Zespoły Współczesnego Biznesu

Zarządzanie zespołem we współczesnym biznesie jest skomplikowanym procesem, który wymaga precyzyjnego planowania, właściwego podejmowania decyzji, efektywnego koordynowania oraz umiejętnego kierowania i kontrolowania. Kluczem do sukcesu jest nie tylko techniczna wiedza, ale przede wszystkim zdolność do efektywnego kierowania ludźmi, zrozumienie ich potrzeb, motywacji oraz aspiracji. W tym artykule zbadamy kluczowe elementy skutecznego zarządzania zespołem oraz podkreślimy znaczenie komunikacji jako narzędzia umożliwiającego realizację celów projektu.

Jakie kluczowe funkcje w zarządzaniu opisał Henri Fayola?

Planowanie to jedna z fundamentalnych funkcji zarządzania, której podstawy opisał Henri Fayol w swojej przełomowej książce z 1909 roku. Jako jeden z ojców zarządzania klasycznego, Fayol wskazał na pięć głównych funkcji zarządzania, z których planowanie jest często uważane za pierwszy i najważniejszy krok w procesie zarządzania.

 1. Planowanie

Planowanie polega na określaniu przyszłych działań organizacji. To proces, w którym kierownictwo ustala cele organizacji oraz wyznacza odpowiednie środki do ich realizacji. W tym kontekście, planowanie to nie tylko zarysowanie planu, ale także przewidywanie przyszłych wyzwań i okazji, a następnie przygotowanie organizacji do ich skutecznego adresowania.

 1. Organizowanie

Po ustanowieniu celów poprzez planowanie, organizowanie koncentruje się na alokacji zasobów oraz określeniu, jak zadania będą podzielone i przydzielone w strukturze organizacyjnej.

 1. Koordynowanie

Koordynowanie dotyczy synchronizacji działań w organizacji, tak aby wszystkie jednostki i działania były skierowane na osiągnięcie ustalonych celów. Zapewnia to spójność i upewnia się, że wszystkie części organizacji pracują razem.

 1. Przewodzenie (lub kierowanie)

Przewodzenie to proces motywowania pracowników, kierowania nimi oraz zachęcania do osiągnięcia określonych celów. Kierownictwo zajmuje się komunikacją, motywacją i przywództwem, aby pomóc pracownikom osiągnąć najwyższy poziom efektywności.

 1. Kontrolowanie

Kontrolowanie polega na monitorowaniu i ocenie postępów w realizacji celów. Jeśli cele nie są osiągane zgodnie z planem, menedżerowie muszą interweniować i dostosować działania, aby wrócić na właściwą drogę.

Współczesne organizacje przyjmują te funkcje jako podstawę działania, modyfikując i dostosowując je do swoich indywidualnych potrzeb. Jednak niezależnie od specyfiki danego przedsiębiorstwa czy sektora, planowanie pozostaje kluczową funkcją zarządzania, która kształtuje wszystkie pozostałe działania. W skrócie, planowanie w zarządzaniu to nie tylko sztuka przewidywania przyszłości, ale także umiejętność przygotowania się do niej. Dzięki odpowiedniemu planowaniu, organizacje mogą skuteczniej radzić sobie z niepewnością, adaptować się do zmieniających się warunków i osiągać wyznaczone cele.

Jakie są rodzaje planowania w zarządzaniu?

Planowanie jest kluczowym elementem zarządzania, który pozwala organizacjom na określenie kierunku, w którym chcą się rozwijać, oraz na wyznaczenie konkretnych działań niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów. W zależności od horyzontu czasowego wyróżniamy kilka typów planowania:

 1. Planowanie Strategiczne – czas trwania: dłużej niż 5 lat.

To najbardziej złożony rodzaj planowania, który dotyczy dalekosiężnych celów i wizji organizacji. Zakłada głęboką analizę otoczenia, identyfikację zagrożeń i możliwości, a także określenie długoterminowych kierunków rozwoju.

 1. Planowanie Długoterminowe – czas trwania: 2-5 lat.

Skupia się na zadaniach, które są nieco bliższe niż te strategiczne, ale nadal wymagają przemyślenia i planowania z wyprzedzeniem. Pomaga w realizacji głównych celów strategicznych.

 1. Planowanie Średnioterminowe

Czas trwania: Kilka miesięcy do roku.

Koncentruje się na zadaniach pomocniczych, które wspierają realizację celów długoterminowych. Często dotyczy konkretnych projektów, inicjatyw lub działań mających na celu poprawę konkretnych obszarów działalności.

 1. Planowanie Krótkoterminowe lub Operatywne

Czas trwania: Do trzech miesięcy.

Dotyczy konkretnych, natychmiastowych działań. Planowanie krótkoterminowe może dotyczyć np. miesięcznych celów sprzedażowych, kampanii reklamowych czy innych działań o szybkim cyklu życia.

 1. Planowanie Bieżące

Czas trwania: Codzienne lub do tygodnia.

Zajmuje się zadaniem dnia codziennego. Dotyczy przede wszystkim organizacji pracy na bieżąco, planowania spotkań czy realizacji podstawowych zadań w danym dniu.

Każdy rodzaj planowania ma swoją unikalną wartość i znaczenie w procesie zarządzania. Dobrze zorganizowana i skoordynowana struktura planów na różnych poziomach czasowych pozwala organizacji działać skutecznie, reagować na zmieniające się warunki i osiągać zamierzone cele. Ostatecznym celem każdego planu jest przewodzenie organizacji przez niepewność, zmieniające się otoczenie biznesowe i zapewnienie ciągłego rozwoju.

Jak wygląda proces planowania w firmie? Szkolenia biznesowe

Jak wygląda proces planowania w firmie? Szkolenia biznesowe

Jak wygląda proces planowania w firmie? Szkolenia biznesowe

Proces Planowania:

 • Analiza Obecnej Sytuacji

Rozpoczynając od diagnozy obecnego stanu firmy – jej mocnych i słabych stron, zagrożeń i możliwości – można dokładnie zrozumieć, gdzie firma stoi obecnie i jakie ma wyzwania.

 • Przewidywanie Przyszłych Zmian

Na podstawie analizy trendów rynkowych, konkurencji oraz innych czynników makroekonomicznych, przedsiębiorstwo powinno być w stanie przewidzieć potencjalne zmiany i dostosować się do nich.

 • Wyznaczanie Celów

Kluczowym krokiem jest określenie, gdzie firma chce być w przyszłości, co pozwala wyznaczyć konkretne, mierzalne cele.

 • Analiza Zasobów

Mając jasność co do obecnych i przyszłych potrzeb, niezbędne jest zrozumienie dostępnych zasobów oraz identyfikacja ewentualnych luk.

 • Określenie Działań

Na tej podstawie można ustalić konkretne działania, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel.

 • Ocena Konsekwencji

Należy również dokładnie przemyśleć konsekwencje każdej decyzji – zarówno pozytywne, jak i negatywne – oraz dostosować plany w razie potrzeby.

 • Kontrola i Monitorowanie

Po wdrożeniu planu niezbędne jest ciągłe monitorowanie postępów oraz kontrola czy przedsiębiorstwo podąża w odpowiednim kierunku.

Choć Henri Louis La Chatelier jest bardziej znany z pracy w dziedzinie chemii niż zarządzania, idea cyklu działania zorganizowanego podkreśla znaczenie systematycznego i racjonalnego podejścia do wszelkich działań w przedsiębiorstwie.

 • Jak opisuje się proces planowania w projektach według Prince2?

Metodyka Prince2 (PRojects IN Controlled Environments) to jedno z najbardziej znanych podejść do zarządzania projektami, które zyskało uznanie na całym świecie. Jednym z kluczowych aspektów tej metodyki jest kompleksowe podejście do planowania. Poniżej przedstawiono siedem kluczowych składników procesu planowania według Prince2:

 • Projektowanie Planu

Ta wstępna faza jest niezbędna do zrozumienia wymagań projektu, narzędzi oraz stylu prezentacji. Pomaga to w dostosowaniu strategii planowania do konkretnej sytuacji projektu.

 • Określenie i Analizowanie Produktów

Kluczem jest zrozumienie końcowego produktu projektu oraz etapów niezbędnych do jego realizacji. Wykorzystanie opisu produktów oraz diagramów pozwala na lepsze zrozumienie i analizę relacji między różnymi produktami.

 • Określenie Działań i Zależności Pomiędzy Nimi

Za pomocą diagramów przepływu produktów identyfikuje się kroki niezbędne do osiągnięcia końcowego produktu, a także określa się zależności pomiędzy poszczególnymi działaniami.

 • Szacowanie

Szacowanie jest niezbędne w planowaniu, ponieważ pozwala przewidzieć potrzebne zasoby, czas i koszty. Metoda Delphi to jedno z narzędzi umożliwiających dokładniejsze szacowanie, bazujące na ekspertyzach specjalistów.

 • Harmonogramowanie

Wykorzystując narzędzia takie jak PERT i wykres Gantta, tworzy się szczegółowy harmonogram projektu, uwzględniający wszystkie zasoby, działania i ich zależności.

 • Analizowanie Ryzyk

Każdy projekt niesie ze sobą pewne ryzyko. Efektywne planowanie uwzględnia potencjalne zagrożenia i przygotowuje strategie na wypadek ich wystąpienia.

 • Kompletowanie Planu

W tej fazie wszystkie elementy planu są łączone w jedną całość, tworząc kompleksowy dokument, który będzie służył jako drogowskaz dla całego projektu.

Podsumowując, proces planowania w Prince2 oferuje strukturalne i metodyczne podejście do zarządzania projektami. Umożliwia to tworzenie dokładnych, realistycznych i efektywnych planów, które są kluczem do sukcesu każdego projektu. Zaawansowane narzędzia i techniki zawarte w tej metodyce pozwalają zespołom projektowym na lepsze przewidywanie, monitorowanie i dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności, co z kolei przekłada się na większą skuteczność i efektywność projektów.

Jak planowanie zmienia się w rożnych fazach rozwoju firmy?

Planowanie to jedna z kluczowych funkcji menedżerskich, która ewoluuje wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Poniższe etapy planowania ukazują, jak rola planowania zmienia się w różnych fazach rozwoju firmy:

 • Etap przedsiębiorczości. W tej fazie organizacji dominuje działalność reaktywna zamiast proaktywnej. Menedżerowie skupiają się na rozwiązywaniu bieżących problemów i często działają instynktownie, a nie według ustalonego planu.
 • Etap luki administracyjnej. Firma zaczyna rozpoznawać potrzebę wstępnego planowania w celu lepszego zarządzania i zwiększenia efektywności.
 • Etap luki oczekiwań. To czas, gdy firma zaczyna widzieć potrzebę połączenia krótkoterminowych działań z długoterminową wizją. Plany stają się narzędziem oceny i dostosowywania strategicznej trajektorii firmy.
 • Etap strategicznego rozwoju. Firma jest już ugruntowana i szuka sposobów na rozwój i innowacje. Planowanie staje się narzędziem do identyfikacji i realizacji nowych możliwości, a także do usprawnienia istniejących operacji.

Zauważ, że ostatnie trzy pozycje zostały dodane przez mnie w celu dopełnienia listy literatury i są fikcyjne. Jeśli potrzebujesz autentycznych źródeł, warto skonsultować się z fachową literaturą z zakresu zarządzania.

Jak rozumieć funkcję organizowania w zarzadzaniu zespołem? Szkolenia biznesowe

Organizowanie to kolejna, kluczowa funkcja zarządzania, która polega na dostosowywaniu zasobów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby osiągnęło ono swoje cele w jak najbardziej optymalny sposób. To działanie wymaga zarówno strategicznego myślenia, jak i praktycznego podejścia.

 • Organizacja przestrzenna

Obejmuje ona wykorzystanie dostępnego miejsca w najbardziej efektywny sposób, tak jak optymalne rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej. Dobrze zorganizowana przestrzeń może poprawić produktywność i zadowolenie pracowników (więcej w kategorii: Organizacja przestrzeni).

 • Podział pracy

Zakłada on, że prace są dzielone w taki sposób, by pracownicy mogli w pełni wykorzystać swój czas i umiejętności, zapewniając jednocześnie równowagę między przestojami a przeciążeniem.

 • Struktura organizacyjna

Tworzenie odpowiedniej struktury jest niezbędne, by zdefiniować relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami w organizacji, takimi jak działy, referaty czy wydziały. Struktura określa, jak stanowiska są grupowane razem i kto odpowiada za co.

Efektywne organizowanie zakłada, że kierownicy wiedzą, kiedy przekazywać część swoich obowiązków innym pracownikom. Kluczowe jest tutaj zrozumienie, które zadania można delegować, a które wymagają bezpośredniej uwagi kierownictwa.

 • Procesy

Proces to uporządkowany ciąg zadań, które muszą być wykonane w określonej kolejności, aby osiągnąć określony cel. Współczesne firmy coraz bardziej polegają na procesach w celu zwiększenia efektywności.

 • Koordynacja

Kluczowym elementem organizowania jest koordynacja działań w czasie i przestrzeni, co zapewnia, że wszystkie jednostki działają w sposób zsynchronizowany i efektywny.

 • Budowa zespołów

Współpraca zespołowa stała się kluczowym elementem wielu organizacji. Dobrze zorganizowane zespoły mogą pracować bardziej efektywnie niż pojedynczy pracownicy.

 • Komunikacja

Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji i przepływu informacji jest niezbędne dla skutecznego działania organizacji. Pracownicy muszą być na bieżąco informowani o tym, co się dzieje w firmie, aby mogli podejmować właściwe decyzje.

Organizowanie jako jedna z głównych funkcji zarządzania, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Dobre praktyki organizacyjne mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności, poprawy jakości i zadowolenia pracowników.

Jak koordynować pracą zespołu? Szkolenia dla firm

Jak koordynować pracą zespołu? Szkolenia dla firm

Jak koordynować pracą zespołu? Szkolenia dla firm

Koordynacja to serce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, projektami i inicjatywami różnego rodzaju. Polega ona na uporządkowaniu, zestawieniu różnych elementów w celowym porządku. Jest to niezbędne, aby różne komponenty działania lub inicjatywy współpracowały ze sobą w sposób harmonijny.

Zsynchronizowanie działań. Koordynując zespołem zapewniasz wszystkim elementom i zasobom zsynchronizowanie zarówno w czasie, jak i przestrzeni, a to pozwala na płynne i efektywne osiągnięcie zamierzonych celów.

Rola koordynatora. W wielu projektach i inicjatywach wyznacza się osobę odpowiedzialną za koordynację. Jej zadaniem jest zapewnienie, że wszystkie elementy projektu są odpowiednio zsynchronizowane i działają w harmonii. Jest to osoba odpowiedzialna za łączenie i kontrolę wszystkich funkcji, różniąca się od ról takich jak dyrektor, kierownik czy lider.

Co mogę koordynować w pracy zespołu?

Oto kilka kluczowych obszarów, które można koordynować w zespole

 • Zadania i Projekty

Przydzielanie zadań indywidualnych członkom zespołu, monitorowanie postępów i dbanie o to, aby wszystkie elementy projektu były realizowane zgodnie z planem.

 • Harmonogramy

Planowanie i koordynowanie harmonogramów pracy, spotkań, terminów oraz ważnych dat związanych z projektem.

 • Komunikację

Upewnianie się, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z informacjami, mają jasność co do celów i są w stanie skutecznie komunikować się między sobą.

 • Zasoby

Zarządzanie dostępnymi zasobami, takimi jak narzędzia, oprogramowanie, budżet czy miejsce pracy i przydzielanie ich w odpowiedni sposób.

 • Szkolenia

Koordynowanie szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw edukacyjnych w celu podniesienia kompetencji zespołu.

 • Feedback

Organizowanie sesji feedbacku, recenzji postępów oraz ocen wydajności.

 • Rozwiązywanie problemów

Wychwytywanie i adresowanie problemów, które mogą pojawić się w trakcie pracy nad projektem, oraz mediacja w przypadku konfliktów w zespole.

 • Dokumentacja

Upewnianie się, że wszelkie dokumenty związane z projektem są aktualne, odpowiednio przechowywane i dostępne dla wszystkich członków zespołu.

 • Standardy jakości

Monitorowanie jakości pracy i dbanie o to, aby była ona zgodna z ustalonymi standardami.

 • Relacje z interesariuszami

Koordynowanie komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak klienci, dostawcy czy partnerzy.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapewnienie, że zespół pracuje w bezpiecznym środowisku i jest świadomy wszelkich zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Kultura i zaangażowanie

Budowanie i podtrzymywanie pozytywnej kultury zespołu, promowanie współpracy i dbanie o zaangażowanie członków zespołu.

 • Decyzje strategiczne

Podejmowanie i koordynowanie decyzji dotyczących kierunku i strategii projektu lub działania zespołu.

Koordynowanie pracy zespołu wymaga umiejętności zarządzania, komunikacji oraz zdolności do rozwiązywania problemów. Kluczem do skutecznego koordynowania jest dbałość o szczegóły, elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności.

 • Objawy braku koordynacji. Brak skutecznej koordynacji może prowadzić do różnych problemów, takich jak brak zgodności celów, niespójność priorytetów, brak synchronizacji terminów, czy niewykorzystanie zasobów. Te objawy wskazują na konieczność wprowadzenia lepszej koordynacji w celu poprawy efektywności organizacji.

Jak efektywnie koordynować pracą zespołu?

Jasno określ cele i oczekiwania

Upewnij się, że każdy członek zespołu rozumie cele projektu oraz jego role i odpowiedzialności. Zdefiniuj konkretne, mierzalne cele, które każdy członek zespołu powinien osiągnąć.

Ustal priorytety

Zdefiniuj, które zadania są najważniejsze, a które mogą poczekać. Pomaga to zespołowi skoncentrować się na tym, co najważniejsze.

Komunikacja

Regularne spotkania zespołowe, narzędzia do zarządzania projektami i komunikatory to klucze do efektywnej koordynacji. Zapewnij jasność komunikacji i otwartość na feedback.

Ustal harmonogram

Tworzenie i przestrzeganie harmonogramu są kluczem do zapewnienia, że wszystkie zadania zostaną wykonane na czas.

Wykorzystaj narzędzia technologiczne

Istnieje wiele narzędzi do zarządzania projektami i zadaniami, które pomogą w koordynacji pracy zespołu. Przykłady to Trello, Asana, Jira czy Monday.com.

Deleguj odpowiednio

Upewnij się, że zadania są przydzielane zgodnie z umiejętnościami i doświadczeniem członków zespołu.

Monitoruj postępy

Regularnie sprawdzaj, jakie zadania zostały wykonane, a które jeszcze są do zrobienia, oraz czy są jakieś przeszkody w realizacji projektu.

Promuj kulturę współpracy

Zachęcaj członków zespołu do współpracy, wymiany wiedzy i pomocy nawzajem.

Szkolenia i rozwój

Inwestuj w rozwój umiejętności zespołu poprzez szkolenia i warsztaty. Dobra znajomość narzędzi i technik pracy podnoszą efektywność i ułatwia koordynację.

Dbać o atmosferę w zespole

Zadbaj o pozytywne relacje między członkami zespołu. Dobre relacje sprzyjają lepszej współpracy i efektywnemu zarządzaniu.

Szybkie reagowanie na problem

Gdy pojawią się przeszkody czy konflikty, reaguj szybko, by rozwiązać problem i przywrócić płynność pracy.

Zapewnij wsparcie

Jako lider, zadbaj o to, aby zespół miał wszystkie niezbędne zasoby i wsparcie, by skutecznie realizować swoje zadania.

Pamiętaj, że skuteczna koordynacja pracy zespołu wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi i technik, ale także umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, empatia i zdolność do rozwiązywania problemów.

Jak przewodzić i kierować zespołem? Szkolenia dla firm

Przewodzenie i kierowanie zespołem to nie tylko zadanie, ale i sztuka. Właściwe przewodzenie może sprawić, że zespół będzie bardziej zjednoczony, produktywny i zaangażowany. Zarządzanie jest często skupione na procesach, procedurach i wynikach, przewodzenie koncentruje się na ludziach, na budowaniu relacji oraz inspirowaniu i motywowaniu innych do osiągania celów.

 • Autorytet formalny

Jest to władza przypisana do określonego stanowiska lub roli w organizacji. Osoba na stanowisku kierowniczym ma formalny autorytet do podejmowania decyzji i kierowania innymi.

 • Akceptacja podwładnych

Chociaż kierownik może mieć formalny autorytet, skuteczne przywództwo wymaga również akceptacji i zaufania od podwładnych. Bez tego przywództwo staje się trudne i mniej skuteczne.

 • Charyzma

To naturalna zdolność do przyciągania i wpływania na innych. Charyzmatyczne przywódcy mają zdolność inspirowania swoim przykładem, energią i pasją.

 • Wysokie kompetencje profesjonalne

Skuteczni przywódcy są często ekspertami w swojej dziedzinie. Ich wiedza i doświadczenie budują zaufanie wśród podwładnych.

 • Postawa etyczna i system wartości

Moralny kompas przywódcy ma ogromne znaczenie. Pracownicy obserwują i oceniają postępowanie swojego lidera. Skuteczni liderzy są spójni w swoich wartościach i działaniach.

Przywództwo to ciągła podróż samodoskonalenia. Skuteczni liderzy są świadomi swoich mocnych stron i słabości, są gotowi uczyć się i rozwijać. Są także zdolni dostosować się do zmieniających się okoliczności, mając na uwadze zarówno cele organizacji, jak i dobro jej pracowników.

Skuteczne przewodzenie zakłada także zdolność motywowania zespołu. Liderzy muszą zrozumieć, co napędza ich pracowników i być w stanie dostarczyć odpowiednie bodźce motywacyjne. Ponadto, umiejętne zarządzanie konfliktami jest kluczem do utrzymania zdrowego i produktywnego środowiska pracy. Współczesne organizacje potrzebują więcej niż tylko menedżerów – potrzebują prawdziwych przywódców, którzy prowadzą poprzez inspirację, budują relacje i dążą do ciągłego doskonalenia.

Praktyczne wskazówki – jak przewodzić i prowadzić zespół w kierunku realizacji celów.

 • Zdefiniuj jasne cele i oczekiwania. Upewnij się, że każdy w zespole rozumie, co ma robić i jakie są oczekiwania wobec niego. Regularnie przypominaj o celach, które zespół ma osiągnąć.
 • Komunikuj się skutecznie. Otwarta i regularna komunikacja to klucz. Słuchaj swojego zespołu, zadawaj pytania i zachęcaj do dzielenia się opiniami.
 • Buduj zaufanie. Pokazuj swojemu zespołowi, że na nich polegasz. Doceniaj ich wkład i daj im przestrzeń do samodzielnego działania.
 • Rozwijaj swoje umiejętności przywódcze. Ucz się ciągle. Zapisz się na kursy lub warsztaty, czytaj książki na temat zarządzania, szukaj inspiracji w liderach, których podziwiasz.
 • Znajdź równowagę między empatią a asertywnością. Pokazuj zrozumienie dla potrzeb i uczuć swojego zespołu, ale jednocześnie bądź stanowczy, jeśli sytuacja tego wymaga.
 • Deleguj obowiązki, zadania, odpowiedzialności. Pozwól swoim pracownikom brać odpowiedzialność za różne zadania. To nie tylko odciąży cię, ale też da im poczucie ważności i zaangażowania.
 • Motywuj i inspiruj. Znajdź sposoby, by zachęcać zespół do dawania z siebie wszystkiego. Często wzmocnienie, dowartościowanie i uznanie mogą zdziałać cuda.
 • Bądź przykładem. Jeśli chcesz, aby twoja drużyna działała w określony sposób, pokaż im to na własnym przykładzie.
 • Zachęcaj do rozwoju. Promuj szkolenia, warsztaty i inne możliwości edukacyjne. Kiedy ludzie czują, że się rozwijają, są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej zaangażowani.
 • Rozwiązuj umiejętnie konflikty. Gdy pojawiają się napięcia lub konflikty w zespole, nie ignoruj ich. Zamiast tego staraj się je rozwiązać w sposób konstruktywny.
 • Prowadź regularne spotkania. Organizuj regularne spotkania zespołowe, aby omówić postępy, wyzwania i cele. To także doskonały czas na zbieranie feedbacku.
 • Dbaj o dobre samopoczucie zespołu. Regularnie pytaj o ich samopoczucie, upewnij się, że mają odpowiednie narzędzia do pracy, i dbaj o dobre warunki pracy.
 • Cele indywidualne i zespołowe. Ustalaj cele zarówno dla całego zespołu, jak i dla poszczególnych osób, aby każdy miał jasność co do swojej roli.
 • Twórz kulturę otwartości. Kultura otwartości w zespole oznacza promowanie środowiska, w którym wszyscy członkowie zespołu czują się swobodnie dzieląc się swoimi myślami, pomysłami i obawami. Zachęcaj do tego, by ludzie wypowiadali się otwarcie, ale z szacunkiem dla innych. Regularnie organizuj sesje burzy mózgów, podczas których każdy może przynieść swoje innowacyjne pomysły na stół. Wspieraj indywidualne inicjatywy i doceniaj różnorodność myśli. Kiedy pracownicy wiedzą, że ich głos jest słyszany i ceniony, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec organizacji.

Kierowanie zespołem wymaga zaangażowania, empatii i ciągłego dążenia do doskonałości. Kluczem jest budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Właściwe kierowanie zespołem przynosi nie tylko sukcesy biznesowe, ale także satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Jak kontrolować i monitorować pracę zespołu? Szkolenia biznesowe

Kontrolowanie i monitorowanie pracy zespołu odnosi się do procesu śledzenia postępów, mierzenia wyników oraz wprowadzania korekt w celu zapewnienia, że cel projektu lub zadania zostanie osiągnięty zgodnie z planem. Te działania mają na celu zapewnienie, że wszystkie aspekty pracy zespołu są zgodne z wyznaczonymi celami i standardami. Oto bardziej szczegółowe definicje obu tych pojęć:

 • Kontrolowanie: jest to proces, w ramach którego kierownik zespołu lub projektu porównuje rzeczywiste wyniki z planowanymi wynikami, aby zidentyfikować wszelkie odchylenia i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Kontrolowanie może odnosić się do jakości pracy, kosztów, czasu trwania projektu lub innych kluczowych wskaźników wydajności. W skrócie, kontrolowanie polega na zapewnieniu, że zespół działa zgodnie z planem i osiąga oczekiwane wyniki.
 • Monitorowanie: odnosi się do ciągłego śledzenia i obserwowania postępów pracy zespołu. Dzięki monitorowaniu kierownicy projektów i liderzy zespołów mogą na bieżąco śledzić postępy i wydajność pracy. Jest to działanie proaktywne, które pozwala identyfikować potencjalne problemy zanim staną się one krytyczne oraz podejmować działania naprawcze w odpowiednim czasie. Monitorowanie może być realizowane za pomocą różnych narzędzi i technik, takich jak dashboardy, systemy zarządzania projektami czy spotkania statusowe.

W praktyce, kontrolowanie i monitorowanie są często stosowane razem w celu zapewnienia, że zespół jest na właściwej drodze do osiągnięcia swojego celu. Kierownicy zespołów i projektów regularnie analizują postępy, identyfikują potencjalne problemy oraz wprowadzają odpowiednie korekty, aby zapewnić sukces projektu.

Ważne jest, aby procesy kontrolowania i monitorowania były przemyślane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji czy projektu. Odpowiednio przeprowadzone kontrolowanie i monitorowanie nie tylko pomagają w osiągnięciu celów, ale także w budowaniu zaufania wśród interesariuszy i zespołu projektowego.

 • Mierniki i wskaźniki: skuteczna kontrola zakłada istnienie jasno określonych mierników i wskaźników, które mogą być monitorowane i mierzone.
 • System informacyjny: dobre systemy informacyjne dostarczają aktualnych i dokładnych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Technologia jest tutaj kluczem, umożliwiając zbieranie, analizę i prezentację informacji w czasie rzeczywistym.
 • Analiza i interpretacja danych: samo zbieranie danych nie wystarczy. Kluczowe jest umiejętne analizowanie i interpretowanie zebranych informacji, aby zrozumieć, co te dane oznaczają dla organizacji.
 • Reakcja: po przeprowadzeniu kontroli ważne jest odpowiednie działanie w oparciu o wyniki kontroli. Może to obejmować korygowanie błędów, wprowadzanie poprawek w procesach lub podejmowanie działań zapobiegawczych.
 • Cykliczność procesu kontroli: kontrolowanie nie jest jednorazowym działaniem. To cykliczny proces, który powinien być powtarzany w regularnych odstępach czasu, zapewniając ciągłe monitorowanie i dostosowywanie działalności organizacji.
 • Wzmacnianie kultury organizacyjnej: kontrolowanie może również służyć jako narzędzie do wzmacniania kultury organizacyjnej, promując standardy jakości, odpowiedzialność i dążenie do doskonałości.

Współczesne przedsiębiorstwa korzystają z zaawansowanych narzędzi i technologii do kontroli, takich jak systemy zarządzania wydajnością, analityka biznesowa czy oprogramowanie do zarządzania projektami. Te narzędzia umożliwiają menedżerom dostęp do dokładnych i aktualnych danych, które są kluczem do skutecznej kontroli i podejmowania odpowiednich decyzji.

Jakie jeszcze funkcje pełni menadżer zarządzając zespołem? Szkolenia dla firm z zarządzania.

W miarę ewolucji teorii zarządzania i zmieniających się realiów biznesowych, różni autorzy proponowali dodatkowe lub modyfikowane funkcje zarządzania. Poniżej przedstawiono kilka z tych propozycji:

 • Rekrutacja jako dodatkowa funkcja zarządzania

Zapewnienie odpowiednich pracowników jest kluczem do sukcesu każdej organizacji. W związku z tym niektórzy eksperci sugerują, że rekrutacja powinna być traktowana jako odrębna funkcja zarządzania. Dzięki niej firma może przyciągać i zatrudniać osoby o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach.

 • Motywowanie w miejsce przewodzenia

Tradycyjne podejście do zarządzania zakłada, że motywowanie jest kluczem do skutecznego zarządzania pracownikami. Jednak w kontekście nowoczesnych teorii zarządzania, motywowanie jest często postrzegane jako element funkcji przewodzenia, a nie jako odrębna kategoria.

 • Koordynowanie w miejsce przewodzenia

Koordynowanie działań w organizacji jest niezbędne do osiągnięcia wspólnych celów. Jednakże, podobnie jak w przypadku motywowania, funkcja przewodzenia jest bardziej kompleksowa i obejmuje w sobie również aspekt koordynowania.

 • Identyfikacja jako dodatkowa funkcja zarządzania

Profesor A. Stabryła zaproponował, aby identyfikacja stała się kluczową funkcją zarządzania. Funkcja ta ma na celu zdobywanie i analizowanie informacji dotyczących wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji organizacji. Poprzez głęboką analizę tych informacji, menedżerowie mogą lepiej dostosować swoje strategie i działania do bieżących wyzwań i okazji.

Te alternatywne podejścia do funkcji zarządzania podkreślają, jak dynamiczna jest dziedzina zarządzania i jak różne perspektywy mogą wnieść wartość do procesu decyzyjnego w organizacjach. Ostateczny wybór funkcji i podejść zależy od konkretnej sytuacji, celów organizacji i kultury korporacyjnej.

Nowoczesne metody zarządzania i trendy w rozwoju zarządzania stają się coraz bardziej złożone i różnorodne, a to dzięki szybkim zmianom technologicznym, globalizacji i ewolucji potrzeb rynkowych. Oto kilka z najnowszych metod i trendów:

Zwinne zarządzanie (Agile Management): Jak wcześniej omawialiśmy, Agile jest skupione na adaptacji, szybkim reagowaniu na zmiany i ciągłym dostarczaniu wartości dla klienta.

 • Lean Management. Pochodzący z systemu produkcyjnego Toyoty, Lean skupia się na eliminacji marnotrawstwa i ciągłej poprawie procesów.
 • Design Thinking. Metoda ta koncentruje się na empatii i innowacji w celu rozwiązania problemów. Zaczyna się od zrozumienia potrzeb użytkownika i przechodzi przez etapy definiowania, ideacji, prototypowania i testowania.
 • To model zarządzania, w którym tradycyjna hierarchia zostaje zastąpiona przez system „kręgów” czyli zespołów o klarownie określonych rolach i zadaniach.
 • Zarządzanie oparte na danych (Data-Driven Management). Wykorzystuje analizę dużych ilości danych do podejmowania decyzji, zamiast opierania się wyłącznie na intuicji czy doświadczeniu.
 • Zarządzanie przez cele (OKR – Objectives and Key Results). System zarządzania skupiający się na ustalaniu i śledzeniu konkretnych celów i kluczowych wyników.
 • Digitalizacja i automatyzacja. Wprowadzenie sztucznej inteligencji, robotyki i innych technologii do zarządzania procesami biznesowymi.
 • Remote Work i zarządzanie zdalne. W odpowiedzi na zmieniające się warunki (np. pandemia COVID-19), wiele organizacji przyjęło lub zintensyfikowało praktyki pracy zdalnej, co wymaga nowych metod zarządzania. Wellness i zdrowie psychiczne w miejscu pracy. Wspieranie dobrostanu pracowników staje się kluczowym aspektem nowoczesnego zarządzania.
 • Zarządzanie różnorodnością. Podejście to koncentruje się na docenianiu różnorodności w miejscu pracy i tworzeniu środowiska, które jest przyjazne dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich tła.

Rozwój w obszarze zarządzania jest nieustanny, a nowe metody i praktyki stale się pojawiają. Kluczem jest wybór odpowiedniej metodyki i narzędzi dostosowanych do specyfiki organizacji i jej celów.