Zarządzanie projektem i zespołem w strukturze macierzowej

Dobre praktyki zarządzania procesowego

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie funkcjonalności struktur organizacyjnych.
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich.
 • Przygotowanie wzorcowych schematów do zarządzania zespołami macierzowymi.
 • Zapoznanie się ze strukturą macierzową silną, słabą i mieszaną.
 • Wypracowanie modelu budowania zespołów zarządzanych w strukturze macierzowej.
 • Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu macierzowym.
 • Doskonalenie umiejętności delegowania i egzekwowania powierzonych zadań w zespole macierzowym i zespole hierarchicznym.
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika.
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania projektami.
 • Wzmocnienie zaufania, zaangażowania, odpowiedzialności i motywacji w zespole zarządzanym przez dwóch kierowników.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie z dysfunkcjami w zespole.
 • Zarządzanie zmianą, celami zespołu i motywacją pracowników.
 • Przećwiczenie technik zarządzania – dobre praktyki w zarządzaniu.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Menadżer:

 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany, współpracuje w zespołach macierzowych.
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół w realizacji zadań w obu strukturach.
 • Zarządza konfliktami w zespole przekształcając je w szanse pozytywnego wzmocnienia zespołu i buduje dobry klimat.
 • Zarządza priorytetami zespołów i celami urzędu.
 • Mobilizuje zespół do wykonywania zadań trudnych i wykraczających poza zakres obowiązków.
 • Rozwija kompetencje zespołu projektowego.
 • Umiejętnie deleguje zadania zgodne z celami firmy, monitoruje i wspiera pracowników w obu zespołach.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności współpracy między kierownikami zarządzającymi jednym zespołem.
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i realizacja zadań zarządzanych przez kilku kierowników.
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy i realizacji projektów.
 • Lepsza organizacja pracy w zespołach projektowych w strukturze macierzowej.
 • Lepszy przepływ komunikacji między pracownikami, departamentami i między zespołami w strukturze macierzowej.
 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności za cele.
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Zintegrowanie zespołów między departamentami i w ramach struktur macierzowych.
 • Efektywniejsza współpraca z dyrekcją i zarządem firmy.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Przygotowanie struktury zespołu projektowego realizującego cele firmy w strukturze macierzowej.

 • Planowanie i architektura zespołu projektowego w strukturze macierzowej.
 • Architektura macierzy silnej, zbalansowanej, słabej i mieszanej.
 • Architektura odpowiedzialności, zadań, obowiązków w zespole projektowym vs. zespół hierarchiczny.
 • Architektura przepływu komunikacji i przetwarzania informacji w strukturze macierzowej w połączeniu ze strukturą hierarchiczną.
 • Planowanie harmonogramu wdrażania pracowników z zespołu funkcjonalnego do struktury macierzowej.
 • Diagram decyzyjności między koordynatorem zespołu projektowego a kierownikiem hierarchicznym.
 • Zgodność struktury i spójność w realizacji celów firmy. Przewodzenie, monitorowanie, koordynowanie i wspieranie.
 • Arkusze i metody efektywności pracy zespołu projektowego.

MODUŁ III. Rekrutacja zespołu projektowego w strukturze macierzowej. 

 • Zakres obowiązków i cele projektu w przepływie personalnym między strukturą hierarchiczną a macierzową.
 • Rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne do zespołu projektowego.
 • Podział ról i funkcji w zespołach projektowych pracujących w strukturach macierzowych.
 • Implementacja struktury macierzowej do struktury funkcjonalnej – hierarchicznej.
 • Szkolenie i wdrażanie członków zespołu projektowego do struktury macierzowej.

MODUŁ IV. Budowanie ducha zespołu i synergii w zespole hierarchicznym i zespole projektowym.

 • Cykl życia i proces tworzenia się zespołu.
 • Budowanie zespołu. Jak zmienić grupę w zespół?
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole?
 • Cykle pracy zespołowej.
 • Jak wzmacniać zespół w realizacji projektów?
 • Budowanie zaufania w strukturze macierzowej.
 • Sztuka motywującego delegowania zadań w oparciu o cele.

MODUŁ V. Budowanie zespołu projektowego i asymilacja ze strukturą hierarchiczną. 

 • Różnicowanie i asymilacja zakresu obowiązków członków zespołu przekierowanych do struktury macierzowej.
 • Ścieżka przepływu komunikacji, narzędzia i aplikacje struktury macierzowej.
 • Zarządzanie talentami w strukturze macierzowej.
 • Bazowanie na przejrzystym zakresie obowiązków pracowników dedykowanych do pracy w ramach struktury macierzowej.
 • Motywacja i integracja w zespołach projektowych w ramach struktury macierzowej.

MODUŁ VI. Komunikacja w zespole dla zaawansowanych w strukturze macierzowej.

 • Drogi raportowania zadań dwóm szefom.
 • Przepływ informacji między członkami zespołu i kierownikami.
 • Spotkania operacyjne tygodniowe.
 • Spotkania podsumowujące miesięczne.
 • Spotkania formalne i nieformalne w strukturze macierzowej i strukturze hierarchicznej.
 • Przepływ dokumentacji formalnej i nieformalnej w wersji papierowej i elektronicznej.

Komunikacja menadżera:

 • Jak rozmawiać z pracownikiem, który nie wypełnia swoich obowiązków?
 • Jak rozmawiać z pracownikiem, który przekracza granice?
 • Jak formułować feedback pozytywny i negatywny?
 • Jak delegować zadania w sposób motywujący i merytoryczny?
 • Jak przeprowadzić motywującą rozmowę?
 • Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą?

MODUŁ VII. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

 • Sytuacje konfliktowe.
 • Rodzaje konfliktów.
 • Style rozwiązywania konfliktów.
 • Zachowania ułatwiające rozwiązywania sytuacji problemowych.
 • Zmiany procesów poznawczych w sytuacjach konfliktowych.
 • Zmiana postaw pracowników w obliczu konfliktów między kierownikami.
 • Skuteczne metody rozwiązywania sporów i konfliktów wewnętrznych (intrapersonalnych i zewnętrznych interpersonalnych).
 • Kreatywne metody poszukiwania rozwiązań.

MODUŁ VIII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży:
– Szkolenie – Skuteczne techniki sprzedaży
– Szkolenie – Negocjacje handlowe
– Szkolenie – Profesjonalne negocjacje
– Szkolenie – Neuroperswazja w sprzedaży
– Szkolenie – Psychologia pozyskiwania klientów
– Szkolenie – Obsługa reklamacji
– Szkolenie – Zarządzanie sobą w czasie
– Szkolenie – Komunikacja interpersonalna

Zapoznaj się także z ofertą szkoleń dla handlowców.