Zarządzanie sobą w czasie, efektywność pracy i zarządzanie stresem

Z jednej strony silna motywacja realizacji obowiązków a z drugiej strony presja czasu. Skutek wydaje się oczywisty: chaos, trudności w komunikacji, napięcia w zespole, opóźnienia i oczywiście niska skuteczność zespołu. Czyli wszelkie czynniki jakich nie chcielibyśmy doświadczać w naszym zespole. Minimalizując niepożądane efekty nieprawidłowego zarządzania sobą w czasie odzyskujemy czynnik synergii zespołowej. Najwyższy potencjał pracy zespołowej w którym każdy pracownik jest zmobilizowany i skoncentrowany na spójność realizacji celów indywidualnych i organizacji. Menadżer zarządzający zespołem synergicznym poprzez własną postawę i organizację pracy inspiruje i angażuje pracowników do podnoszenia efektywności co przekłada się na wyniki sklepu i satysfakcję klienta.

Zarządzanie czasem (ang. time management) – podnoszenie skuteczności działania poprzez efektywniejsze wykorzystywanie czasu. Głównym założeniem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności właściwego planowania swojej wydajności w czasie. Uczestnik uzyskuje wiele narzędzi pozwalających zaoszczędzić marnotrawiony czas i zwiększa wydajność poprzez właściwy dobór zadań do osobistej wydajności i aktywności zawodowej w czasie.

Pracownicy którym towarzyszy chaos, przerywające telefony, nawał drobnych zajęć, poczucie zmęczenia, znużenia, rozdrażnienia i niemoc ze względu na uciekający czas, mogą znaleźć rozwiązanie w bardzo skutecznych metodach przedstawianych na szkoleniu. To doskonałe rozwiązanie na strategiczne i efektywne wykorzystanie 8 godzinnego kapitału jaki posiada każdy pracownik.

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania czasem w pracy i zarządzania stresem,
 • Poznanie technik zarządzania czasem w pracy i zarządzania stresem,
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania czasem w pracy,
 • Zwiększenie efektywności i terminowości realizacji zadań dnia codziennego,
 • Poszerzenie świadomości w zakresie problematyki zarządzania czasem i stresem,
 • Wypracowanie indywidualnego modelu zarządzania czasem i stresem,
 • Zmiana postawy względem zadań wymagających szybkiej realizacji,
 • Koncentracja menadżera i zespołu na celach sklepu i spójności z celami firmy.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Dyrektor:

 • Realizuje zadania w oparciu o matrycę Eisenhowera, metodę Alpen i regułę 20/20/60,
 • Umiejętnie wykorzystuje godziny o najwyższej wydajności – krzywa wydajności,
 • Umiejętnie deleguje zadania,
 • Zarządza „złodziejami czasu”,
 • Zarządza priorytetami własnymi i jest doskonałym przykładem dla zespołu,
 • Zarządza stresem technikami poznawczymi,
 • Zarządza stresem technikami behawioralnymi,
 • Wspiera zespół do wykorzystania optymalnych możliwości,
 • Koncentruje siebie i zespół na realizacji celów, wyznacza cele ambitne i realne,
 • Jest terminowy – dobrze postrzegany przez środowisko wewnętrzne jak i zewnętrzne. Buduje Jakość Carrefour.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zwiększenie wydajności,
 • Terminowość realizowanych zadań,
 • Wzrost zadowolonych klientów,
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy,
 • Dobry klimat w pracy,
 • Lepszy przepływ komunikacji,
 • Bardziej zmotywowany zespół.

Proponowany czas trwania: 2 dni szkoleniowe

PROPOZYCJA PROGRAMU SZKOLENIA

Moduł 1. Skuteczne gospodarowanie czasem – wstęp

 • Przedstawienie się trenera,
 • Przedstawienie uczestników,
 • Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć,
 • Omówienie programu i celów warsztatu,
 • Ćwiczenie integracyjno rozluźniające,
 • Człowiek w sieci uwikłań czasowych,
 • Czym jest czas dla przedsiębiorstwa, a czym dla pracownika.

Moduł 2. Organizacja czasu pracy w oparciu o podstawowe narzędzia zarządzania czasem

 • Dobra i zła organizacja czasu pracy,
 • Koło czasu – ocena własnej efektywności,
 • Złodzieje czasu,
 • Twoja krzywa wydajności dobowej,
 • Zasada Pareto,
 • Planowanie wg Analizy ABC,
 • Metoda Alpen,
 • Metoda 20/60/20,
 • Metoda Gantta,
 • Wykonywanie pracy według kalendarza, planu dnia,
 • Ramy czasowe planowania,
 • Odpowiedzialność za planowanie,
 • Planowanie sytuacji nieprzewidzianych,
 • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem.

Moduł 3. Organizacja czasu pracy w grupie

 • Konfrontacja własnej organizacji czasu pracy z czasem współpracowników,
 • Reguły delegowania,
 • „Zasada Eisenhowera” – Macierz Eisenhowera,
 • Organizacja pracy grupy,
 • Bariery w planowaniu i ich przezwyciężanie,
 • Formy kontroli pracy.

Moduł 4. Podsumowanie pierwszego dnia szkoleniowego

 • Wnioski i podsumowania dotyczące zmian w organizacji czasu pracy,
 • Ustalenie kolejnych kroków do wprowadzenia zmian,
 • Podsumowanie i zakończenie.

Moduł 5. Planowanie jako element myślenia strategicznego

 • Planowanie taktyczne – opracowywanie i realizacja planów,
 • Planowanie operacyjne,
 • Plan jednorazowy,
 • Plan ciągły,
 • Zarządzanie przez cele na poziomie pracownika firmy,
 • Wspólne ustalanie celów i planów,
 • Okresowy przegląd efektów własnej pracy na poziomie kontaktów z klientem,
 • Samoocena jako podstawowy element informacji zwrotnej.

Moduł 6. Techniki behawioralne w pracy ze stresem

 • Mechanizmy i proces zmian behawioralnych pod wpływem stresu,
 • Metoda Jocobsona,
 • Relaksacja w warunkach pracy,
 • Sztuka opanowania negatywnych stanów emocjonalnych,
 • Praca z oddechem.

Moduł 7. Techniki poznawcze w pracy ze stresem

Badanie własnego poziomu samooceny i stresu

 • Stopień odczuwania stresu,
 • Test poziomu samooceny,
 • Identyfikacja stresu (ćwiczenie),
 • Wspólne wyznaczanie punktów objawiających stres i wypalenie zawodowe,
 • Rozbijanie przekonań wzmacniających stres i wypalenie zawodowe,
 • Techniki wyobrażeniowe w procesie zmniejszania napięcia emocjonalnego,
 • Zarządzanie stanami emocjonalnymi.

Moduł 8. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia,
 • Praca domowa,
 • Zakończenie szkolenia,
 • Rozdanie certyfikatów.

Program szkolenia realizowany będzie w formie warsztatowo – wykładowej w udziale 50% do 50%