Radzenie sobie w bardzo trudnych sytuacjach przy obsłudze klienta w UP

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie komunikacji w bardzo trudnych sytuacjach podczas obsługi klienta
 • Zapoznanie się z metodami i technikami efektywnej komunikacji z klientami urzędu pracy
 • Wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych niezbędnych do pracy z klientem trudnym
 • Zwiększenie efektywności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych wynikających z trudności komunikacyjnych
 • Monitoring i analiza mocnych i słabych stron uczestników szkolenia z jednoczesnymi
 • propozycjami rozwiązania trudności

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Potrafi dostosować formę komunikacji do typologii zachowań klienta
 • Rzetelnie i merytorycznie przekazuje informacje
 • Potrafi panować nad emocjami podczas trudnych rozmów
 • Buduje pozytywną atmosferę
 • Potrafi tworzyć wizerunek profesjonalnego urzędu
 • Rozwija kompetencje miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół
 • Zwiększenie możliwości komunikacyjnych z pracownikami i przełożonymi
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost zadowolonych klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Lepszy klimat w pracy, wzmocnienie współpracy między zespołowej
 • Zmniejszenie się liczby niezadowolonych klientów
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół
 • Wzmocnienie właściwych postaw pracowniczych względem klientów
 • Umiejętne reagowanie na niekomfortowe zachowania klientów

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Proces komunikacji interpersonalnej – zagadnienia podstawowe

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Model komunikacji
 • Mechanizmy rządzące procesem komunikacji
 • Trudności i bariery komunikacyjne, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej
 • Procesy poznawcze w komunikacji
 • Procesy behawioralne w komunikacji
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i jej wpływ na jakość komunikatu
 • Znaczenie komunikacji werbalnej
 • Słowa jako symbole budujące stany emocjonalne i postawy u słuchaczy
 • Terytorium psychologiczne w procesie komunikowania się
 • Proces zniekształceń i plotek

MODUŁ III. Komunikacja niewerbalna

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Mowa ciała
 • Pantomimika
 • Mimika
 • Interakcje niewerbalne
 • Dotyk
 • Analiza procesu poznawczego na podstawie ruchów gałek ocznych
 • Formacje siedzące
 • Formacje stojące
 • Tempo i dynamika w komunikacji niewerbalnej
 • Gesty i kotwice behawioralne

MODUŁ IV. Efektywna komunikacja w procesie konfliktów

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Klient ma zawsze rację – jak sprawić aby klienci przyjmowali pozytywnie negatywne informacje?
 • Aktywne słuchanie w procesie komunikacji
 • Negatywna informacja zwrotna w procesie komunikacji
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga
 • Asertywność w komunikacji
 • Jak przekazywać negatywne informacje klientom?
 • Technika odzwierciedlenia potrzeb klienta
 • Technika zadawania pytań i rozpoznania potrzeb
 • Techniki prezentacji rozwiązań
 • Techniki rozbijania obiekcji i zastrzeżeń
 • Techniki zamykania wspólnych ustaleń
 • Techniki zarządzania emocjami klienta
 • Sztuka redagowania pism i e-maili
 • Etykieta rozmów telefonicznych

MODUŁ V. Techniki komunikacji interpersonalnej

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Zasada złotych pytań, – w jaki sposób i kiedy zadawać pytania.
 • Technika parafrazy
 • Technika odzwierciedlenia
 • Technika klaryfikacji
 • Technika hipotezy
 • Technika mgły
 • Technika zdartej płyty
 • Technika pozornej słuszności
 • Technika lubienia
 • Technika zoomu uwagi
 • Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu
 • Perswazja w komunikacji

MODUŁ V. Ćwiczenia sytuacyjne – gotowe rozwiązania

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Klient wyraża agresję (słowną/behawioralną- sytuacje skrajne zagrażające zdrowiu lub życiu urzędnika)
 • Klient atakuje urzędnika personalnie
 • Klient przyjmuje postawę nadmiernych roszczeń
 • Klient straszy swoją pozycją społeczną/stanowiskiem
 • Klient krytykuje innych pracowników, szuka kompana do plotkowania
 • Klient wręcza prezent

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
Szkolenie – Organizacja czasu płacy i przepływu informacji 
Szkolenie – Dialog motywujący 
Szkolenie – Umiejętności kierownicze w administracji
Szkolenie – Relacje w zespole pracowniczym 
Szkolenie – Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu
Szkolenie – Problemy różnych pokoleń w związku z bezrobociem i technologią