 000zł 17
Zmian nawyków dotyczących snu 16
Zmian członków rodziny zbierających się razem 15
Zmiana w nawykach dotyczących jedzenia 15
Urlop 13
Boże Narodzenie 12
Pomniejsze naruszenie prawa 11

Podsumuj wszystkie punkty, które zaznaczyłeś na liście:

Doktor Thomas H. Holmes i jego współpracownicy skonstruowali powyższą skalę określającą wielkość stresu mierzonego w „jednostkach zmian życiowych Life Change Units LCU.

Interpretacja wyników

Prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę w ciągu dwóch lat

0 – 149 pkt. –Brak poważnych problemów

150 – 199 pkt. – Łagodny kryzys życiowy. 37 % Prawdopodobieństwa zachorowania

200 -299 pkt. – Umiarkowany kryzys życiowy – 51% prawdopodobieństwa zachorowania.

Ponad 300 pkt. – Poważny kryzys życiowy 79 % prawdopodobieństwa zachorowania

Badania Holmesa i Rahe’a wskazały na interesujący związek między sumą jednostek stresu, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę w ciągu kolejnych dwóch lat:

Te odkrycia podkreślają, jak ważne jest monitorowanie naszych poziomów stresu i poszukiwanie wsparcia oraz strategii radzenia sobie, gdy stajemy w obliczu wielu stresujących wydarzeń życiowych.

Jakie reagujesz na stres? Różnice indywidualne.  

Stres stanowi uniwersalne wyzwanie dla każdej jednostki, niezależnie od miejsca zamieszkania czy pochodzenia. W związku z tym różne grupy ludzi mogą reagować na niego w różny sposób, w zależności od ich doświadczeń życiowych i otoczenia.

 • Miejsce zamieszkania a stres. Osoby, które żyją w miastach, zazwyczaj mają do czynienia z innym poziomem stresorów niż osoby mieszkające na wsi. Wielkie miasta wiążą się z intensywnym rytmem życia, zatłoczeniem, hałasem oraz presją społeczną. Badania wykazały, że osoby mieszkające w miastach wykazują większą aktywność ciała migdałowatego podczas sytuacji stresowej w porównaniu do osób mieszkających na wsi. Ciekawym odkryciem jest również fakt, że osoby, które dorastały w dużych miastach, wykazują większą aktywność przedniej części zakrętu obręczy podczas rozwiązywania zadań arytmetycznych pod presją. Wykorzystując do obserwacji funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy, naukowcy mogli monitorować aktywność mózgu podczas doświadczania stresu.
 • Stres a waga ciała. Współczesne badania sugerują, że stres może wpływać na naszą wagę, często prowadząc do przyrostu masy ciała. Długotrwały stres może prowadzić do nadmiernego spożywania pokarmów bogatych w tłuszcz i cukier, co jest jednym z mechanizmów radzenia sobie z niepokojem.
 • Stres mniejszościowy. Osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną często borykają się z tzw. stresem mniejszościowym. Jest to stres związany z przynależnością do grupy społecznej, która jest dyskryminowana czy marginalizowana. W przypadku osób doświadczających homofobii, stres ten może prowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych i psychologicznych.
 • Objawy stresu mniejszościowego obejmują: samookaleczanie, obniżenie samooceny, stany lękowe i depresyjne, wycofanie się z kontaktów społecznych, problemy w nauce, uzależnianie się od substancji, podejmowanie zachowań ryzykownych, zaburzenia zachowania, jedzenia, snu oraz próby samobójcze.
 • Zrozumienie różnych reakcji na stres pozwala lepiej radzić sobie z jego skutkami i wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy w radzeniu sobie z presją.

Jaki jest twój model podatności na stres?

Model podatność na stres stanowi jedno z kluczowych podejść do zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw różnic indywidualnych i pojawiania się zaburzeń, łącząc wewnętrzne predyspozycje z wpływem czynników zewnętrznych. Oto główne punkty tego modelu:

Definicja i Różnice od Innych Podejść:

Model podatność na stres różni się od bardziej tradycyjnych podejść, które skupiają się albo na czynnikach zewnętrznych (np. toksynach lub bakteriach chorobotwórczych), albo na wewnętrznych (np. genetyce). Zamiast tego, model ten skupia się na interakcji między tymi dwoma rodzajami czynników.

Podatność (Diateza). Podatność oznacza indywidualną wrażliwość jednostki na różne czynniki zewnętrzne, które same w sobie nie są przyczyną zaburzeń, ale mogą zwiększać ryzyko ich wystąpienia.

Podatności i stresory mogą być interpretowane na wiele sposobów – mogą być genetyczne, biologiczne, psychologiczne, sytuacyjne lub środowiskowe.

Rola Stresorów. Chociaż pewne predyspozycje mogą zwiększać ryzyko zaburzeń, stresory (zdarzenia lub warunki życiowe) są tym, co często inicjuje rozwój tych zaburzeń.

Zastosowania Modelu. Model ten został wykorzystany do badania wielu różnych zaburzeń, w tym zaburzeń nastroju, schizofrenii i zaburzeń lękowych.

Wprowadza koncepcję progu przeciążenia stresem, co sugeruje, że istnieją pewne punkty, w których stresory mogą stać się zbyt przytłaczające dla jednostki, prowadząc do rozwoju zaburzeń.

Historia Modelu. Choć pojęcie podatności (diateza) były używane w medycynie i psychiatrii od XIX wieku, to pełne sformułowanie modelu podatność-stres zaczęło się pojawiać dopiero około 1960 roku.

Przykładem jest praca Paula Meehla na temat schizofrenii, która próbowała łączyć podatności genetyczne z wpływem otoczenia.

Podejście w Kontekście Szerokich Modeli. Model podatność-stres ma swoje miejsce w szerszych teoriach psychologii zdrowia. Na przykład, w koncepcji salutogenezy Antonovsky’ego zdrowie jest postrzegane jako dynamiczna równowaga między zasobami odpornościowymi a stresorami.

Model podatności dyferencjalnej Belsky’ego podkreśla, że to, co jest stresorem dla jednej osoby, może być postrzegane pozytywnie przez inną osobę.

Podsumowując, model podatność-stres oferuje bardziej złożone spojrzenie na genezę różnic indywidualnych i zaburzeń niż bardziej tradycyjne podejścia, koncentrując się na interakcji między wewnętrznymi predyspozycjami a wpływem czynników zewnętrznych.

Przykład analizy z wykorzystaniem modelu podatności na stres.

Osoba: Katarzyna, 28 lat, pracuje w dużym korporacyjnym biurze jako specjalista ds. marketingu.

 • Podatność (Diateza): Genetyczna: Katarzyna ma w rodzinie osoby, które cierpiały na depresję i lęki, co może zwiększać jej genetyczną podatność na te zaburzenia.
 • Psychologiczna: Od dzieciństwa Katarzyna była bardzo wymagająca wobec siebie i miała tendencję do perfekcjonizmu. Czuje się również niespokojna w sytuacjach społecznych.
 • Biologiczna: Katarzyna ma zaburzenia snu i nieprawidłowy rytm dobowy, co sprawia, że jest często niewyspana.
 • Stresory:
  • Praca: Katarzyna ostatnio otrzymała nowy projekt, który jest bardzo wymagający i wiąże się z dużym stresem. Ma napięte terminy i odczuwa presję ze strony przełożonych.
  • Życie osobiste: Jej długoletni związek niedawno się zakończył, a jej przyjaciółka niedawno przeprowadziła się do innego miasta, co sprawia, że czuje się samotna.
  • Zdrowie: Katarzyna niedawno doznała kontuzji nogi podczas biegania, co sprawia, że nie może uprawiać swojego ulubionego sportu, co wcześniej pomagało jej radzić sobie ze stresem.
 • Interakcja pomiędzy Podatnością a Stresorami: Genetyczna podatność Katarzyny na zaburzenia nastroju, w połączeniu z jej psychologicznymi predyspozycjami (perfekcjonizm, nieśmiałość), może sprawiać, że jest bardziej wrażliwa na wpływ aktualnych stresorów w jej życiu. Stresory, takie jak presja w pracy i problemy w życiu osobistym, mogą aktywować jej podatności i zwiększać ryzyko wystąpienia objawów depresji lub lęku.
 • Wnioski i Interwencje: Rozpoznanie interakcji między podatnościami a stresorami w życiu Katarzyny może pomóc w zrozumieniu, dlaczego obecnie boryka się z trudnościami. Interwencje mogą obejmować wsparcie psychoterapeutyczne, aby pomóc jej radzić sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, a także możliwość wdrożenia leczenia farmakologicznego w celu wsparcia jej zdrowia psychicznego. Wsparcie społeczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami mogą być kluczowe dla jej dobrostanu.

Takie analizy przy użyciu modelu podatności na stres pomagają zrozumieć, dlaczego pewne osoby rozwijają objawy w odpowiedzi na stresujące wydarzenia życiowe, podczas gdy inne nie. Uważa się, że jest to wynik interakcji między ich wewnętrznymi podatnościami a zewnętrznymi stresorami.

Dlaczego stres w pracy jest problemem?

 • Wpływ na zdrowie fizyczne: Chroniczny stres może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, choroby serca czy problemy z układem trawiennym. Ponadto, stres może osłabić układ odpornościowy, co zwiększa podatność na infekcje.
 • Zakłócenie zdrowia psychicznego: Osoby doświadczające ciągłego stresu w miejscu pracy są bardziej narażone na problemy z lękiem, depresją czy wypaleniem zawodowym.
 • Zmniejszona produktywność: Ciągłe uczucie przytłoczenia i stresu może prowadzić do spadku koncentracji, motywacji i ogólnej efektywności w pracy.
 • Negatywne relacje w miejscu pracy: Stres może prowadzić do konfliktów z kolegami z pracy, braku komunikacji oraz ogólnej negatywnej atmosfery w zespole.
 • Absencja i rotacja pracowników: Pracownicy, którzy doświadczają dużej ilości stresu w pracy, są bardziej skłonni do brania wolnego z powodów zdrowotnych lub poszukiwania innej pracy w celu uniknięcia źródeł stresu.

Jakie są przyczyny stresu w miejscu pracy?

 • Nadmierne obciążenie zadaniem: Pracownicy, którzy czują, że mają zbyt wiele obowiązków lub że oczekiwania wobec nich są niewspółmierne do ich umiejętności lub dostępnych zasobów, często doświadczają stresu. Brak odpowiednich narzędzi, zasobów lub czasu do wykonania zadania może prowadzić do uczucia przytłoczenia.
 • Konflikty interpersonalne: Nieporozumienia, konflikty i napięcia między współpracownikami lub między pracownikiem a przełożonym mogą być źródłem chronicznego stresu. Często wynikają z różnic kulturowych, komunikacyjnych lub osobistych.
 • Brak równowagi między pracą a życiem prywatnym: W erze smartfonów i nieustannej łączności wiele osób ma trudności z wyłączeniem się z trybu „pracy”. Przepracowanie i brak czasu dla siebie i rodziny mogą prowadzić do wypalenia i zwiększać poziom stresu.

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powodujące stres w pracy:

 • Zmienność i niepewność w pracy: Niestabilność zatrudnienia, częste zmiany w strukturze firmy czy niepewność dotycząca przyszłości mogą budzić niepokój.
 • Brak poczucia wpływu na własną pracę: Brak autonomii czy możliwości podejmowania decyzji może powodować frustrację i poczucie bezradności.
 • Niewystarczające wynagrodzenie: Poczucie, że praca nie jest odpowiednio wynagradzana, może prowadzić do niezadowolenia i stresu.
 • Niewłaściwe warunki pracy: Nieodpowiednie środowisko pracy, takie jak hałas, brak ergonomii czy nadmierna ilość godzin spędzonych w pracy, również mogą być źródłem stresu.

Dodatkowe czynniki stresujące w pracy:

 • Brak jasności w zakresie obowiązków: Niejasne oczekiwania lub brak jasno określonych zadań mogą prowadzić do niepewności i frustracji.
 • Szybkie tempo zmian technologicznych: Ciągła potrzeba dostosowywania się do nowych technologii czy narzędzi może być źródłem stresu, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z adaptacją.
 • Dyskryminacja lub mobbing w miejscu pracy: Doświadczenie niesprawiedliwego traktowania czy dręczenia może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych związanych ze stresem.
 • Podróże służbowe: częste podróże mogą być męczące i powodować brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Możliwość awansu: presja związana z karierą oraz konkurencja o awanse mogą być źródłem stresu.
 • Potrzeba wytrzymałości fizycznej: niektóre zawody wymagają od pracowników dobrej kondycji fizycznej i dużej sprawności.
 • Praca w trudnych warunkach środowiskowych: ekstremalne temperatury, niewygodne warunki lub praca na wysokości mogą zwiększać poziom stresu.
 • Ryzyko: niektóre zawody niosą ze sobą ryzyko poważnych wypadków lub innych niebezpieczeństw.
 • Stres związany z wystąpieniami publicznymi: obawa przed przemawianiem przed publicznością lub byciem w centrum uwagi.
 • Konkurencja: w wielu zawodach presja związana z konkurowaniem z innymi może być przyczyną stresu.
 • Zagrożenie życia lub zdrowia: niekiedy ryzyko związane jest z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia pracownika.
 • Odpowiedzialność za drugiego człowieka: bycie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zdrowie lub dobrostan innych osób.
 • Praca pod presją czasu: konieczność wykonywania zadań w określonym, często krótkim, terminie.
 • Narażenie na ocenę publiczną: w niektórych zawodach osoby są regularnie oceniane przez innych, co może być źródłem stresu.

Warto zauważyć, że intensywność i wpływ tych czynników stresogennych mogą się różnić w zależności od zawodu, indywidualnych predyspozycji osoby pracującej oraz konkretnego środowiska pracy. Natomiast, rozpoznanie przyczyn stresu w miejscu pracy to pierwszy krok do tworzenia zdrowszych środowisk pracy. Dla pracodawców kluczem jest aktywne słuchanie swoich pracowników, monitorowanie poziomu stresu w organizacji i wprowadzanie środków zaradczych. Dla pracowników ważne jest zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i dbanie o własne zdrowie psychiczne.

Które zawody w Polsce zaliczane są do najbardziej stresujących?  

 • Żołnierz: odpowiedzialność za obronę kraju, potencjalne zagrożenie życia podczas misji oraz długie okresy rozłąki z rodziną.
 • Strażak: ryzyko poparzeń, narażenie na szkodliwe substancje i konieczność udzielania pierwszej pomocy w ekstremalnych warunkach.
 • Pilot samolotu: ogromna odpowiedzialność za pasażerów oraz ryzyko katastrof lotniczych.
 • Policjant: codzienny kontakt z przestępczością, ryzyko utraty życia oraz ciągła obserwacja i ocena społeczeństwa.
 • Dziennikarz telewizyjny: presja wystąpień publicznych, narażenie na ocenę opinii publicznej oraz obcowanie z trudnymi tematami.
 • Koordynator wydarzeń: duża odpowiedzialność, nienormowane godziny pracy oraz konieczność szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje.
 • Dziennikarz prasowy: ciągłe terminy, presja na dostarczenie świeżych informacji oraz obcowanie z trudnymi wiadomościami.
 • Kierownik PR: odpowiedzialność za wizerunek firmy, narażenie na ocenę publiczną oraz konieczność radzenia sobie z kryzysami wizerunkowymi.
 • Kadra kierownicza: duża odpowiedzialność za działanie całej firmy, konieczność podejmowania trudnych decyzji oraz radzenia sobie z presją wyników.
 • Taksówkarz: odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów, konieczność radzenia sobie z trudnymi klientami oraz presja czasu.
 • Lekarz: odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów, ciągły kontakt z chorobami oraz presja podejmowania szybkich decyzji.
 • Nauczyciel: odpowiedzialność za edukację młodych ludzi, konieczność radzenia sobie z problemami uczniów oraz presja osiągania wyników edukacyjnych.
 • Ratownik medyczny: konieczność udzielania pierwszej pomocy w ekstremalnych warunkach, ryzyko zakażeń oraz duży poziom stresu.
 • Operator linii produkcyjnej: monotonia pracy, ryzyko wypadków przy pracy oraz presja czasu.
 • Górnik: praca w trudnych warunkach podziemnych, ryzyko wypadków oraz duże obciążenie fizyczne.
 • Pracownik budowlany: ryzyko wypadków, praca na wysokości oraz narażenie na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Kontroler lotów: ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo samolotów w powietrzu oraz konieczność podejmowania szybkich decyzji.
 • Prawnik: presja odpowiedzialności za losy klientów, konieczność ciągłego dokształcania się oraz radzenie sobie z trudnymi przypadkami.
 • Sędzia: duża odpowiedzialność za wydawane wyroki, narażenie na ocenę opinii publicznej oraz konieczność obcowania z trudnymi tematami społecznymi.
 • Pracownik socjalny: ciągły kontakt z ludźmi w trudnej sytuacji życiowej, konieczność radzenia sobie z trudnościami.

Jakie są objawy chronicznego stresu?

Chroniczny stres w pracy ma poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, emocjonalnego i produktywności pracownika. Poniżej przedstawiam skutki chronicznego stresu oparte na wynikach badań:

 1. Fizyczne objawy stresu.
 • Problemy z układem sercowo-naczyniowym. Stres może prowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi, zwiększonego ryzyka chorób serca i udarów.
 • Zaburzenia snu. Wpływa na jakość i ilość snu, prowadząc do bezsenności lub częstego budzenia się w nocy.
 • Zmniejszona odporność. Stres obniża odporność organizmu, co może prowadzić do częstszych infekcji i dłuższego czasu regeneracji.
 • Problemy z trawieniem. Wrzody, zapalenie żołądka, zaparcia, czy też biegunka mogą być skutkiem przewlekłego stresu.
 • Bóle mięśniowe. Napięcie mięśni, bóle głowy, bóle pleców są często związane z długotrwałym stresem.
 • Zmiany w apetycie. Nadmierne jedzenie lub brak apetytu.
 1. Emocjonalne i psychologiczne konsekwencje.
 • Depresja i lęk. Osoby narażone na chroniczny stres są bardziej narażone na rozwój depresji, lęków oraz innych zaburzeń nastroju.
 • Wypalenie zawodowe. Uczucie wyczerpania, cynizmu w stosunku do pracy i obniżone poczucie własnej skuteczności.
 • Poczucie osamotnienia. Osoby pod wpływem stresu mogą izolować się od innych, co prowadzi do uczucia samotności i braku wsparcia.
 • Niska samoocena. Osoba może czuć, że nie radzi sobie w pracy lub w życiu prywatnym.
 • Problemy z koncentracją i pamięcią. Stres wpływa na funkcje poznawcze, co może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu informacji lub skupieniu uwagi.
 1. Wpływ na produktywność i zaangażowanie.
 • Obniżona produktywność. Stres może prowadzić do spadku wydajności, częstych błędów i problemów z organizacją czasu pracy.
 • Zwiększona absencja. Osoby pod wpływem stresu częściej korzystają z urlopów zdrowotnych lub nieobecności w pracy.
 • Zmniejszone zaangażowanie. Osoba może czuć się mniej związana z miejscem pracy, co prowadzi do mniejszego zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Konflikty w zespole. Stres może prowadzić do konfliktów międzyludzkich, problemów z komunikacją i napięć w zespole.

Zarządzanie stresem oraz dbanie o zdrowie psychiczne pracowników powinno być priorytetem dla pracodawców, gdyż skutki chronicznego stresu mogą prowadzić nie tylko do problemów zdrowotnych u pracowników, ale także do obniżenia efektywności całej organizacji.

jak radzic sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Zarządzanie Stresem w Organizacji: Prewencyjne Zarządzanie Stresem

Zarządzanie stresem jest niezbędne w nowoczesnym środowisku pracy, gdzie stresory występują na różnych poziomach organizacji. Jak wspomniano, metoda prewencyjnego zarządzania stresem koncentruje się na zdrowiu jednostek i organizacji, mając na celu chronić obie strony przed negatywnymi skutkami stresu. Oto jak można stosować pięć podstawowych zasad i trzy główne elementy w praktycznym zarządzaniu stresem:

Identyfikacja problemu

 • Badania i ankiety: przeprowadzanie regularnych ankiet wśród pracowników, aby zidentyfikować główne źródła stresu w miejscu pracy.
 • Spotkania i warsztaty: organizowanie spotkań, na których pracownicy mogą dzielić się swoimi obawami i stresorami.
 • Analiza danych: analiza wyników badań i ankiet w celu zidentyfikowania głównych obszarów wymagających interwencji.

Interwencja

 • Szkolenia biznesowe. Organizowanie szkoleń z zakresu zarządzania stresem, technik relaksacyjnych oraz skutecznej komunikacji.
 • Zmiany w organizacji pracy, może to obejmować dostosowywanie godzin pracy, wprowadzanie przerw, zapewnienie odpowiednich narzędzi i zasobów.
 • Wsparcie psychologiczne, czyli zapewnienie dostępu do doradców czy psychologów, którzy mogą pomóc pracownikom radzić sobie ze stresem.
 • Dopasowanie jednostki do organizacji poprzez zapewnienie, aby pracownicy byli umieszczani na stanowiskach odpowiadających ich umiejętnościom i zainteresowaniom, co może zmniejszyć stres związany z pracą.

Ocena interwencji

 • Po wdrożeniu interwencji przeprowadzić ponowną ankietę wśród pracowników, aby ocenić skuteczność działań.
 • Porównanie wyników przed i po interwencji w celu zidentyfikowania obszarów poprawy.
 • Modyfikacja strategii. Jeśli interwencje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, strategia zarządzania stresem powinna być dostosowywana.

W oparciu o wyżej wymienione zasady i elementy, organizacje mogą tworzyć skuteczne programy zarządzania stresem, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ważne jest, aby organizacje były świadome wpływu stresu na ich pracowników i podejmowały odpowiednie kroki w celu jego minimalizacji. Pracownicy, którzy czują, że ich stres jest dobrze zarządzany, są bardziej zadowoleni z pracy, produktywni i lojalni wobec organizacji.

A może zarządzać stresem prewencyjnie?

Metoda prewencyjnego zarządzania stresem koncentruje się na zapobieganiu problemom związanym ze stresem, zamiast reagować na nie po fakcie. Kluczem jest skupienie się na zdrowiu jednostek i organizacji, mając na celu chronić obie strony przed negatywnymi skutkami stresu. Ale jak w praktyce zastosować takie podejście?

Etap 1: Identyfikacja problemu

Zanim organizacja będzie w stanie skutecznie zarządzać stresem, musi najpierw zrozumieć jego źródła. To oznacza przeprowadzanie regularnych ankiet wśród pracowników, organizowanie spotkań i warsztatów oraz analizę zebranych danych. Wszystko po to, aby zidentyfikować kluczowe obszary, które wymagają interwencji.

Etap 2: Interwencja

Po zidentyfikowaniu problemu, organizacje muszą podjąć konkretne działania. Obejmuje to organizowanie szkoleń z zakresu zarządzania stresem, wprowadzanie zmian w organizacji pracy, zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz dbanie o to, aby pracownicy byli umieszczani na odpowiednich dla nich stanowiskach.

Etap 3: Ocena interwencji

Nie wystarczy jedynie wprowadzić zmiany; organizacje muszą także ocenić ich skuteczność. To oznacza przeprowadzanie ponownych ankiet, analizę wyników i, jeśli konieczne, modyfikację strategii zarządzania stresem.

Dobre zarządzanie stresem w miejscu pracy może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i samym organizacjom. Pracownicy czują się bardziej zadowoleni, są bardziej produktywni i lojalni wobec pracodawcy. Dla firm oznacza to większą produktywność, niższą rotację pracowników oraz lepszy wizerunek na zewnątrz. Ostatecznie, dbanie o zdrowie psychiczne pracowników to nie tylko kwestia etyki, ale także klucz do sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

64 bardzo skuteczne metody radzenia sobie ze stresem

W życiu każdego z nas pojawiają się sytuacje stresujące. Kluczem do skutecznego radzenia sobie z nimi jest ich wcześniejsza identyfikacja i wybór odpowiedniej strategii radzenia sobie. Współczesna psychologia oferuje nam szeroką gamę metod i stylów radzenia sobie ze stresem, które zostały podzielone na trzy główne kategorie. Po pierwsze, mamy styl skoncentrowany na zadaniu, który kieruje naszą uwagę na konkretne działania i rozwiązania problemów. Po drugie, jest styl skoncentrowany na emocjach, w którym analizujemy i skupiamy się na własnych uczuciach i reakcjach. Ostatecznie, jest styl unikania, w którym starając się odciąć od sytuacji stresującej, często przez zanurzenie się w czynnościach zastępczych, takich jak spotkania towarzyskie czy binge-watching telewizyjny.

Wśród tych stylów, badacze wyróżniają wiele konkretnych strategii radzenia sobie, takich jak konfrontacja, dystansowanie się czy poszukiwanie wsparcia społecznego. Ważne jest zrozumienie, że nie ma jednej „najlepszej” strategii radzenia sobie ze stresem. To, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej, ze względu na różnice w osobowości czy rodzaj stresora. Na przykład, osoby introwertyczne mogą preferować skupienie się na swoich emocjach, podczas gdy ekstrawertycy mogą skłaniać się ku aktywnemu rozwiązaniu problemu.

Poniżej przedstawiamy listę popularnych metod zarządzania stresem, które mogą pomóc w nawigacji w trudnych sytuacjach…

 1. Zachowaj pozytywne nastawienie. Pozytywny sposób myślenia ma moc zmniejszania poziomu stresu. Gdy jesteś pod presją w pracy, zamiast skupiać się na tym, co może pójść nie tak, skoncentruj się na tym, co już osiągnąłeś i co możesz jeszcze osiągnąć.
 2. Zaakceptuj, że istnieją zdarzenia, których nie możesz kontrolować. Na przykład, zamiast denerwować się z powodu opóźnionego samolotu, skup się na tym, jak możesz wykorzystać ten dodatkowy czas.
 3. Bądź asertywny, a nie agresywny. Na przykład, gdy kolega z pracy ciągle przekłada spotkanie, wyraź swoje uczucia w spokojny i uprzejmy sposób, zamiast wybuchnąć gniewem.
 4. Znajdź swój sposób na redukcję stresu. Może to być spacer w parku, słuchanie ulubionej muzyki lub pisanie w dzienniku.
 5. Ucz się technik relaksacyjnych i ćwicz. Regularna ćwiczenia jogi mogą pomóc w redukcji stresu oraz wzmocnieniu dobrostanu.
 6. Ćwicz regularnie, jogging, pływanie czy jazda na rowerze to świetne sposoby na walkę ze stresem i poprawienie kondycji.
 7. Jedz zdrowe, dobrze zbilansowane posiłki. Zdrowa dieta wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, dając nam energię i siłę do radzenia sobie z trudnościami.
 8. Naucz się efektywniej zarządzać czasem. Na przykład, stosując technikę pomodoro do zarządzania czasem, można zwiększyć produktywność i zredukować stres.
 9. Podejmuj próby zachowania codziennej rutyny. Regularne posiłki, czas na odpoczynek i prace domowe mogą wprowadzić w życie poczucie stabilności.
 10. Odpowiednio ustalaj granice. Jeśli Twoi przyjaciele czy rodzina proszą Cię o coś, co jest dla Ciebie zbyt obciążające, grzecznie im odmów.
 11. Znajdź czas na hobby i zainteresowania. Czytanie książki, malowanie lub gry planszowe to świetne sposoby na odstresowanie się.
 12. Odpoczywaj i dbaj o regularny sen. Organizm regeneruje się podczas snu, dlatego warto dbać o jego odpowiednią długość.
 13. Unikaj alkoholu i substancji psychoaktywnych. Chociaż mogą one przynosić chwilową ulgę, w dłuższej perspektywie mogą pogłębiać problemy ze stresem.
 14. Szukaj wsparcia społecznego. Organizowanie spotkań z przyjaciółmi czy rodziną może być doskonałym sposobem na odstresowanie się.
 15. Rozmawiaj o swoich obawach. Często dzielenie się swoimi uczuciami z kimś zaufanym pomaga w radzeniu sobie ze stresem.
 16. Nie bój się prosić o pomoc. Jeśli czujesz, że samodzielnie nie radzisz sobie ze stresem, warto skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak psycholog.
 17. Wypróbuj różne techniki rozluźniające. Każdy z nas jest inny i to, co działa na jednego, niekoniecznie musi być skuteczne dla innego. Dlatego warto przetestować różne metody relaksacji i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Do najbardziej popularnych technik relaksacyjnych należą:
 18. Ćwiczenia oddechowe, pomagają skoncentrować się na procesie oddychania, co może być bardzo odprężające.
 19. Rozciąganie, pozwala na rozluźnienie mięśni i zwiększenie elastyczności ciała.
 20. Rozluźnianie karku i szyi, jest to specyficzna technika, która polega na wykonaniu ruchów szyi w kształcie ósemki. Możemy ją wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej. Należy powtórzyć to ćwiczenie 10 razy w jedną i w drugą stronę. Ma to na celu rozciągnięcie mięśni szyi i karku, co pomaga w relaksacji i łatwiejszym oddychaniu.
 21. Trening Jacobsona, czyli progresywna relaksacja mięśni. Metoda ta polega na napinaniu i rozluźnianiu określonych grup mięśni. Dzięki niej uczymy się, jakie uczucie towarzyszy rozluźnieniu, a także uczymy się kontrolować napięcie mięśniowe.
 22. Trening autogenny Schultza. Jest to technika relaksacyjna opierająca się na autosugestii. Składa się z sześciu faz, które skupiają się na różnych aspektach ciała i umysłu. Każda faza opiera się na pewnych komunikatach, które mają wywołać określone uczucie lub stan.
 23. Jest to technika, która polega na wyobrażeniu sobie pozytywnych obrazów lub miejsc, w których czujemy się dobrze. Może to być plaża, las, góry lub jakiekolwiek inne miejsce, które kojarzy nam się z relaksem. Wizualizacja pomaga przenieść umysł w inne miejsce, co może być bardzo pomocne w radzeniu sobie ze stresem.
 24. Jest to metoda, która polega na skupieniu się na bieżącej chwili. Wprowadza nas w stan pełnej obecności, dzięki czemu możemy dostrzec rzeczy, które wcześniej były dla nas niewidoczne. Mindfulness pomaga w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak stres czy lęk. Jest to metoda, która ma swoje korzenie w tradycji buddyjskiej, ale została dostosowana do zachodniego świata przez Jona Kabat-Zina.
 25. Ćwiczenia oddechowe. Choć może się wydawać, że ćwiczenia oddechowe są zbyt proste, aby były skuteczne, regularne praktykowanie może przynieść znaczące korzyści. Najbardziej podstawowa technika polega na głębokim wdechu nosem, a następnie długim wydechu ustami, podczas którego można powiedzieć słowo „relaks”. Wydech powinien trwać dłużej niż wdech. Po kilku takich oddechach czujemy się bardziej zrelaksowani i skoncentrowani.
 26. Rozpoznawanie myśli. Często nasze myśli potęgują uczucie stresu. Przyjmując postawę obserwatora wobec własnych myśli, można nauczyć się rozpoznawania sygnałów wczesnego stresu i tym samym reagować na nie w bardziej świadomy sposób.
 27. Farmakologia i „lekarstwa psychologiczne”. Chociaż farmakologia oferuje różne metody łagodzenia stresu, ważne jest, aby korzystać z nich z rozwagą i świadomością.
 28. Zioła uspokajające. Apteki oferują różne ziołowe suplementy, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów stresu i lęku. Są one naturalną alternatywą dla leków na receptę, ale warto konsultować się z lekarzem przed ich przyjmowaniem.
 29. Asertywność – jeden z psychologicznych sposobów radzenia sobie ze stresem polega na rozwijaniu asertywności. Asertywność pozwala wyrażać swoje uczucia i potrzeby w sposób jasny i szanujący innych, co może pomóc w uniknięciu wielu sytuacji stresowych.
 30. Analiza cech charakteru. Refleksja nad własnym charakterem może pomóc zrozumieć, dlaczego reagujemy na pewne sytuacje w określony sposób. Jeśli zidentyfikujemy te cechy, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na stres, możemy pracować nad ich modyfikacją.
 31. Prowadzenie dziennika. Zapisywanie swoich uczuć i myśli w notatniku, co pomaga zrozumieć źródła stresu i przeanalizować reakcje na niego.
 32. Zdrowa dieta. Spożywanie zbilansowanych posiłków bogatych w białko, błonnik i witaminy, unikanie nadmiernego spożycia kofeiny czy alkoholu.
 33. Dbanie o odpowiednią ilość snu. Ustalanie regularnego rytmu snu, idąc spać i budząc się o tej samej porze każdego dnia.
 34. Ustalanie priorytetów. Tworzenie listy zadań na dany dzień i staranie się skupić na najważniejszych zadaniach, nie próbując robić wszystkiego naraz.
 35. Pozyskiwanie wsparcia. Rozmawianie o swoich uczuciach i obawach z bliskimi lub skorzystanie z pomocy terapeuty.
 36. Hobby i zajęcia relaksacyjne. Malowanie, czytanie książek, ogrodnictwo czy granie na instrumencie.
 37. Unikanie perfekcjonizmu. Akceptacja, że nikt nie jest doskonały i pozwolenie sobie na popełnianie błędów.
 38. Uczestnictwo w grupach wsparcia. Dołączanie do grup wsparcia dla osób cierpiących na stres lub lęk, gdzie można dzielić się doświadczeniami i strategiami radzenia sobie.

Oto kilka nietypowych i niekonwencjonalnych sposobów na redukcję stresu:

 1. Krzyk i płacz do poduszki – wydawanie z siebie głośnych dźwięków w poduszkę może pomóc w uwolnieniu napięcia i frustracji.
 2. Rwanie papieru – rwanie starego papieru lub gazet na małe kawałki, może być dość terapeutyczne.
 3. Noszenie skarpet na rękach – noszenie skarpetek na rękach i przechadzka w nich po mieszkaniu – to doświadczenie odczuwania różnicy i łamania codzienności.
 4. Malowanie twarzy na owocach – wybierz owoc i namaluj na nim twarz markerem lub farbą. Następnie porozmawiaj z owocem o tym, co cię stresuje.
 5. Wirtualna wycieczka po marsie – istnieją aplikacje i witryny internetowe, które pozwalają na eksplorację Marsa. Może to być relaksujące i pomóc odciąć się od problemów na Ziemi.
 6. Obserwacja Ślimaków – ślimaki poruszają się bardzo powoli. Obserwacja ich ruchów i spokojnego tempa może przynieść pewne wewnętrzne uspokojenie.
 7. Budowanie domków dla owadów – Można zbudować niewielkie domki dla owadów czy innych małych zwierząt, używając materiałów znalezionych w naturze.
 8. Taniec w deszczu – wychodzenie na zewnątrz w czasie deszczu i po prostu tańczenie, pozwala uwolnić stres i połączyć się z naturą.
 9. Mycie nóg w mleku – wlewanie mleka do miski i moczenie w nim nóg może być odprężające (i trochę komiczne!).
 10. Układanie kolekcji kamyków – Zbieranie kamyków podczas spacerów i układanie ich w kształcie mandali lub innych wzorów może być medytacyjne.
 11. Zakopanie stóp w piasku. Jeśli masz dostęp do plaży, zakop stopy w piasku i skup się na uczuciu dotyku. Jeśli nie masz, użyj domowej piaskownicy lub miski z ryżem.
 12. Przebranie się za ulubioną postać – wybierz ulubioną postać z filmu, książki czy komiksu i naśladuj ją przez cały dzień.
 13. Gapienie się w wirujący Spinner. Obserwowanie wirujących przedmiotów może być hipnotyzujące.
 14. Karmienie ptaszków, jeśli masz dostęp do ptaków, takich jak sikorki, spróbuj nakarmić je prosto z ręki.
 15. Rysowanie na zaparowanych szybach. Gdy jest chłodniej na zewnątrz, a cieplej wewnątrz, okna parują. Rysowanie na nich może być odprężające.

No i klasyka gatunku:

 1. Kąpiel. Do wanny z ciepłą wodą dodaj litr mleka (może być krowie lub kokosowe) i pół szklanki miodu. Te składniki mają właściwości nawilżające i odżywcze. Zapal świece, włącz relaksującą muzykę i zanurz się w kąpieli na 20-30 minut.
 2. Masaż aromaterapeutyczny z olejkiem lawendowym. Użyj nierafinowanego oleju kokosowego jako bazy i dodaj kilka kropli olejku eterycznego z lawendy. Delikatnie masuj ciało, zwłaszcza napięte partie jak kark czy plecy. Lawenda ma właściwości relaksujące.
 3. Stresowa piłeczka. Trzymaj w dłoni małą gumową piłeczkę i ściskaj ją mocno kilka razy, a potem puść. Powtórz kilkukrotnie. Pomaga to w odprężeniu mięśni dłoni i może działać jako metoda radzenia sobie z chwilowym stresem.
 4. Śpiewanie ulubionej piosenki. Wybierz piosenkę, która sprawia, że czujesz się szczęśliwy lub zrelaksowany, i śpiewaj ją na cały głos. Śpiewanie może poprawić nastrój i umożliwić wyrażenie uczuć.
 5. Klaskanie w rytm ulubionej piosenki. Usiądź wygodnie i klaskaj w rytm ulubionej piosenki. Możesz też wstać i zacząć tańczyć, klaskając w dłonie. Klaskanie pobudza krążenie i może pomóc w poprawie nastroju.
 6. Medytacja uważności. Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji. Skup się na własnym oddechu, obserwując, jak powoli wdychasz i wydychasz powietrze. Gdy Twoje myśli zaczną wędrować, delikatnie przyprowadź je z powrotem do oddechu. Medytacja pomaga w redukcji stresu i zwiększa świadomość chwili obecnej.
 7. Wieczór z ulubioną powieścią. Wybierz książkę, która od dawna czekała na Twojej półce, lub powróć do ulubionej powieści. Zanurz się w świecie literatury, zapomnij o otaczającej rzeczywistości i pozwól, by opowieść przeniosła Cię w inny świat. Czytanie może działać jak ucieczka od codziennych stresów i trosk.
 8. Spotkania z przyjaciółmi. Piknik w parku: Umów się z przyjaciółmi na wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Przygotujcie ulubione przekąski, koce i spędźcie czas rozmawiając, śmiejąc się i delektując się chwilą. Interakcje społeczne mogą znacząco podnieść nastrój i pomóc w zapomnieniu o stresujących sytuacjach.
 9. Sesja przytulania z bliskimi. Czy to z partnerem, przyjacielem, dzieckiem czy nawet zwierzęciem domowym – przytulanie może przynieść poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Badania wykazały, że przytulanie wyzwala oksytocynę, hormon „przywiązania”, który może pomóc w redukcji stresu i zwiększeniu poczucia bliskości z innymi.
 10. Sprzątanie, organizacja biurka lub szafy? Dla wielu osób porządkowanie przestrzeni mieszkalnej przynosi satysfakcję i pozwala na odprężenie. Wybierz obszar, który wymaga uporządkowania, włącz ulubioną muzykę i zacznij organizować. Czyste i uporządkowane otoczenie może przynieść poczucie spokoju i kontroli nad otoczeniem.
 11. Modlitwa, chwila duchowej kontemplacji. Dla wielu ludzi modlitwa stanowi źródło pocieszenia, nadziei i spokoju. To moment, w którym można skomunikować się z wyższą mocą, wszechświatem lub swoim wewnętrznym „ja”, zależnie od indywidualnych wierzeń i przekonań. Modląc się, wiele osób szuka wsparcia, prosząc o siłę, mądrość lub po prostu dziękując za błogosławieństwa w swoim życiu. Modlitwa może przybierać wiele form – od tradycyjnych modlitw z religijnych ksiąg, przez medytacje, aż po osobiste rozmowy z Bogiem lub wszechświatem. Niezależnie od formy, modlitwa pozwala na moment wyciszenia, refleksji i odnalezienia wewnętrznego spokoju w obliczu zewnętrznych wyzwań. Każda z tych technik może przynieść ulgę i relaks w zależności od indywidualnych preferencji.

Współczesny świat pełen jest sytuacji stresujących, które mogą wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Z pewnością ważne jest, aby znaleźć sprawdzone skuteczne metody radzenia sobie ze stresem. Powyższe techniki to tylko niektóre z wielu dostępnych metod, które mogą pomóc w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Ważne jest, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i regularnie ją praktykować.

Pamiętajmy, że profesjonalne wsparcie w procesie uczenia się radzenia sobie ze stresem jest nieocenione. W Centrum Psychologii Stosowanej (CPS) oferujemy szkolenia skierowane zarówno do osób indywidualnych, jak i do firm, które pomogą Wam rozwinąć umiejętności zarządzania stresem w oparciu o najnowsze odkrycia i metody w dziedzinie psychologii. Uczestnictwo w naszych szkoleniach to inwestycja w Twoje zdrowie psychiczne, które przekłada się na lepszą jakość życia i efektywność w codziennych działaniach.