Prebriefing i debriefing w pracy medyka

Prebriefing i debriefing w pracy medyka. 

Prebriefing jako metoda przygotowania się do pracy z pacjentem. Debriefing jako nieoceniona metoda wyciszenia emocji u medyków. 

Prebriefing i debriefing jest bardzo ważny w każdym zespole medyczny. Lekarz kończący swoją pracę „zdaje raport” swoim kolegom rozpoczynającym swój dyżur. Ta naturalna forma przekazywania informacji ma charakter prebriefingu, który powinien cechować się określonym protokołem i zasadami. Prebriefing, to wspólne spotkanie członków zespołu w celu przygotowania się do swoich zadań. Podczas prebriefingu przygotowujemy się do pracy, ustalając plan działań, organizując niezbędne zasoby ludzkie, czasowe, sprzętowe i finansowe. Skutecznie przeprowadzony prebriefing, to mniej kłopotów i problemów w pacy z pacjentem. 

Z kolei zespół, który kończy pracę powinien omówić wspólne w formie debriefingu, osiągniecia i obszary do dalszego rozwoju. Debriefing jest niezbędną metodą pracy z osobami doświadczającymi traumatycznych wydarzeń. Osoba będąca świadkiem traumatycznych wydarzeń z pewnością chciałaby opowiedzieć komuś, to, co wydarzyło się podczas danego zdarzenia. Naturalną reakcją człowieka jest samoistne opowiadanie o tym wydarzeniu. To ważny proces, który warto przeprowadzić profesjonalnie. Trzeba wiedzieć jak ukierunkować rozmowę i jak ją prowadzić, aby trudne wydarzenie nie przerodziło się w traumę. Do tego celu służy metoda pracy z zespołem poprzez debriefing

Dlaczego warto prowadzić debriefing?

Praca lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego to nie tylko wykonywanie technicznych umiejętności, ale również zaangażowanie procesów poznawczych i emocjonalnych w kontakcie z pacjentem. W trakcie pracy medyk może przeżywać silny lub wolno płynący stres. To naturalny proces ludzkiej psychofizjologii. Medyk powinien potrafić właściwie ukierunkować lub „zutylizować” zbyt wysokie napięcie, czy zatrzymane traumatyczne obrazy i blokady emocjonalne.  Lekarz może mieć wiele spostrzeżeń, refleksji i emocji, które zamiast zostawiać w pracy zabierze ze sobą do domu. Tutaj przychodzi na pomoc Debriefing. dzięki tej metodzie możesz usystematyzować myśli i emocje personelu medycznego. Jako osoba prowadzącą debriefing możesz wzmocnić dobre praktyki podjęte w trakcie interwencji i poszukasz sposobów na  radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Właściwie przeprowadzony debriefing zbuduje poczucie bezpieczeństwa pracy w zespole, wzmocni zaangażowanie i zmotywuje do dalszej pracy i wyzwań.  

Czym jest i czemu służy prebriefing?

Prebriefing w zespołach medycznych, to wspólne spotkanie specjalistów w celu sprawdzenia gotowości i możliwości podjęcia przez nich działań medycznych. Podczas prebriefingu dokonuje się przeglądu zespołu, sprzętu i otoczenia przydzielając każdej osobie role i zakres obowiązków do realizacji wyznaczonych zadań. Ustala się hierarchię członków w zespole i strukturę procesu komunikacji. Prowadzenie prebriefingu wymaga od osoby prowadzącej znajomości podstawowych metod i narzędzi komunikacyjnych, takich jak: pozytywne budowanie informacji zwrotnej, komunikacji bez przemocy, komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach czy Dialogu Motywującego. Właściwie przeprowadzony prebriefing z zespołem pozwoli wzmocnić zespół, usystematyzować pracę, nadać ramy czasowe i proceduralne, zmniejszyć poziom stresu wśród członków zespołu i zabezpieczyć przed niespodziewanymi błędami w pracy. Prebriefing nie tylko pełni funkcję organizacyjną, ale w znacznym stopniu psychologiczną. Dzięki wprowadzeniu zespołu do pracy poprzez prebriefing mamy możliwość wzmocnić morale zespołu, dostosować zadania do kondycji psychicznej personelu, przygotować członków do zadań trudnych, obniżyć stres, wentylować emocje i zintegrować zespół.     

Co możesz przećwiczyć podczas szkolenia z prebriefingu i debriefingu dla zespołu medycznego?

W trakcie szkolenia, każdy uczestnik zapozna się m.in. z:

  • metodami prowadzenia prebriefingu i debriefingu; 
  • technikami i protokołem rozmów podczas prebriefingu i debriefingu;
  • formą prowadzenia spotkań i organizacją prebriefingu debriefingu; 
 • metodami komunikacji – Dialog Motywujący, KSnR; 
 • procesami grupowymi; 
 • metodami opanowywania stresu, emocji i traum;
 • motywowaniem do zadań trudnym;
 • budowaniem zespołów medycznych; 
 • metodami zamykania procesów emocjonalnych. 

Szkoleniacps – zapraszamy na szkolenia online i stacjonarne