Trening umiejętności kierowniczych – nowe trendy zarządzania w administracji

„Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa.”

Peter Drucker

Za co odpowiada dziś kadra kierownicza? prof. Henryk Sterniczuk, Uniwersytet New Brunswick pisze: „Tradycyjnie od dwóch wieków zarządzanie skupiało się na osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez wielkość firmy rozumianej jako kombinacja potencjału produkcji i dystrybucji, a w wewnętrznych procesach poprzez efektywność uzyskiwaną dzięki podziałowi pracy, dającemu w rezultacie jasność ról i specjalizacje, oraz dzięki kontroli realizacji zadań. W warunkach konkurencji otwartej przez globalizację te czynniki są ważne, ale przestały być wystarczające dla sukcesu w biznesie i rozwoju firmy. Dziś sprawne zarządzanie zmierza do wytworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez szybkość reakcji na nowe możliwości oraz zaistniałe problemy, elastyczność zarówno zasobów pracy, jak i struktury organizacyjnej, a następnie integrację wszelkich zasobów oraz generowanie i wprowadzanie innowacji. W rezultacie tych nowych potrzeb diametralnie zmieniają się zarówno struktura, jak i codzienna praktyka zarządzania. Nowe czynniki sukcesu wymagają bowiem pracowników jako samodzielnie myślących ludzi, zdolnych do podejmowania inicjatyw, struktury zarządzania pozwalającej na elastyczność oraz zaufania zarówno w stosunkach poziomych, jak i hierarchicznych. Organizacja przestaje dzielić się na poziomy władzy, a przekształca w środowisko współpracy. Właśnie za tworzenie tego środowiska oraz wykorzystywanie możliwości wewnętrznych oraz tych wynikających z doświadczenia odpowiada cała kadra kierownicza.”

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich
 • Budowanie stylu przywództwa sytuacyjnego
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań
 • Zarządzanie zmianą i celami zespołu
 • Przećwiczenie technik zarządzania zmianą
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi
 • Zwiększenie motywacji pracowników

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Menadżer:

 • Pracuje w oparciu o styl przywództwa sytuacyjnego
 • Umiejętnie deleguje zadania zgodne z celami firmy, monitoruje i wspiera
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Przeprowadza coaching indywidualny w oparciu o DM
 • Zarządza konfliktami w zespole przekształcając je w szanse pozytywnego wzmocnienia zespołu i buduje dobry klimat
 • Zarządza priorytetami zespołu i celami firmy
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Mobilizuje zespół do wykonywania zadań trudnych
 • Rozwija kompetencje zespołu
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zadowolonych pracowników
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Lepsza jakość zarządzania
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Menadżer jako przywódca

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Priorytety strategiczne
 • Czym jest przywództwo w zarządzaniu zespołem?
 • Zasady, mechanizmy, proces przywództwa
 • Wartości i założenia przywództwa
 • Cechy przywódcy
 • Typologia przywódców
 • Zadania własne w przewodzeniu zespołem
 • Expose szefa

MODUŁ III. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Budowanie zespołu. Jak zmienić grupę w zespół?
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole?
 • Cykl życia zespołu
 • Cykl pracy zespołowej
 • Jak wzmacniać zespół w realizacji projektów?
 • Sztuka motywującego delegowania zadań w oparciu o cele
 • Monitorowanie i wspieranie

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie zarządzania

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Przekaz informacji i komunikacja przywódcy
 • Aktywne słuchanie w procesie komunikacji
 • Komunikacja w grupie, wywieranie wpływu, budowanie autorytetu
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga
 • Metody i zasady przekazywania informacji zwrotnych
 • rozmowy wzmacniające, upominające i dyscyplinujące, ukierunkowujące.

MODUŁ V. Automotywacja lidera i motywacja zespołu

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Teoria motywacji
 • Proces budowania motywacji
 • Szybkie dokonywanie zmian – neurodecyzje
 • Instalowanie behawioralnych kotwic motywacji
 • Praca z submodalnościami
 • Metody skutecznej automotywacji
 • Zarządzanie stanami emocjonalnymi pracowników
 • Modelowanie właściwych zachowań

MODUŁ VI. Dialog Motywujący z pracownikiem – praca z oporem w zarządzaniu zmianą

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Proces i fazy zmiany
 • Dlaczego występuje opór – ambiwalencja?
 • Omijanie oporu i postaw opozycyjnych
 • Dialog podtrzymujący motywację u pracowników
 • Wzmacnianie pozytywne
 • Ustalania planu zmiany

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
Szkolenie – Organizacja czasu płacy i przepływu informacji 
Szkolenie – Trudne sytuacje w obsłudze w Urzędach Pracy
Szkolenie – Dialog motywujący 
Szkolenie – Relacje w zespole pracowniczym 
Szkolenie – Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu
Szkolenie – Problemy różnych pokoleń w związku z bezrobociem i technologią