Trening umiejętności Dialogu Motywującego. Szczegółowe metody pracy z osobą bezrobotną w kierunku wydobywania motywacji do zmiany

Trening umiejętności pracy z osobą bezrobotną w kierunku wydobywania motywacji do zmiany to kontynuacja szkolenia opartego na standardach Terapii Motywującej. Warsztat skierowany jest do pracowników Urzędów Pracy a szczególnie do osób zajmujących się obsługą osób bezrobotnych cechujących się w zachowaniu dużym oporem, niechęcią do zmiany, mechanizmami ucieczkowymi, brakiem wiary w siebie i wycofaniem społecznym. To doskonale narzędzie, którym mogą posługiwać się pracownicy UP w kontakcie z bezrobotnym bez względu na czas trwania rozmowy. Nawet jednominutowa rozmowa może zwiększyć motywację bezrobotnego do zmiany.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Wzmocnienie kompetencji i rozwijanie dodatkowych zasobów w pracy z osobą bezrobotną,
 • Zapoznanie się z metodami pracy z osobą oporującą,
 • Pozyskanie umiejętności pracy w oparciu o wartości,
 • Poznanie technik motywowania bezrobotnych,
 • Wprowadzenie standardów pracy z osobą oporującą zgodnie z procesami zmian wg DM.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Prowadzi aktywizującą rozmowę z bezrobotnym w oparciu o standardy DM
 • Jest zmotywowany do realizacji celów PUP
 • Potrafi reagować na opór bezrobotnego
 • Prowadzi przyjemne i pełne szacunku rozmowy ze współpracownikami
 • Jest odporny na stres wynikający z obsługi klienta trudnego
 • Potrafi wzmocnić bezrobotnego i zmotywować do dokonania zmiany
 • Profesjonalnie realizuje cele ustawodawcy

REZULTATY DLA FIRMY

 • Bardziej zmotywowany zespół
 • Dobry klimat między pracownikami
 • Dobry klimat między pracownikami a bezrobotnymi
 • Większa efektywność w zakresie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
 • Wzbogacenie warsztatu pracy osób obsługujących bezrobotnych

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Empatia w pracy z osobą bezrobotną

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Budowanie empatycznego klimatu pracy z klientem
 • Empatia na poziomie niewerbalnym
 • Empatia na poziomie werbalnym
 • wzmacnianie poczucia sprawczości u bezrobotnego

MODUŁ III. Wartości, zasady i duch Dialogu Motywującego

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Podstawowe zasady pracy w DM
 • Duch DM
 • Realizacja celów w o oparciu wartości
 • Wartości klienta vs cele indywidualne
 • Wartości pracownika vs wartości bezrobotnego

MODUŁ IV. Praca z klientem w niezgodzie (w oporze)

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Zdefiniowanie i rozpoznanie oporu u bezrobotnego
 • Opór a wypowiedź podtrzymująca status quo
 • Ambiwalencja w oporze
 • Wykorzystanie oporu do napędzania zmiany

MODUŁ V. Techniki Dialogu Motywującego w pracy z klientem oporującym

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Dowartościowanie
 • Pytania otwierające
 • Odzwierciedlenie
 • Podsumowanie

MODUŁ V. Cztery Procesy w Dialagu Motywującym

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Proces angażowania
 • Proces ukierunkowania
 • Proces wywoływania i język zmiany
 • Proces planowania

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
Szkolenie – Organizacja czasu płacy i przepływu informacji 
Szkolenie – Trudne sytuacje w obsłudze w Urzędach Pracy
Szkolenie – Umiejętności kierownicze w administracji
Szkolenie – Relacje w zespole pracowniczym 
Szkolenie – Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu
Szkolenie – Problemy różnych pokoleń w związku z bezrobociem i technologią