Nie przepalaj pieniędzy na niesprawiedliwe premie

Główne założenia tworzenia motywującego systemu premiowego dla pracowników

Dlaczego menadżerowie powinni wprowadzać regulaminy premii?

 • Motywacja do lepszej pracy

Regulamin premii daje pracownikom cel do osiągnięcia i nagradza ich, gdy ten cel jest osiągnięty, co zwiększa ich motywację do pracy. Pracownicy znający zasady premiowania, chętnie podejmują się wyzwań i trudnych zadań.

 • Podkreślenie ważności strategii i celów firmy

Dzięki premiom za osiągnięcie konkretnych celów, pracownicy są bardziej świadomi priorytetów firmy i skupiają swoje wysiłki na najważniejszych zadaniach.

 • Zwiększenie lojalności pracowników

Premie mogą pomóc zwiększyć lojalność pracowników, ponieważ pokazują, że firma docenia ich ciężką pracę i jest gotowa ją nagrodzić.

Jak powinna wyglądać formalna procedura wdrożenia regulaminu premii?

 • Gdy regulamin jest gotowy, powinien zostać zatwierdzony przez zarząd firmy lub odpowiedni dział.
 • Następnie, regulamin powinien zostać przedstawiony pracownikom. Może to być na spotkaniu zespołowym, poprzez e-mail lub poprzez dedykowane szkolenia.
 • Regulamin powinien być łatwo dostępny dla wszystkich pracowników, np. na wewnętrznym portalu firmy.
 • Menadżerowie powinni przejść szkolenie, które nauczy ich, jak stosować nowy system premiowy i jak komunikować go swoim zespołom.
 • Na koniec, system powinien być regularnie monitorowany i aktualizowany, aby zapewnić, że nadal spełnia swoje cele i jest sprawiedliwy dla pracowników.

Tworzenie regulaminu premii

Regulamin premiowania jest oddzielnym dokumentem, w którym zostały określone:

 • warunki, jakie muszą być spełnione do uzyskania premii,
 • okoliczności, po zajściu których premia jest zmniejszona lub nieprzyznana,
 • czas jej wypłacania (np. miesięczny, kwartalny, roczny),
 • sposób naliczania (np. procentowy, kwotowy, od zysku firmy, osiągnięć zespołu, pracownika itd.).

Regulamin powinien zawierać podstawowe informacje o firmie i określać grupę pracowników objętą systemem premiowania. Jest niezbędne, aby kryteria przyznawania premii były jasne i zostały przekazane wszystkim zatrudnionym. Ponadto, pracodawca musi mieć na uwadze, że pracownicy, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie, mają prawo żądać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

 1. Określenie celów premii

Pierwszym krokiem jest określenie celu premii. Czy ma ona motywować do lepszej pracy, nagradzać za wyjątkowe osiągnięcia, zwiększać lojalność pracowników, czy może wszystko na raz? Określenie celu pomoże Ci stworzyć system, który skutecznie spełni swoją funkcję.

 1. Rozważenie budżetu

Przed stworzeniem regulaminu, musisz zrozumieć, ile jesteś w stanie przeznaczyć na premie. To pomoże Ci określić, ile premii można przyznać, jak często i jaka powinna być jej wysokość.

 1. Ustalenie kryteriów

Teraz musisz zdecydować, jakie kryteria muszą być spełnione, aby otrzymać premię. Mogą to być cele indywidualne, zespołowe, ogólnofirmowe, a także osiągnięcia ponad przeciętną wydajność.

 1. Pisanie regulaminu

Gdy już wiesz, jakie masz cele, ile możesz wydać i jakie są kryteria, możesz napisać regulamin. Powinien on zawierać cel premii, jak pracownicy mogą ją otrzymać, jakie są kryteria, jak zostanie obliczona i jak często będzie przyznawana.

 1. Przegląd prawny

Zawsze dobrze jest skonsultować regulamin z prawnikiem lub działem prawnym, aby upewnić się, że jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Komunikacja z pracownikami

Gdy regulamin jest gotowy, musisz go skomunikować pracownikom. Ważne jest, aby każdy pracownik wiedział, jak działa system premiowy i co musi zrobić, aby otrzymać premię.

 1. Monitorowanie i aktualizacja

Na koniec, system premiowy powinien być regularnie monitorowany i aktualizowany, aby zapewnić, że nadal spełnia swoje cele i jest sprawiedliwy dla pracowników.

Preambuła do Regulaminu Premiowego zespołu handlowego

Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem Premiowym”, określa zasady i procedury dotyczące przyznawania premii uznaniowej dla pracowników zespołu handlowego. Celem regulaminu jest promowanie doskonałości, rozwoju, współpracy i zaangażowania pracowników w realizację celów organizacyjnych.

Premia dla pracowników zespołu handlowego jest premią uznaniową, przyznawaną na podstawie oceny kierownika zespołu. Kierownik podejmuje decyzję o przyznaniu i wysokości premii, kierując się wewnętrznie wytycznymi zawartymi w niniejszym regulaminie.

Pracownicy mogą otrzymać premię, której wartość będzie wyliczona na podstawie różnych kryteriów, takich jak: wolumen sprzedaży, rotacja towarów, poziom satysfakcji klientów, poziom marży, współpraca z menadżerami, identyfikacja z firmą, liczba godzin pracy, itp.

Regulamin obowiązuje na pierwsze półrocze 2024 roku. Dalsze szczegóły dotyczące systemu premiowania, w tym konkretnych kryteriów i procesu decyzyjnego, są określone w poniższych sekcjach tego dokumentu. Wszyscy pracownicy Zespołu handlowego firmy ……. są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu Premiowego i przestrzegania jego zasad.

Kluczowe wytyczne niezbędne do stworzenia Regulaminu Premiowego

Tworzenie regulaminu premiowego jest złożonym procesem, który wymaga od organizacji przemyślenia wielu kluczowych czynników. Poniżej przedstawiamy dziesięć punktów, które powinny być uwzględnione podczas tworzenia regulaminu premiowego.

 1. Skierowanie regulaminu do konkretnej grupy pracowników

Pierwszym krokiem jest ustalenie, do jakiej grupy pracowników będzie skierowany regulamin. Czy dotyczy wszystkich pracowników, czy tylko określonej grupy? Odpowiedź na to pytanie wpłynie na sposób, w jaki jest tworzony i implementowany regulamin. Ważne jest, aby regulamin był zaakceptowany przez zespół – włączanie pracowników w proces tworzenia zasad premiowania może zwiększyć ich zaangażowanie i zrozumienie systemu.

 1. Czas obowiązywania regulaminu

Regulamin premiowy powinien obowiązywać przez określony czas – minimum 6 miesięcy. To pozwala na ocenę skuteczności regulaminu i wprowadzenie ewentualnych zmian po upływie tego okresu.

 1. Jasne i proste zasady przydziału premii

Zasady przyznawania premii powinny być jasne i proste. Wszyscy pracownicy powinni zrozumieć, na czym polega system i jakie są kryteria przyznawania premii. Częstotliwość przyznawania premii także powinna być jasno określona.

 1. Zrozumiałe wskaźniki do wyliczenia premii

Wskaźniki używane do wyliczania premii powinny być zrozumiałe dla każdego pracownika. Bez względu na to, czy są one oparte na sprzedaży, wydajności, jakości pracy czy innych kryteriach, każdy pracownik powinien wiedzieć, jak te wskaźniki są obliczane i jak mogą wpłynąć na wysokość ich premii.

 1. Osoba decydująca o przyznaniu premii

Regulamin powinien wskazać, kto ma prawo decydować o przyznaniu premii. Może to być menadżer, dział HR, zespół zarządzający lub inna osoba lub grupa osób. Wskazanie tej osoby lub grupy zapewnia transparentność i odpowiedzialność.

 1. Kwoty w wartościach netto

Premie powinny być określone w wartościach netto, aby pracownicy wiedzieli, jaką dokładną kwotę otrzymają. To pomaga uniknąć nieporozumień i rozczarowań.

 1. Angażowanie ludzi z motywacją pozytywną i negatywną

Dobry regulamin premiowy powinien angażować pracowników zarówno poprzez motywację pozytywną (nagrody za osiągnięcia), jak i negatywną (strata premii za niewypełnienie celów). Równowaga między tymi dwoma rodzajami motywacji może zwiększyć efektywność regulaminu.

 1. Premie dodatkowe

Regulamin może zawierać premie dodatkowe, które są przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia, takie jak innowacje, zakończenie projektu przed terminem, czy osiągnięcia poza pracą.

 1. Czas adaptacji ostatecznego regulaminu

Przed pełnym wdrożeniem regulaminu premiowego powinien nastąpić okres adaptacji, który powinien trwać minimum 12 miesięcy. W tym czasie pracownicy mogą się zaznajomić z regulaminem, a organizacja może zidentyfikować i rozwiązać ewentualne problemy.

 1. Premie indywidualne czy zespołowe

Ważne jest, aby zastanowić się, czy premie będą przyznawane indywidualnie, czy zespołowo. Premie indywidualne mogą motywować do osobistej wydajności, natomiast premie zespołowe mogą promować współpracę i zespołowość.

Dodatkowe premie. Za co możemy wynagrodzić naszego pracownika?

 • Premie za osiągnięcie nadzwyczajnych celów.

Zasada ta stanowi, że premie będą przyznawane pracownikom, którzy osiągną określone cele lub osiągną określone wyniki. Celem może być na przykład zwiększenie sprzedaży o określony procent, zredukowanie kosztów lub zakończenie projektu przed terminem.

 • Premie za długość pracy.

Ten zapis wskazuje, że premie będą przyznawane pracownikom, którzy osiągną określony okres zatrudnienia w firmie. Może to pomóc zwiększyć lojalność pracowników i zmniejszyć rotację pracowników.

 • Premie za innowacje.

Ten zapis stanowi, że pracownicy, którzy wprowadzą innowacyjne pomysły lub rozwiązania, które przyniosą korzyść firmie, będą nagradzani.

Zasada ta stanowi, że pracownicy, którzy osiągną wyjątkowe wyniki w obszarze obsługi klienta, otrzymają premię.

 • Premie zespołowe.

Ta zasada stanowi, że cały zespół otrzyma premię, jeśli osiągnie określone cele lub wyniki.

 • Premie za szkolenia i rozwój.

Zasada ta stanowi, że pracownicy, którzy ukończą określone kursy lub szkolenia, otrzymają premię.

 • Premie za osiągnięcia poza pracą.

Ten zapis wskazuje, że firma docenia rozwój osobisty pracowników i będzie nagradzać osiągnięcia, takie jak zdobycie stopnia naukowego, certyfikatu, czy udział w ważnym projekcie społecznym.

 • Premie za referencje

Zasada ta stanowi, że pracownicy, którzy polecają kandydatów do pracy w firmie, którzy zostaną później zatrudnieni, otrzymają premię.

 • Premie za brak absencji.

Zasada ta stanowi, że pracownicy, którzy mają niską absencję lub nie mają żadnej absencji w ciągu określonego okresu, otrzymają premię.

 • Premie za bezpieczeństwo.

Ten zapis wskazuje, że premie będą przyznawane pracownikom lub zespołom, które utrzymają bezpieczne warunki pracy i nie będą mieć wypadków przez określony czasu.

Podsumowując, tworzenie skutecznego regulaminu premiowego wymaga dokładnego przemyślenia i uwzględnienia wielu czynników. Każda organizacja jest inna, dlatego ważne jest, aby regulamin był dostosowany do jej unikalnych potrzeb i celów.

Nasi specjaliści z Centrum Psychologii Stosowanej z powodzeniem wdrażają systemy premiowe do firm i urzędów.