Każdy dobry menadżer wie, że kluczem do sukcesu jest skuteczne zarządzanie zespołem. Jednym z najważniejszych aspektów zarządzania jest delegowanie zadań. Właściwe delegowanie zadań pozwala menadżerowi skoncentrować się na swoich obowiązkach, a jednocześnie umożliwia pracownikom rozwijanie swoich umiejętności i zdolności. Jednakże, delegowanie zadań wymaga od menadżera budowania odpowiedzialności i samodzielności w zespole.

Budowanie odpowiedzialności w zespole

Istnieje wiele sposobów na budowanie odpowiedzialności i samodzielności w zespole. Jednym z nich jest stosowanie technik coachingowych, które umożliwiają pracownikom rozwijanie swoich umiejętności i zdolności. Coaching polega na zadawaniu pytań, które pomagają pracownikom zrozumieć, jakie umiejętności i wiedzę muszą zdobyć, aby wykonywać swoją pracę lepiej.

Innym sposobem na budowanie odpowiedzialności i samodzielności jest stosowanie technik feedbackowych. Feedback pozwala pracownikom na uzyskanie informacji zwrotnej na temat ich pracy, co umożliwia im poprawienie swoich umiejętności i zdolności. Dobre feedbacki są konkretne, konstruktywne i opierają się na faktach.

Delegowanie zadań – wideo

Jak zbudować samodzielność w zespole?

Kolejnym sposobem na budowanie odpowiedzialności i samodzielności jest wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych. Cele powinny być zgodne ze standardem SMART, czyli konkretnie określone, mierzalne, osiągalne, istotne oraz terminowe. Ważne jest również umiejętne łączenie celów indywidualnych z celami zespołu i celami firmy.

Cechy dobrego menadżera

Dobry menadżer powinien również stworzyć odpowiednie warunki do pracy swojego zespołu. Warto zadbać o to, aby pracownicy mieli dostęp do niezbędnych narzędzi i informacji, aby mogli wykonywać swoją pracę w sposób efektywny. Menadżer powinien również stworzyć kulturę zaufania w zespole, która umożliwi pracownikom podejmowanie trudnych decyzji i branie odpowiedzialności za swoje działania.

Dlaczego pracownicy unikają odpowiedzialności i samodzielności?

 1. Lęk przed niepowodzeniem. Często pracownicy obawiają się, że podejmowanie samodzielnych decyzji zwiększa ryzyko błędu, za który będą musieli ponieść konsekwencje. Unikanie odpowiedzialności jest wówczas mechanizmem obronnym.
 2. Brak umiejętności i kompetencji. Jeżeli pracownik nie ma odpowiedniego przygotowania i wiedzy, może nie czuć się kompetentny do podejmowania samodzielnych decyzji. To naturalne, że w takiej sytuacji będzie unikał odpowiedzialności.
 3. Niejasne wytyczne i oczekiwania. Jeżeli menadżerowie nie są precyzyjni w komunikowaniu oczekiwań i celów, pracownicy mogą być niepewni co do tego, co dokładnie od nich się oczekuje. W efekcie będą unikać odpowiedzialności, aby uniknąć potencjalnych błędów i kłopotów.
 4. Historia kar za popełniane błędy. W organizacjach, gdzie kultura korporacyjna kładzie duży nacisk na karanie za błędy zamiast na uczenie się na nich, pracownicy będą naturalnie unikać jakiejkolwiek odpowiedzialności, która zwiększa ryzyko pomyłki.
 5. Brak motywacji i zaangażowania. Jeżeli pracownik nie jest emocjonalnie związany z firmą lub projektem, prawdopodobnie nie będzie chciał brać na siebie dodatkowej odpowiedzialności ani działać samodzielnie.
 6. Micromanagement – styl zarządzania, w którym menadżer kontroluje każdy, nawet najdrobniejszy aspekt pracy, może zniechęcić pracowników do samodzielności i odpowiedzialności. Dlaczego mieliby podejmować inicjatywę, skoro i tak wszystko jest za nich decydowane?
 7. Struktura organizacyjna i kultura firmy. W niektórych organizacjach kultura korporacyjna i hierarchia są tak skonstruowane, że nie zachęcają pracowników do samodzielności. Często jest to spowodowane dyrektywnym stylem zarządzani, historycznymi lub biurokratycznymi przyczynami.
 8. Brak zaufania. Pracownicy mogą nie czuć się wystarczająco pewni siebie lub nie mieć zaufania do swoich umiejętności, co powoduje obawę przed podejmowaniem decyzji i ponoszeniem odpowiedzialności.
 9. Brak wsparcia i rozwoju. Jeśli pracownicy nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, szkoleń i możliwości rozwoju, mogą czuć się niekompetentni w wykonywaniu swojej pracy samodzielnie, co prowadzi do unikania odpowiedzialności.
 10. Przeciążenie pracą. Jeśli pracownicy są przeciążeni pracą i mają zbyt wiele obowiązków, mogą unikać samodzielności, aby zminimalizować ryzyko błędów i utraty kontroli nad swoim czasem i zadaniami.

Ważne jest, aby menadżerowie rozumieli te przeszkody i podejmowali odpowiednie działania, takie jak budowanie zaufania, zapewnienie jasnych wytycznych, tworzenie wspierającej kultury organizacyjnej oraz oferowanie wsparcia i możliwości rozwoju, aby zachęcić pracowników do brania odpowiedzialności i rozwijania samodzielności. Rozpoznanie i zrozumienie tych czynników to pierwszy krok w kierunku tworzenia środowiska pracy, które zachęca do odpowiedzialności i samodzielności. Szkolenia i warsztaty, takie jak te oferowane przez szkoleniacps.pl, mogą być tutaj bardzo pomocne. Umożliwiają one zarówno menadżerom, jak i pracownikom zdobycie umiejętności i narzędzi niezbędnych do budowania bardziej efektywnego i zaangażowanego zespołu.

budowanie odpowiedzialnosci w zespole

Dobre praktyki w zakresie budowania odpowiedzialności i samodzielności w zespole to między innymi:

 • Dawanie Autonomii – pozwól pracownikom na podejmowanie decyzji w ramach ich obowiązków i kompetencji. Autonomia często prowadzi do zwiększenia zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.
 • Szkolenie i Rozwój – inwestuj w szkolenia i rozwój zawodowy pracowników. Im lepiej są przygotowani, tym bardziej czują się kompetentni do samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Otwarta Komunikacja i Zaufanie – zachęcaj do regularnych spotkań, podczas których pracownicy mogą dzielić się opiniami, troskami i pomysłami.
 • Uznawanie i Nagradzanie – uznawanie osiągnięć pracowników, zwłaszcza tych, którzy przejawiają inicjatywę i odpowiedzialność, może motywować innych do podobnego działania.
 • Definiowanie Oczekiwań – jasno określaj oczekiwania w stosunku do pracowników. Gdy wiedzą, czego się od nich oczekuje, łatwiej jest im podejmować decyzje i działać samodzielnie.
 • Tworzenie Bezpiecznego Środowiska – pracownicy powinni czuć się komfortowo popełniając błędy podczas nauki. Ważne jest, aby byli świadomi, że błędy są częścią procesu rozwoju.
 • Budowanie Relacji w Zespole – organizowanie team buildingu czy integracji poza miejscem pracy może pomóc w budowaniu relacji, co z kolei przyczynia się do lepszej współpracy i zaufania.
 • Wspieranie Inicjatywy – zachęcaj pracowników do przedstawiania własnych pomysłów i rozwiązań. Daj im przestrzeń do eksperymentowania i innowacji.
 • Transparentność w Procesach Decyzyjnych – pokaż pracownikom, jakie kryteria są brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji, co pozwala im lepiej zrozumieć i zaakceptować wybory organizacji.
 • Stosowanie Wsparcia Merytorycznego – kiedy pracownicy potrzebują pomocy, zapewnij im dostęp do ekspertów lub źródeł, które pomogą im podejmować lepsze decyzje.
 • Delegowanie zadań w oparciu o kompetencje pracowników. Zrozumienie Umiejętności – każdy pracownik ma unikalne umiejętności i doświadczenie. Kierownictwo powinno dokładnie znać mocne strony swojego zespołu, aby móc odpowiednio zlecać zadania. W ten sposób rozwija zasoby ludzkie i kompetencje pracownicze. Kiedy pracownicy dostają zadania dostosowane do ich umiejętności, są bardziej skłonni do wykonywania ich efektywnie i z większym zaangażowaniem.
 • Stosowanie technik coachingowych i feedbackowych. Wsparcie ze strony lidera pomaga pracownikom identyfikować i rozwijać swoje mocne strony, jak również radzić sobie z trudnościami. Stosuj regularny feedback, tak aby korekty i pochwały przekazane w odpowiedni sposób mogły prowadzić do ciągłego doskonalenia. Skoncentruj się też na tworzeniu kultury uczenia się. Kiedy feedback jest częścią codziennej rutyny, pracownicy przyjmują postawę ciągłego uczenia się.
 • Wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych. Cele dają kierunek działaniom pracowników i motywują do osiągania lepszych wyników. Jasno określone cele umożliwiają ocenę postępów i efektywności. Natomiast wspólne cele zespołowe mogą wzmacniać ducha współpracy i promować kolektywną odpowiedzialność. Zweryfikuj świadomość i identyfikację postaw pracowniczych z celami firmy i zespołu.
 • Stworzenie kultury zaufania w zespole. Zadbaj o otwartą komunikację. Zespół, w którym członkowie swobodnie dzielą się myślami i obawami, jest bardziej zintegrowany. Zaakceptuj błędy, ponieważ w środowisku opartym na zaufaniu, błędy są traktowane jako okazje do nauki, a nie powody do kary. Wesprzyj w Trudnych chwilach. W atmosferze zaufania pracownicy są bardziej skłonni pomagać sobie nawzajem w trudnych sytuacjach.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i informacji. Efektywność i produktywność to kluczowe słowa każdego menadżera zarządzającego zespołem. Dobre narzędzia i dostęp do niezbędnych informacji pozwalają pracownikom pracować sprawniej. Regularne szkolenia zapewniają, że pracownicy wiedzą, jak korzystać z dostępnych narzędzi. Udostępniaj tez zasoby, czyli stwórz łatwy dostęp do kluczowych informacji i narzędzi. Ten dostęp pomaga pracownikom podejmować lepsze decyzje i działać samodzielnie.

Wprowadzenie tych praktyk w życie może przyczynić się do stworzenia bardziej zaangażowanego, produktywnego i samodzielnego zespołu. Podsumowując, budowanie odpowiedzialności i samodzielności w zespole jest kluczowe dla skutecznego zarządzania. Dobre praktyki takie jak delegowanie zadań, stosowanie technik coachingowych i feedbackowych, wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych oraz stworzenie kultury zaufania w zespole pozwolą menadżerowi na skuteczne zarządzanie zespołem oraz osiągnięcie lepszych wyników biznesowych.

Cztery typy kierowania ludźmi

W literaturze biznesowej wyróżnia się cztery dominujące typy kierowania ludźmi:

 • Dyrektywny – menadżer tego typu jasno komunikuje oczekiwania, planuje pracę i udziela wskazówek.
 • Wspierający – taki menadżer jest przyjazny i dba o potrzeby swoich podwładnych.
 • Partycypacyjny – jest otwarty na opinie zespołu i włącza ich w proces decyzyjny.
 • Nastawiony na osiągnięcia – wyznacza ambitne cele i oczekuje wysokiej efektywności.

Znalezienie równowagi między zaufaniem a kontrolą

Niewłaściwe jest zbytnie poleganie na jednym stylu zarządzania; każda sytuacja i każdy pracownik może wymagać innego podejścia. Kluczowe jest zrozumienie, kiedy można zaufać zespołowi i kiedy należy utrzymać wysoki poziom kontroli.

Dobre praktyki podczas delegowania zadań

 • Ustal czytelne i precyzyjne wytyczne, niezależnie od wybranego stylu, zawsze dobrze jest jasno komunikować oczekiwania. Jeżeli pracownik wie, czego się od niego oczekuje, łatwiej mu będzie podjąć odpowiedzialność za zadanie.
 • Prowadź regularne spotkania i dokonuj aktualizacji. Zamiast stale dopytywać o wykonywane zadania, zorganizuj regularne spotkania, podczas których każdy członek zespołu może podzielić się swoimi postępami i wyzwaniami.
 • Zachęcaj do samodzielności. Zamiast podejmować wszystkie decyzje, zachęć pracowników do myślenia i działania w sposób niezależny. Możesz to zrobić, zadając pytania typu: „Jak byś rozwiązał ten problem?”.
 • Buduj kulturę odpowiedzialności. Zamiast podejmować decyzje za pracowników, daj im narzędzia i wsparcie, które pozwolą im działać samodzielnie.
 • Zadbaj o wartościowe szkolenia i rozwój. Korzystaj z zewnętrznych szkoleń, takich jak oferowane przez szkoleniacps.pl, które pomogą wzmocnić kompetencje zarówno menadżerów, jak i całego zespołu.
 • Ustal priorytety w pracy. Określając kluczowe obszary skupienia, możesz pomóc zespołowi lepiej zrozumieć, jakie zadania są najważniejsze, a co za tym idzie, gdzie powinni skoncentrować swoje wysiłki.
 • Wspieraj otwarty przepływ informacji. Tworząc kanały komunikacji, które umożliwiają pracownikom dzielenie się sukcesami, problemami oraz pomysłami, budujesz kulturę przejrzystości i zaufania.
 • Uznawaj i doceniaj wysiłki zespołu. Chwaląc pracowników za ich wkład i osiągnięcia, wzmacniasz ich zaangażowanie i chęć do samodzielnej pracy.
 • Korzystaj z technologii do monitorowania postępów. Używając narzędzi do zarządzania projektami, możesz śledzić postępy bez nieustannego nadzoru, dając jednocześnie zespołowi pewną autonomię.
 • Inwestuj w narzędzia do samooceny. Umożliwiając pracownikom regularną samoocenę ich pracy, pomagasz im zrozumieć, gdzie są mocne strony, a gdzie obszary do poprawy.
 • Promuj kulturę feedbacku. Zachęcając pracowników do wzajemnego udzielania sobie konstruktywnego feedbacku, pomagasz im rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony i samodzielny.
 • Udostępniaj jasne metryki i wskaźniki KPI. Dzięki jasno określonym celom i wskaźnikom kluczowej wydajności pracownicy wiedzą, na co się skupić, a menedżerowie mogą łatwiej monitorować postępy.
 • Faworyzuj podejście oparte na celach, a nie na obecności. Skupiając się na wynikach, a nie na godzinach spędzonych w biurze, promujesz kulturę odpowiedzialności i skuteczności.
 • Buduj zespół oparty na wzajemnym szacunku. Pokazując pracownikom, że są cenionymi członkami zespołu, zwiększasz ich zaangażowanie i chęć do podjęcia inicjatywy.
 • Stosuj elastyczność w zarządzaniu. Zrozumienie, że różni ludzie potrzebują różnych stylów zarządzania, może pomóc w dostosowywaniu się do potrzeb zespołu i w zachęcaniu ich do samodzielności.

Budowanie odpowiedzialności i samodzielności w zespole to nie jednorazowy wysiłek, ale ciągły proces. Wiedza o różnych stylach zarządzania i umiejętność ich zastosowania może być niezmiernie pomocna. Jeżeli szukasz praktycznych narzędzi i technik zarządzania, zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie szkoleniacps.pl. Z nami zbudujesz zespół, który może osiągnąć naprawdę wiele.

Być może warto zmienić swój styl delegowania zadań i wydawania poleceń?

 W dzisiejszych czasach, gdzie każda minuta jest na wagę złota, efektywne zarządzanie czasem i zadaniami jest kluczem do sukcesu. Istnieje wiele strategii, które mogą pomóc w tym procesie, a jednym z najbardziej praktycznych jest schemat T.R.A.F. Pomaga on w podjęciu szybkich i skutecznych decyzji dotyczących zadań.

Schemat podjęcia decyzji o delegowaniu zadań: T.R.A.F.

 • T – Trash (Do kosza) – Ten etap polega na ocenie, czy dane zadanie jest w ogóle konieczne do wykonania.

Pytanie kierujące: Czy to zadanie jest naprawdę konieczne do wykonania?

Rezultat: Jeżeli zadanie nie wnosi żadnej wartości ani nie jest wymagane, najprościej jest je odrzucić i nie tracić na nie czasu.

 • R – Refer (Przekaż dalej) – Tutaj rozważamy możliwość przekazania zadania innej osobie czy zespołowi.

Pytanie kierujące: Czy to zadanie można przekazać komuś innemu?

Rezultat: Jeśli ktoś inny ma odpowiednie umiejętności lub jest bardziej kompetentny w danym obszarze, warto przekazać mu to zadanie.

 • A – Act (Działaj) – Jeśli zadanie jest pilne i ważne, powinno zostać wykonane jak najszybciej.

Pytanie kierujące: Czy to zadanie wymaga natychmiastowego działania?

Rezultat: Zadanie o wysokim priorytecie powinno być natychmiast podjęte i zakończone.

 • F – File (Plik) – Dotyczy zadań, które nie są pilne ani krytyczne w danym momencie, ale które mogą być ważne w przyszłości. Mogą również wymagać dodatkowych informacji, zanim zostaną podjęte.

Pytania kierujące: Czy można odłożyć to zadanie na później? Czy to zadanie wymaga więcej informacji?

Rezultat: Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest twierdząca, zadanie może zostać zarchiwizowane lub odłożone do czasu, gdy zostaną zebrane wszystkie niezbędne informacje.

Korzystanie z schematu T.R.A.F. umożliwia szybkie filtrowanie zadań i podejmowanie decyzji opartych na ich priorytecie oraz dostępności zasobów. To narzędzie może znacząco poprawić efektywność zarządzania zadaniami i czasem.

Co jeszcze może pomóc nam w efektywnym delegowaniu zadań?

Z pewnością pomocny jest model delegowania zadań złożonych I.C.E.D.R.I.P. To kompleksowy schemat pomagający w skutecznym delegowaniu zadań, zwłaszcza tych bardziej złożonych.

 • I – Identify (Identyfikuj) – Rozpocznij od rozpoznania zadań, które są odpowiednie do delegowania. Nie każde zadanie jest odpowiednie do przekazania innym.

Kluczowy punkt: Wybierz odpowiednie zadanie do delegowania, które nie wymaga twojego unikalnego zestawu umiejętności lub wiedzy, ale może zostać wykonane przez kogoś innego.

 • C – Choose (Wybierz) – Delegowanie wymaga odpowiedniego doboru osoby.

Kluczowy punkt: Wybierz osobę, która ma odpowiednie umiejętności, doświadczenie i kompetencje do wykonania konkretnego zadania.

 • E – Explain (Wyjaśnij) – Jasna komunikacja oczekiwań jest kluczem do sukcesu.

Kluczowy punkt: Upewnij się, że osoba, której delegujesz zadanie, rozumie dokładnie, czego się od niej oczekuje i jakie są cele.

 • D – Date (Data) – Odpowiednie planowanie i ustalenie terminów.

Kluczowy punkt: Ustal realistyczny termin wykonania zadania, mając na uwadze priorytety i inne zobowiązania.

 • R – Resources (Zasoby) – Aby zadanie zostało wykonane skutecznie, osoba odpowiedzialna potrzebuje odpowiednich zasobów.

Kluczowy punkt: Zapewnij niezbędne narzędzia, informacje, budżet czy wsparcie, aby zadanie mogło zostać wykonane prawidłowo.

 • I – Indicators (Wskaźniki) – Definiowanie kryteriów sukcesu.

Kluczowy punkt: Określ jasne wskaźniki lub kryteria akceptacji, które pozwolą ocenić, czy zadanie zostało wykonane poprawnie i skutecznie.

 • P – Progress (Postępy) – Śledzenie postępów i regularna komunikacja.

Kluczowy punkt: Monitoruj postępy w realizacji zadania i regularnie komunikuj się z osobą, której je delegowałeś, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Model I.C.E.D.R.I.P. oferuje kompleksowe podejście do procesu delegowania, które, jeśli zostanie właściwie zastosowane, zwiększa szanse na skuteczne i efektywne wykonanie zadań przez członków zespołu.

zespol pracownikow

Model Pięciu Poziomów Delegowania Michaela Hyatta.

Michael Hyatt, ekspert w dziedzinie zarządzania i przywództwa, zaproponował pięciopoziomowy model delegowania zadań, aby menedżerowie i liderzy zespołów mogli lepiej zarządzać swoimi pracownikami i zadaniami. Każdy poziom reprezentuje inny stopień zaufania i samodzielności. Oto opis każdego z poziomów:

 • Poziom 1 – Wykonaj dokładnie to, co ci mówię. Na tym poziomie lider daje precyzyjne instrukcje dotyczące tego, jakie kroki mają być podjęte i oczekuje, że pracownik ścisłe się ich trzyma. Jest to najmniej samodzielny poziom delegowania.

Zastosowanie: Najczęściej stosowany, gdy pracownik jest nowy lub nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia w danej dziedzinie.

 • Poziom 2 – Zbierz informacje, abyś mógł podjąć decyzję i skonsultuj ze mną. Pracownik ma za zadanie zebrać wszystkie niezbędne informacje i przedstawić je przełożonemu, a następnie podjąć decyzję wspólnie.

Zastosowanie: Stosowany, gdy pracownik posiada pewne doświadczenie, ale nadal potrzebuje wsparcia w procesie decyzyjnym.

 • Poziom 3 – Podejmij decyzję i poinformuj mnie natychmiast. Pracownik ma autonomię w podejmowaniu decyzji, ale powinien niezwłocznie poinformować swojego przełożonego o podjętych działaniach.

Zastosowanie: Idealny dla pracowników o średnim poziomie doświadczenia, którzy potrzebują pewnej samodzielności, ale nadal muszą być monitorowani.

 • Poziom 4 – Podejmij decyzję i poinformuj mnie w regularnym cyklu raportowania. Pracownik jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i informuje przełożonego tylko w określonych cyklach, np. podczas miesięcznych spotkań czy przeglądów.

Zastosowanie: Dla doświadczonych pracowników, którzy udowodnili swoją kompetencję, ale nadal potrzebują pewnego poziomu nadzoru.

 • Poziom 5 – Podejmij decyzję, nie musisz mnie informować. To najwyższy poziom delegowania, gdzie pracownik ma pełną autonomię w podejmowaniu decyzji i nie musi informować przełożonego o swoich działaniach.

Zastosowanie: Zarezerwowany dla najbardziej doświadczonych pracowników, w których lider ma pełne zaufanie.

Model Pięciu Poziomów Delegowania Michaela Hyatta pomaga liderom zrozumieć, jak skutecznie przekazywać obowiązki i jakie poziomy autonomii oferować pracownikom w zależności od ich doświadczenia, kompetencji i okoliczności.

Przykładowe dialogi delegowania zadań i wydawania poleceń według czterech typów kierowania ludźmi

Przykładowe dialogi poniżej prezentują różne sposoby delegowania zadań, zgodne z czterema głównymi stylami zarządzania: Dyrektywnym, Wspierającym, Partycypacyjnym i Nastawionym na osiągnięcia.

 • Dyrektywny Menadżer: „Dzisiaj musimy dostarczyć raport na temat wyników sprzedaży. Chcę, abyś przygotował pierwsze trzy strony raportu i przesłał mi je do końca dnia.”

Pracownik: „Jasne, zrobię to jak najszybciej.”

 • Wspierający Menadżer: „Cześć, widzę, że dzisiaj masz dużo na głowie. Czy potrzebujesz pomocy z jakimś zadaniem?”

Pracownik: „Tak, faktycznie mam sporo do zrobienia. Byłbym wdzięczny za pomoc w przygotowaniu prezentacji na jutrzejsze spotkanie.”

 • Partycypacyjny Menadżer: „Cześć, mam pomysł na nową strategię marketingową i chciałbym, żebyś wziął w niej udział. Co myślisz o tym?”

Pracownik: „Brzmi ciekawie, chętnie w nią się zaangażuję.”

 • Menadżer: „Świetnie, potrzebujemy kogoś, kto poprowadzi badania rynkowe i przygotuje analizę konkurencji. Co myślisz o tym zadaniu?”

Pracownik: „Tak, z przyjemnością się tym zajmę.”

 • Nastawiony na osiągnięcia Menadżer: „Cześć, chciałbym, abyśmy osiągnęli 10% wzrost sprzedaży w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Potrzebujemy Twojego zaangażowania i wysokiej efektywności w pracy.”

Pracownik: „Rozumiem, postaram się jak najlepiej wykonywać swoje zadania.”

 • Menadżer: „Świetnie, potrzebujemy kogoś, kto poprowadzi kampanię reklamową i zwiększy naszą widoczność w sieci?”

Pracownik: „Tak, dam z siebie wszystko, żeby osiągnąć ten cel.”

Oto kolejne przykłady wydawania poleceń zgodnie z przywództwem dyrektywnym, wspierającym, partycypacyjnym i nastawionym na osiągnięcia.

 1. Dyrektywny
 • Menadżer: „Dobrze, potrzebujemy nowej prezentacji na najbliższe spotkanie z klientem. Anno, ty zajmiesz się tym zadaniem. Oczekuję, że będziesz miała to gotowe do piątku. Użyj szablonu firmy i skup się na trzech głównych punktach, które omówiliśmy.”
 • Anna: „Rozumiem, do piątku prezentacja będzie gotowa.”
 1. Wspierający
 • Menadżer: „Hej Anno, jak się czujesz z tym nadchodzącym spotkaniem z klientem? Wiem, że prezentacje mogą być stresujące.”
 • Anna: „Trochę się stresuję, ale dam radę.”
 • Menadżer: „Rozumiem. Czy mogę jakoś pomóc? Może chciałbyś abyśmy razem przygotowali tę prezentację?”
 • Anna: „Dzięki, to by było bardzo pomocne.”
 1. Partycypacyjny
 • Menadżer: „Mamy nadchodzące spotkanie z klientem i potrzebujemy nowej prezentacji. Jakie macie pomysły na jej zawartość?”
 • Anna: „Myślę, że powinniśmy skupić się na korzyściach z naszego nowego produktu.”
 • Menadżer: „To dobry pomysł, Anna. Czy chciałabyś podjąć się przygotowania tej prezentacji?”
 • Anna: „Oczywiście, z przyjemnością to zrobię.”
 1. Nastawiony na osiągnięcia
 • Menadżer: „Anna, mam dla ciebie wyzwanie. Potrzebujemy prezentacji na najbliższe spotkanie z klientem, która nie tylko przedstawi nasz produkt, ale również przekona ich do podpisania umowy. Myślę, że masz wszystko, co potrzebne, aby zrobić to świetnie. Oczekuję od ciebie naprawdę solidnej pracy.”
 • Anna: „Rozumiem, to duże wyzwanie, ale jestem gotowa je podjąć.”

Każdy z tych stylów zarządzania ma swoje zalety i wady, i może być efektywny w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby menadżer potrafił zastosować odpowiedni styl w zależności od kontekstu i potrzeb zespołu. Szkolenia z zakresu zarządzania, takie jak te oferowane przez szkoleniacps.pl, mogą być tu niezwykle pomocne.

Jak zwiększyć odpowiedzialność u pracownika na podstawie metody Blancharda?

Metoda Blancharda to technika, która pozwala na zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności pracowników poprzez wykorzystanie czterech kroków. Oto jak można zastosować tę metodę w praktyce:

 • Zdefiniuj oczekiwania – pierwszym krokiem jest zdefiniowanie jasnych i konkretnych oczekiwań wobec pracownika. W tym celu należy określić, co jest oczekiwane od pracownika w zakresie celów, wyników i standardów pracy.
 • Udziel wsparcia – drugim krokiem jest udzielenie pracownikowi odpowiedniego wsparcia, aby mógł wykonywać swoją pracę skutecznie. Wsparcie może obejmować szkolenia, mentoring, coaching i inne formy pomocy.
 • Deleguj zadania – trzecim krokiem jest delegowanie zadań i umożliwienie pracownikowi podejmowania decyzji i samodzielnego działania. Ważne jest, aby delegować zadania odpowiednio do poziomu umiejętności i doświadczenia pracownika.
 • Monitoruj postępy – ostatnim krokiem jest monitorowanie postępów pracy pracownika i udzielanie feedbacku na temat jego osiągnięć. Feedback powinien być konkretny, konstruktywny i opierać się na faktach.

Przykład zastosowania metody zwiększania odpowiedzialności Blacharda. Załóżmy, że pracownik w dziale marketingu ma za zadanie opracować kampanię reklamową dla nowego produktu. Wykorzystując metodę Blancharda, menadżer może postępować według następujących kroków:

 • Zdefiniuj oczekiwania. Menadżer określa, że oczekuje od pracownika opracowania kampanii reklamowej, która przyciągnie uwagę klientów i zwiększy sprzedaż produktu. Określa wskaźniki KPI, planuje 3 drogi realizacji zadania.
 • Udziel wsparcia. Menadżer zapewnia pracownikowi dostęp do narzędzi i materiałów potrzebnych do opracowania kampanii oraz zapewnia mu wsparcie w postaci szkoleń i mentoringu. Komunikuje się z nim zgodnie z zasadami KSnR lub FUKO lub DM.
 • Deleguj zadania. Menadżer deleguje zadanie opracowania kampanii reklamowej pracownikowi i umożliwia mu samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących strategii i koncepcji. Deleguje zdania zgodnie z zasadą S1, S2, S3, S4.
 • Monitoruj postępy. Menadżer monitoruje postępy pracy pracownika i udziela feedbacku na temat jego osiągnięć oraz pomaga w rozwiązaniu problemów lub trudności, które mogą się pojawić podczas pracy nad projektem.

Dzięki zastosowaniu metody Blancharda, menadżer może zwiększyć odpowiedzialność i samodzielność pracownika, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności pracy całego zespołu.

Jak zwiększyć odpowiedzialność u pracownika na podstawie metody Blancharda?

Metoda Blancharda, znana również jako model sytuacyjnego przywództwa Kena Blancharda, jest jednym z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania i przywództwa. Model ten opisuje, jak menadżer powinien dostosować swój styl zarządzania w zależności od dojrzałości pracownika w odniesieniu do konkretnego zadania. Blanchard identyfikuje cztery główne style zarządzania: Dyrektywny (S1), Wspierający (S2), Partycypacyjny (S3) i Delegujący (S4), które są dosyć zbieżne z tymi, o których wspomniano w poprzednich pytaniach.

Oto kilka sposobów, jak zastosować metodę Blancharda do zwiększenia odpowiedzialności u pracowników:

 1. Ocena dojrzałości pracownika. Zanim zdecydujesz się na konkretny styl zarządzania, dokładnie ocenić poziom dojrzałości pracownika w odniesieniu do zadania. Czy ma on wystarczające umiejętności? Czy jest zmotywowany? Odpowiedzi na te pytania pozwolą wybrać właściwy styl zarządzania.
 2. Stosowanie elastycznego podejścia. Zarządzanie sytuacyjne zakłada elastyczność w doborze stylu zarządzania. Jeżeli pracownik nie jest jeszcze doświadczony, ale jest zmotywowany, menadżer może zastosować styl wspierający (S2), aby zwiększyć jego poczucie odpowiedzialności.
 3. Ustalanie jasnych celów i oczekiwań. Niezależnie od wybranego stylu, ważne jest, aby cele były jasno określone i zrozumiałe dla pracownika. To buduje podstawy do zwiększenia odpowiedzialności.
 4. Promowanie samodzielności. Jeżeli pracownik jest już dojrzały w kontekście zadania, menadżer powinien zastosować styl delegujący (S4), przekazując mu większą odpowiedzialność i kontrolę nad zadaniem. To nie tylko zwiększa odpowiedzialność, ale też buduje poczucie własnej wartości pracownika.
 5. Monitorowanie i dostosowywanie. Blanchard zaleca regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie stylu zarządzania w miarę jak pracownik rośnie w dojrzałości zadaniowej. To również okazja, aby celebrować sukcesy i, jeśli to konieczne, wprowadzać korekty.
 6. Tworzenie kultury odpowiedzialności. Stosowanie modelu Blancharda na różnych poziomach organizacji może przyczynić się do stworzenia kultury, w której pracownicy są bardziej odpowiedzialni i samodzielni.
 7. Szkolenia i rozwój. Nie można zapomnieć o roli ciągłego szkolenia i rozwoju, zarówno dla menadżerów, jak i pracowników. Szkolenia, takie jak te oferowane przez szkoleniacps.pl, mogą pomóc w nabyciu umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem.