Bądź otwarty na zmiany

Każdy menedżer, niezależnie od branży i wielkości firmy, musi zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą adaptacja do ciągle zmieniającej się gospodarki rynkowej. W tym artykule przyjrzymy się różnorodnym aspektom zarządzania zmianą – od psychologicznych podstaw zrozumienia procesu zmiany po strategie zarządzania zmianą. Przeanalizujemy modele zmian organizacyjnych, takie jak model Leavitta czy teorie dyfuzji innowacji Rogersa oraz różne strategie zarządzania zmianą, od kierowania z góry, poprzez angażowanie menedżerów średniego szczebla, aż po strategię bottom-up. Zainteresowany? Jeżeli tak, to gorąco zachęcam do literatury.

Definicyjnie, zmianę w firmie można określić jako proces adaptacji do nowych warunków, mający na celu poprawę wyników czy ogólnego funkcjonowania organizacji. Zmiana może mieć charakter planowy lub może być odpowiedzią na niespodziewane wydarzenia pojawiające się w otoczeniu biznesowym.

W jakich obszarach dokonują się zmiany w przedsiębiorstwie?

 • Zarządzanie zmianą strukturalnąmenadżer zmieniający strukturę postrzega firmę analogicznie do maszyny, gdzie poszczególne elementy są przekonfigurowane dla uzyskania wyższej wydajności. W takim ujęciu, kierownictwo z pomocą ekspertów zewnętrznych – doradców, czyli tzw. designerów, dąży do optymalizacji struktury poprzez fuzje, konsolidacje, restrukturyzacja lub dywersyfikację działów operacyjnych. Każdy z tych ruchów ma na celu stworzenie synergii, która przełoży się na lepsze rezultaty biznesowe.
 • Zarządzanie zmianą jako redukcja kosztów koncentruje się na eliminacji nieefektywnych działań oraz wprowadzeniu metod zmniejszających koszty operacyjne. Jest to szczególnie istotne w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy to organizacje muszą szczególnie uważnie zarządzać swoimi zasobami, aby przetrwać trudny okres i przygotować grunt pod przyszły rozwój.
 • Zarządzanie zmianą na poziomie procesu odnosi się do sposobu wykonywania zadań w firmie. Dotyczy to przekształceń w procesach, które mogą dotyczyć zarówno kwestii technicznych, jak i podejścia do klienta, przepływ dokumentów czy sposobów podejmowania decyzji. Przykładem może być zmiana procesu rekrutacji i wdrażania nowych pracowników, która nie tylko dotyczy formalnych aspektów, ale również zmiany podejścia firmy do strategii HR, co może mieć istotny wpływ na pozycję firmy jako pracodawcy.
 • Zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej skupia się na ludzkim aspekcie organizacji. Mówi o podejściu do prowadzenia interesów, o relacjach między kierownictwem a pracownikami i może obejmować przejście od zarządzania autokratycznego do demokratycznego, zmianę strategii postępowania z klientami lub pracownikami. Kultura organizacyjna jest fundamentem dla wszystkich innych zmian, ponieważ wpływa na sposób, w jaki pracownicy reagują na nowe wyzwania i jak adaptują się do zmian.

Każdy z tych obszarów zmian wymaga indywidualnego podejścia i odpowiednich narzędzi zarządczych. W dalszej części artykułu przyjrzymy się, jakie konkretnie strategie i metody wspierają wprowadzanie zmian w w/w obszarach.

Diamentowy model zmian

Model Leavitta, zwany również diamentem Leavitta, to model zarządzania zmianą opracowany przez Harolda J. Leavitta w 1965 roku. Skupia się on na czterech kluczowych elementach organizacji, które są ze sobą wzajemnie powiązane i które należy rozważyć podczas planowania i wdrażania zmian w firmie. O jakich elementach diamentu mówimy?

 • Ludzie – element, który odnosi się do pracowników organizacji, ich umiejętności, poziomów kompetencji, a także relacji i dynamiki społecznej, którą tworzą wewnątrz firmy. Rozwój zawodowy, motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność, przywództwo  oraz kultura organizacyjna mieszczą się w tej kategorii.
 • Cele/Zadania – ten element dotyczy pracy, jaką organizacja ma wykonać, w tym procesów, procedur oraz celów biznesowych. Zmiana w zakresie zadań może obejmować modyfikacje w procesach pracy, wprowadzenie nowych technologii czy zmianę celów strategicznych lub misji firmy.
 • Struktura – struktura organizacyjna definiuje, jak firma jest zorganizowana, w tym hierarchię, rozkład obowiązków, procedury decyzyjne oraz metody komunikacji. Zmiany w strukturze mogą obejmować reorganizację, zmiany w łańcuchu dowodzenia lub wprowadzenie nowych zasad pracy zespołowej.
 • Technologia – odnosi się do narzędzi i urządzeń, które są używane do wykonania pracy. W kontekście modelu Leavitta, technologia może oznaczać zarówno sprzęt fizyczny, jak i oprogramowanie, systemy informatyczne czy nowe rozwiązania cyfrowe.

W modelu Leavitta, każdy element ma wpływ na pozostałe, co oznacza, że zmiana w jednym obszarze będzie miała konsekwencje dla pozostałych. Na przykład, wprowadzenie nowej technologii (element technologiczny) może wymagać szkolenia pracowników (element ludzi), zmiany w procesach pracy (element zadań) oraz dostosowania struktury organizacyjnej (element struktury). Zrozumienie tego, jak te elementy współdziałają, jest Twoim głównym wyzwaniem, o ile dokonujesz takich zmian w firmie. Każdy element powinien być dokładnie analizowany i uwzględniony w planach zmian, aby zapewnić harmonię i minimalizować zakłócenia w działaniu organizacji. Z pewnością już niejednokrotnie doświadczyłeś w swojej firmy zmian i wiesz, że pierwszą reakcją na zmianę jaką reprezentują pracownicy jest zaskoczenie a następnie negacja. Mądrze przeprowadzona zmiana przeprowadza ludzi przez te etapy w sposób łagodny i tworzy poczucie bezpieczeństwa. Taki stan powoduje, że kolejne etapy, racjonalizacji, aklimatyzacji i akceptacji pojawią się szybciej a ludzie czują płynność zmiany.

Sukces lub porażka innowacji zależy od pięciu czynników

Model opracowany przez E.M. Rogersa, psychologa i socjologa, stawia tezę, że sukces lub porażka innowacji jest uzależniona od pięciu kluczowych czynników. Te elementy wpływają na decyzję o adopcji nowych pomysłów, technologii czy procesów w organizacji. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych czynników.

 • Potencjalne korzyści – tutaj chodzi o wartość dodaną, którą innowacja przynosi osobie lub organizacji. Pytanie „Co ja z tego będę miał?” jest podstawowym kryterium, na podstawie którego pracownicy lub klienci decydują, czy dana innowacja jest warta ich czasu i wysiłku. Muszą oni widzieć bezpośrednią lub przyszłą korzyść wynikającą z zmiany, taką jak usprawnienie pracy, zwiększenie efektywności czy poprawa jakości życia. Poszukaj korzyści zmiany dla zespołu lub pracowników i wtedy zwiększysz ich motywację i zaangażowanie w zmianę.
 • Kompatybilność – odnosi się do stopnia, w jakim innowacja jest zgodna z obecnymi procedurami, przyzwyczajeniami, architekturą i systemem. Aby innowacja była przyjęta, powinna ona wpasować się w istniejące środowisko i kulturę, minimalizując zakłócenia i brak komfortu związany ze zmianą. Im mniejsza kompatybilność, tym większy opór może się pojawić.
 • Złożoność – im prostsza innowacja, tym łatwiej zostanie przyjęta. Kompleksowość może być barierą, szczególnie jeśli użytkownicy muszą zdobywać nowe umiejętności lub zmieniać znacząco swoje zachowania. Dlatego innowacje powinny być projektowane w sposób przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika.
 • Testowanie – możliwość testowania innowacji na małą skalę pozwala na stopniowe wdrażanie i ocenianie jej skuteczności. Przemyślany plan wdrożeniowy, który umożliwia użytkownikom eksperymentowanie i dostosowanie innowacji do własnych potrzeb, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
 • Widoczne rezultaty – ludzie chętniej adoptują zmiany, które szybko przynoszą mierzalne efekty. Poczucie, że zmiana ma sens i prowadzi do poprawy, jest silnym motywatorem. Widoczne korzyści przekonują innych i pomagają w budowaniu pozytywnego nastawienia do innowacji wśród szerszej grupy użytkowników.

Analizując powyższe czynniki, można zauważyć, że Rogers podkreśla bardzo duże znaczenie percepcji i doświadczeniu użytkowników. Czasz na wdrożenie zmian. Aby skutecznie zaimplementować zmianę E.M. Rogers proponuje przejście przez proces pięciu etapów, przez które organizacja musi przejść.

 1. Świadomość – w tym etapie menadżer identyfikuje problem, który wymaga rozwiązania. To moment, kiedy organizacja dostrzega potrzebę zmiany i zaczyna rozważać możliwe kierunki działań. Poszukiwanie rozwiązania jest motywowane przez świadomość luk, niedostatków lub możliwości ulepszenia obecnych procesów.
 2. Zainteresowanie – po zidentyfikowaniu problemu, w organizacji pojawia się zainteresowanie znalezieniem konkretnych rozwiązań. To etap, w którym zbierane są pomysły i możliwości, które mogą zostać wdrożone. Zaangażowanie w poszukiwanie nowych pomysłów jest kluczowe i często obejmuje szerokie grono pracowników.
 3. Ocena – na tym etapie analizowane są zgromadzone pomysły. Przedstawiciele organizacji rozważają ich zalety i wady, potencjalny wpływ na organizację, a także zasoby niezbędne do wdrożenia. To również czas na ocenę gotowości organizacji do przyjęcia proponowanej zmiany.
 4. Wdrożenie – wybrane rozwiązanie jest implementowane. Jest to faza praktyczna, gdzie strategia jest testowana i modyfikowana na bieżąco, aby jak najlepiej spełniać swoje założenia. Monitoring procesu i korygowanie błędów na tym etapie są kluczowe dla sukcesu wdrożenia.
 5. Potwierdzenie – ostatni etap następuje, gdy innowacja została wdrożona i jej reguły zostały przyjęte przez pracowników. To czas, gdy organizacja akceptuje zmiany jako nową normę. Potwierdzenie skuteczności innowacji często wiąże się z pozytywnymi wynikami, które przekonują pracowników do wartości zmiany.

Etapowe podejście Rogersa do wdrażania innowacji podkreśla znaczenie przemyślanego procesu zarządzania zmianą. Każdy krok wymaga starannej analizy i zaangażowania ze strony zarządu i pracowników, aby innowacja była skutecznie zintegrowana z działalnością organizacji i była w stanie przynieść oczekiwane rezultaty.

zmiana

Mistrzostwo w zarządzaniu zmianą

Co nas czeka w trakcie wprowadzania innowacji i zmian w firmie?

Co nas czeka w trakcie wprowadzania innowacji i zmian w firmie?

Dyfuzja innowacyjna to kluczowy proces w życiu każdej innowacji. Ekonomista Marek Brzeziński podkreśla, że jest to proces, w którym innowacja po udanym zastosowaniu w jednym miejscu, zaczyna być sukcesywnie adoptowana przez inne podmioty gospodarcze. To naturalna ścieżka rozwoju nowych pomysłów, produktów czy technologii, od momentu pojawienia się na rynku po szeroką adopcję w całej gospodarce. Mimo tego, że model dotyczy wprowadzenia innowacji, to bardzo silnie koreluje on z ogólnym podejściem do zmiany jako takiej.

Amerykański socjolog Everett M. Rogers, autor terminu „dyfuzja innowacji”, który po raz pierwszy ukazał się w jego książce z 1962 roku, dostarcza nam szczegółowego ujęcia tego procesu, podzielonego na pięć grup społecznych w zależności od ich chęci do przyjmowania nowości:

 • Innowatorzy (2,5% społeczeństwa) to grupa pionierów, którzy są pierwszymi eksperymentatorami i propagatorami nowych rozwiązań. Ich entuzjazm w stosunku do innowacji napędza początkowy etap dyfuzji.
 • Wcześni naśladowcy (ok. 13,5% społeczeństwa) to osoby, które przyjmują innowacje nieco później niż innowatorzy, lecz nadal są one wśród pierwszych, którzy dostrzegają potencjalne korzyści z nowego rozwiązania i gotowi są je adoptować po dokładniejszej ocenie.
 • Wczesna większość (ok. 34%) to pragmatycy, którzy do innowacji przekonują się wtedy, kiedy zauważą, że sprawdza się ona w praktyce i zyskuje popularność. Często czekają na pierwsze efekty u wcześniejszych grup, zanim sami zdecydują się na zmianę.
 • Późna większość (również ok. 34%) przyjmuje innowacje, kiedy stają się one już normą i są szeroko stosowane. Ich podejście charakteryzuje się większym sceptycyzmem i konserwatyzmem.
 • Maruderzy (ok. 16%), znani również jako laggards, to ostatnia grupa, która adoptuje innowacje. Często wymagany jest przymus lub silna presja społeczna, aby przekonać ich do zmiany.

Proces dyfuzji innowacji nie jest jednorodny i prosty. Teoretyk Geoffrey Moore w swoich badaniach zwraca uwagę na tzw. „masę krytyczną”, której pokonanie jest niezbędne dla przekroczenia przepaści pomiędzy wczesnymi naśladowcami a wczesną większością. Ta przepaść jest momentem krytycznym, w którym innowacja jest wystawiona na próbę – jej akceptacja przez szerokie masy użytkowników może oznaczać sukces lub porażkę całego przedsięwzięcia. Zrozumienie tej dynamiki jest istotne dla menedżerów i liderów biznesu, ponieważ umożliwia skuteczne planowanie strategii wprowadzania nowych zmian, produktów lub usług, a także pozwala przewidzieć potencjalne wyzwania i odpowiednio reagować na opór rynku. Zwróć uwagę, aby innowacje były nie tylko atrakcyjne dla innowatorów, ale także aby były dostosowane do potrzeb i oczekiwań kolejnych grup społecznych, aż do osiągnięcia masy krytycznej, która zapewni ich szerokie przyjęcie.

Jaką sterować zmianą? od Góry, od Środka czy od Dołu?

Wdrażanie zmian w organizacji można przeprowadzić na wiele sposobów, a wybór najlepszej strategii zależy od specyfiki firmy, jej kultury oraz charakteru zmiany. Proponuję trzy centralne strategie sterowania zmianą, każda z nich mająca swoje unikalne cechy i potencjalne korzyści.

 1. Centralne Sterowanie Zmianą – Strategia Top-down

Centralne sterowanie zmianą, nazywane także strategią z góry na dół (top-down), zakłada, że dyrektor lub zarząd firmy definiuje wizję i wytyczne zmian, które następnie są kaskadowo przekazywane przez kolejne szczeble zarządzania. Dyrektorzy poszczególnych pionów odpowiadają za implementację zmiany w swoich obszarach, opracowując szczegółowe plany działania. Kluczowe w tej strategii jest wprowadzenie „check pointów” – etapów kontrolnych, które pozwalają na monitorowanie postępów oraz ograniczenia kompetencyjne, które zapobiegają przekroczeniu uprawnień. Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) stanowią narzędzie pomiaru efektywności zmiany, zaś pracownicy operacyjni są odpowiedzialni za realizację tych wskaźników. Wszyscy członkowie zespołu muszą ściśle współpracować i regularnie komunikować się, aby zapewnić płynność i spójność procesu zmian.

 1. Zmiana Inicjowana od Środka

Alternatywną strategią jest inicjowanie zmian od środka organizacji. Menedżerowie średniego szczebla, ze względu na swoje kompetencje i bliskość do codziennej działalności firmy, są często najbardziej odpowiedni do rozpoczynania procesu zmian. Znają oni nie tylko problemy operacyjne, ale także nastrój panujący w firmie i potrzeby klientów. Dzięki temu mogą być bardziej wiarygodni w komunikowaniu i koordynowaniu wprowadzanych zmian niż wyższe kierownictwo. Strategia ta jest efektywna w organizacjach z co najmniej dwoma dyrektorami i kilkoma kierownikami, gdzie menedżerowie średniego szczebla mogą działać jako katalizatory zmian między wyższym kierownictwem a pracownikami operacyjnymi.

 1. Zmiana Inicjowana od Dołu – Strategia Bottom-up

W strategii bottom-up (od dołu), zmiana rozpoczyna się na najniższych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Jest to podejście, które może być stosowane, gdy zarząd stracił wiarygodność lub gdy zmiany dotyczą głównie pracowników operacyjnych. Podejmowanie decyzji o zmianach na poziomie, na którym problemy są najbardziej odczuwalne, pozwala na budowanie autentycznego zaangażowania i akceptacji dla nowych rozwiązań. Ostatecznym celem jest przesunięcie zmian w górę hierarchii, z wsparciem i aktywnym udziałem kadry zarządzającej.

Każda z tych strategii ma swoje mocne i słabe strony i może być bardziej lub mniej skuteczna w zależności od okoliczności. Niezależnie od wybranej metody, kluczowe jest zapewnienie jasnej komunikacji, odpowiedniego zarządzania oczekiwaniami oraz zapewnienie wsparcia na wszystkich poziomach organizacji.

Podróże przez skomplikowany świat zarządzania zmianą mogą być zarówno inspirujące, jak i wymagające. Twój sukces zmian w organizacji z pewnością nie będzie przypadkowy. Jest on wynikiem świadomego zarządzania procesem, rozumienia potrzeb i zachowań pracowników, a także efektywnego komunikowania i wdrażania zmian.

Niech ta wiedza służy jako kompas dla menedżerów na każdym szczeblu zarządzania. Zmiana jest nieuniknioną częścią każdego biznesu i umiejętność. Mamy nadzieję, że artykuł dostarczył odrobiny inspiracji i że wiedza ta zostanie przekształcona w praktyczne działania, które pozwolą Twojej organizacji osiągnąć nowe wyżyny.

Jak zawsze pozostaję do Twoje dyspozycji i trzymam kciuki za Twój zespół i Twoją firmę.

Pozdrawiam serdecznie – Wojciech.