Wpływ relacji w zespole pracowniczym na jakość obsługi klientów PSZ. Współpraca międzystanowiskowa na rzecz jakości aktywizacji osób bezrobotnych

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

Podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników PUP związanych z:

 • efektywną współpracą w zespole;
 • skuteczną komunikacją;
 • budowaniem pozytywnego wizerunku PUP;
 • motywacją pracowniczą;
 • etyką zawodową;
 • nowoczesnymi metodami pracy z trudnym klientem;
 • zarządzaniem stanami emocjonalnymi.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Świadomie współtworzy zespół pracowniczy w celu podniesienia jakości obsługi klienta
 • Umiejętnie dostosowuje metody i techniki skutecznej komunikacji
 • Potrafi przełożyć strategie przedsiębiorstwa na cele bezrobotnego
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do realizacji celów PUP
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Zarządza konfliktami w zespole przekształcając je w szanse pozytywnego wzmocnienia zespołu i buduje dobry klimat
 • Dba o dobry wizerunek PUP
 • Dba o jakość świadczonych usług
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji wśród pracowników
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zadowolonych klientów
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Lepsza jakość zarządzania
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół
 • Zwiększenie szans aktywizacji bezrobotnych

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Budowanie zespołu. Jak zmienić grupę w zespół?
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole?
 • Cykl życia zespołu
 • Cykl pracy zespołowej
 • Jak wzmacniać zespół w realizacji projektów?
 • Sztuka motywującego delegowania zadań w oparciu o cele
 • Monitorowanie i wspieranie

MODUŁ III. Współpraca między pracownikami z różnych stanowisk

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Obszary i elementy współpracy – dobre praktyki
 • Segmentacja zasobów
 • Rola i zakres współpracy
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Wnioski i podsumowania dotyczące zmian w organizacji pracy

MODUŁ IV. Role zespołowe i identyfikacja z zespołem

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Koordynator
 • Lider
 • badacz zasobów,
 • pracownik zespołu,
 • siewca – pomysłodawca,
 • sędzia,
 • pracownik firmy – praktyczny organizator, kontroler.

MODUŁ V. Budowanie relacji w zespole a jakość obsługi klienta

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Wartości jednostki a wartości grupy
 • Intencje, motywy a zachowanie pracowników
 • Jak nie budować murów i być otwartym na innych
 • Sztuka dowartościowania i wzmacniania współpracowników
 • Budowanie dobrego klimatu w pracy

MODUŁ V. Skuteczna komunikacja w zespole

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Zarządzanie informacją
 • Komunikacja w oparciu o Dialog Motywujący
 • Aktywne słuchanie w procesie komunikacji
 • Komunikacja w grupie, wywieranie wpływu,
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga
 • Metody i zasady przekazywania informacji zwrotnych

MODUŁ VI. Etyka zawodowa urzędnika

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Rola etyki zawodowej
 • Pojęcie obowiązku i odpowiedzialności w sprawowaniu zawodu urzędnika
 • Standardy etyczne zawodu urzędnika

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
Szkolenie – Organizacja czasu płacy i przepływu informacji 
Szkolenie – Trudne sytuacje w obsłudze w Urzędach Pracy
Szkolenie – Dialog motywujący 
Szkolenie – Umiejętności kierownicze w administracji
Szkolenie – Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu
Szkolenie – Problemy różnych pokoleń w związku z bezrobociem i technologią