Turkus – czyli równowaga, harmonia, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, współpraca. Piękne słowa prawda? W dodatku opisują firmę i sposób jej zarządzania. Pewnie odczułeś w tym momencie zdziwienie. Bo, w której organizacji można użyć tego typu określeń? To prawda – w niewielu. Jednak sytuacja szybko się zmienia i warto poznawać nowe sposoby zarządzania. Jednym z nich jest turkusowa organizacja, w której nie ma miejsca na jednego lidera oraz kontrolę. Brzmi jak żart? Oczywiście, że nie! Dowiedz się, czym jest turkusowa organizacja.

Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” opisał różne kolory organizacji. My skupimy się na kolorze turkusowym, który został opisany jako najwyższy stopień świadomości zarządzania organizacją. Założeniem turkusowej (ten piękny kolor nie jest tu przypadkowy) organizacji jest współpraca, zaufanie oraz dbanie o rozwój talentów. Ten nowy model zarządzania stawia sobie za cel osiągnięcie równowagi pomiędzy realizacją celów biznesowych a dobrostanem i rozwojem pracowników.

Turkusową organizację można śmiało nazwać nowatorskim i odważnym rozwiązaniem. W tym modelu odrzucamy jakąkolwiek hierarchię w firmie, a zajmowane stanowiska również tracą swoją wagę. Innymi słowy, pełnione funkcje i wykonywane zadania znaczą zdecydowanie więcej niż zajmowane stanowiska.

Pełna odpowiedzialność za wykonywanie zadań

Odpowiedzialność jest w pełni przekazana na pracowników, którzy nie są zależni od przełożonego. Członkowie zespołu mają pełną samodzielność w działaniu, utożsamiają się z misją firmy i z pełnym zaangażowaniem realizują kolejne cele. Przekazywanie pełnej odpowiedzialności za realizację projektów jest jedną z oznak zaufania panującego w tego rodzaju organizacjach.

Pracownik przykłada się do realizacji zadania, jakby to było jego autorskie, ważne przedsięwzięcie (za które jest odpowiedzialny tylko on sam). Pracownik ma poczucie wagi i sensu zadania, a także rozumie cel działań firmy. Tym samym przełożony i jego zespół stają się partnerami podczas realizacji kolejnych projektów.

Pracownicy nie pełnią roli “podwładnych”, a wspólnie z przełożonym tworzą całą firmę z określoną wizją i misją, którą chcą realizować. Każdy z pracowników jest świadomy celu i bierze pełną odpowiedzialność za realizację projektów. Sam decyduje o sposobie wykonania danego zadania, wykorzystując do tego swój potencjał i umiejętności.

Motywacja (trochę inaczej)

Zarządzanie tradycyjne charakteryzuje uporządkowany podział pracy, jasno określona struktura, porządek organizacyjny, a także duża kontrola. Taki model zarządzania opiera się na samokontroli, którą definiuje przymus oraz ciągła presja. Kontrola ma charakter autorytarny, a system motywacji jest wyłącznie zewnętrzny (motywatorem są jedynie pieniądze). Dodatkowo pełna kontrola wprowadza poczucie nieufności i powoduje frustrację, co przekłada się na mniejszą produktywność.

Natomiast w turkusowej organizacji mówi się o samoregulacji (czyli kontroli demokratycznej). Oznacza to, że bierze się pod uwagę potrzeby, preferencje oraz wyznawane wartości pracowników. W tym przypadku motorem napędowym działania jest wartość i znaczenie celu (poczucie sensu w realizacji zadań przez pracowników).

W organizacji turkusowej pracownicy wykonują zadania za sprawą motywacji wewnętrznej (nie ma tutaj miejsca na przymus). Taki sposób motywacji stymuluje chęć rozwoju i podejmowanie nowych, ciekawych wyzwań. Pracownicy czują się ważni, mają realny wpływ na rozwój firmy, a każdy z członków zespołu dodaje wartość i określony zestaw umiejętności (jakimi dysponuje) w realizacji określonego projektu.

Turkusowa organizacja jest modelem zarządzania firmą i wyróżnia się decentralizacją.

Decentralizacja w tym przypadku, czyli:

 • brak hierarchii,
 • nie ma jednej osoby, która podejmuje ostateczną decyzję,
 • zdanie każdego pracownika jest tak samo istotne,
 • pracownik sam decyduje o sposobie wykonania danego zadania,
 • każdy z pracowników ponosi pełną odpowiedzialność za rezultaty wykonanej pracy,
 • brak szefa, który stale kontroluje efekty pracy przełożonych,
 • transparentność – członkowie zespołu mają dostęp do wszystkich informacji
 • pracownicy nie pytają się przełożonego o sposób wykonywania zadań.

Powyższe aspekty prowadzą do wniosku – współpraca, samodzielność, autonomia i zaufanie definiuje codzienne działania w organizacji o kolorze turkusowym.

Zalety organizacji turkusowej:

 • przyjazna atmosfera oraz wzajemny szacunek,
 • otwarta komunikacja i szczere rozmowy,
 • duże zaangażowanie oraz motywacja do wykonywania zadań,
 • większa skuteczność i efektywność pracy,
 • zadbanie o rozwój kompetencji,
 • do wykonywania zadań pracownicy wykorzystują swoje pasje,
 • problemy w firmie rozwiązywane są wspólnie,
 • zdanie każdego członka zespołu ma takie samo znaczenie,
 • pracownicy mają poczucie, że są ważną częścią w całej organizacji,
 • rozwój kreatywności,

Dodatkowo turkusowa organizacja przykłada dużą wagę do:

 • potrzeby autonomii,
 • poczucia własnej efektywności,
 • pielęgnowania relacji,
 • rozwoju kompetencji i zdobywania nowych umiejętności,
 • dobrostanu pracowników.

Pora poznać trzy główne elementy turkusowej organizacji. Oto one:

 1. samozarządzanie (self-management) – oznacza pełną odpowiedzialność (za wykonywane zadania i za całą organizację), a także elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się wyzwań. Odrzuca się hierarchię i stawia na relacje międzyludzkie.
 2. dążenie do pełni (wholeness) – pracownicy mogą być w pracy “sobą”, tak samo jak w życiu prywatnym (nie narzuca im się stylu/sposobu, w jaki mają się zachowywać). Członkowie zespołu są jednakowo ważni i są częścią większej całości. Nie ma tu miejsca na obwinianie członków zespołu za popełnione błędy. Wspólnie szuka się rozwiązań i omawia się poszczególne sytuacje, aby wyciągnąć wnioski w celu uniknięcia błędów w przyszłości. Szanowana jest również emocjonalność, duchowość, a także intuicja pracowników.
 3. cel ewolucyjny (evolutionary purpose) – bierze się pod uwagę perspektywę pracownika jako organizmu, który się zmienia. Ma on wyznaczony cel w życiu, a jego współpracownicy pomagają w jego realizacji. Motorem napędowym do działania jest chęć dostarczania usług oraz produktów, które są potrzebne klientom, społecznościom, a także światu.

Odwróć sposób zarządzania o 180 stopni

Można odnieść wrażenie, że turkusowa organizacja jest swego rodzaju utopią, stanem idealnym w firmie. Lecz nie jest to właściwy trop. Należy do tego podejść inaczej. W turkusowej organizacji, tak jak w innych firmach – pracownicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków, a celem jest osiągnięcie wysokich wyników oraz dostarczenie jak najlepszego produktu bądź usługi.

Turkusowa organizacja jest modelem z płaską strukturą, gdzie hasłem kluczowym jest samo zarządzanie. Stawia się na przyjazną atmosferę, pełne zaufanie, współpracę, równość oraz ważność każdego pracownika. Właśnie te główne cechy są środkiem oraz sposobem na uzyskanie wyznaczonych celów i rezultatów.

Pracownicy są zaangażowani, zmotywowani, oferują sobie wzajemne wsparcie, wymieniają się poglądami. Stymuluje to innowacyjność i chęć zgłaszania swoich autorskich pomysłów.

Członkowie zespołu wykonują zadania (dostosowane do ich kompetencji i umiejętności), w których są najlepsi, nie bojąc się podejmowania nowych wyzwań. Realizowane przez nich projekty są istotne z perspektywy wyznaczanych celów w firmie.

Czy turkusowa organizacja ma jakiś model zarządzania?

Tak, turkusowa organizacja posiada swój własny model zarządzania, który opiera się na zasadach samozarządzania, współpracy i ciągłego uczenia się. Jest to model zarządzania holistycznego, który angażuje całą organizację, a nie tylko jej liderów.

W turkusowej organizacji decyzje podejmowane są na podstawie konsensusu, co oznacza, że pracownicy wspólnie dyskutują i podejmują decyzje, zamiast czekać na wydanie rozkazu od przełożonego. W turkusowych organizacjach istnieje także wiele mechanizmów, które wspierają transparentność, wolność słowa i uczciwość w zarządzaniu.

Model zarządzania w turkusowej organizacji zakłada równouprawnienie i samodzielność pracowników, dzięki czemu organizacja stawia na zaangażowanie i odpowiedzialność każdego pracownika, co w efekcie prowadzi do zwiększenia kreatywności i innowacyjności w podejmowaniu decyzji oraz osiąganiu celów organizacji.

W jakich firmach w Polsce i za granicą z powodzenie funkcjonuje zarządzanie w kolorze turkusu?

Koncept turkusowej organizacji to stosunkowo nowe podejście do zarządzania firmami i organizacjami, a jego implementacja wymaga czasu i zaangażowania. Z tego powodu wciąż jest niewiele firm, które w pełni działają jako turkusowe organizacje. Niemniej jednak, kilka przykładów firm, które wykazują cechy turkusowych organizacji to:

 • Buurtzorg – to holenderska organizacja, która zapewnia usługi pielęgniarskie i opiekuńcze na całym świecie. Firma została założona w 2006 roku i jest przykładem turkusowej organizacji zdecentralizowanej, opartej na zespołach samozarządzających.
 • Patagonia – to amerykańska firma odzieżowa, która stawia na zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko oraz etyczne podejście do biznesu. Patagonia jest przykładem turkusowej organizacji, która działa na rzecz wspólnego dobra i długofalowego rozwoju.
 • Semco Partners – to brazylijska firma inżynieryjna i konsultingowa, która działa na zasadzie demokratycznego zarządzania. W Semco Partners pracownicy mają duży wpływ na decyzje dotyczące firmy, a każdy z zatrudnionych ma równy udział w zyskach.
 • Morning Star – to amerykańska firma przetwórcza, która działa na zasadzie samozarządzających się pracowników. W Morning Star każdy pracownik samodzielnie podejmuje decyzje i nie ma wewnętrznej hierarchii.

W Polsce jest wciąż niewiele firm, które działają w pełni jako turkusowe organizacje, ale można znaleźć przykłady organizacji, które wykazują cechy turkusowych organizacji. Oto kilka przykładów:

 • Synerise – to polska firma informatyczna specjalizująca się w rozwiązaniach dla e-commerce, która działa na zasadzie samorządnych zespołów i stawia na kreatywność oraz współpracę. Pracownicy mają dużą autonomię w podejmowaniu decyzji, a firma zapewnia im także szereg benefitów i elastyczne godziny pracy.
 • Tidio – to polska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania do komunikacji z klientami na stronach internetowych. Tidio opiera swoją kulturę organizacyjną na wartościach takich jak autonomia, zaufanie i współpraca. Pracownicy mają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji i samodzielnie organizują swoją pracę.
 • Benhauer – to polska firma produkująca wyroby gumowe, która stawia na rozwój pracowników i budowanie pozytywnej atmosfery w zespole. W Benhauer pracownicy mają duży wpływ na podejmowanie decyzji i są zachęcani do dzielenia się pomysłami oraz współpracy.
 • WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – to polska uczelnia wyższa, która opiera swoją kulturę organizacyjną na wartościach takich jak samorządność, demokracja i partycypacja. WSG ma zdecentralizowaną strukturę organizacyjną, a pracownicy uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących uczelni.
 • PKS Gdańsk-Oliwa SA – prezes wprowadził turkusowe zarządzanie. W liście do swoich podwładnych napisał, że chciałby usłyszeć kiedyś od odchodzącego na emeryturę pracownika, że nie mogło mu się przytrafić nic lepszego niż praca w tej firmie.
 • WINS – informatyczna firma przeorganizowała sposób zarządzania – w przedsiębiorstwie. Teraz wszyscy są równi i mogą podejmować ważne decyzje, nie ma struktury, jest wyłącznie partnerstwo.
 • Brewa s.c. – spółka fotowoltaiczna działa w oparciu o zaufanie, zaangażowanie i samodzielność pracowników. Pracownicy sami ustalają swoje pensje, każdy pracuje na zysk i bierze odpowiedzialność za sowje decyzje.
 • Kamsoft Podlasie Sp. Pracownicy mogą liczyć na stałe pensje zależne od stanowiska oraz dodatki stażowe, cały zespół decyduje, w jaki sposób dzielone są premie z zysku. Każda inicjatywa pracownika musi być skonsultowana z innymi praocnwika a następnie pracownik bierze na siebie odpowiedzialność za podjęta decyzję i realziację celu.
 • „Firma marzeń” z takim tytułem pojawił się artykuł w Gazecie Wyborczej w której został opisany przykład Gliwickiej firmy Marco orgaznizującej się w kolorze turkusu. „Marco ostatnio zostało okrzyknięte firmą marzeń, więc na jedno miejsce pracy dostaje160 aplikacji”. „Jeżeli ma się pieniądze i ludzi, którym się ufa, to trzeba im zapłacić tyle, żeby nie musieli się martwić o kwestie materialne. Wtedy będą mogli należycie skupić się na pracy – mówi Marek Śliboda, prezes i właściciel gliwickiej firmy Marco.”

Warto jednak zaznaczyć, że koncepcja turkusowej organizacji jest stosunkowo nowa i w Polsce jeszcze nie jest zbyt powszechna, ale coraz więcej firm zaczyna interesować się tym podejściem do zarządzania i implementuje jego elementy w swojej działalności.

Jak zbudować turkusową organizację?

Budowanie turkusowej organizacji wymaga czasu, zaangażowania i zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu firmą. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w budowaniu turkusowej organizacji:

 • Stworzenie misji, wartości i celów – turkusowe organizacje opierają swoją kulturę organizacyjną na wartościach takich jak współpraca, partycypacja, autentyczność i zrównoważony rozwój. Warto więc zacząć od stworzenia misji, która będzie odzwierciedlała cele firmy oraz wartości, które są dla niej ważne.
 • Tworzenie zdecentralizowanej struktury organizacyjnej – w turkusowych organizacjach pracownicy mają większą autonomię i wpływ na podejmowanie decyzji. Można to osiągnąć poprzez tworzenie zdecentralizowanej struktury organizacyjnej, opartej na zespołach samozarządzających.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej – w turkusowych organizacjach kładzie się duży nacisk na budowanie pozytywnej atmosfery w zespole oraz współpracę i zaufanie między pracownikami. Można to osiągnąć poprzez organizowanie szkoleń z zakresu komunikacji i budowania relacji, zachęcanie do dzielenia się pomysłami oraz stawianie na rozwój osobisty pracowników.
 • Implementacja demokratycznego zarządzania – w turkusowych organizacjach każdy pracownik ma wpływ na podejmowanie decyzji i ma równy głos w kwestiach dotyczących firmy. Można to osiągnąć poprzez implementację demokratycznego zarządzania, w którym decyzje podejmowane są w drodze konsensusu lub głosowania.
 • Stawianie na rozwój pracowników – turkusowe organizacje stawiają na rozwój osobisty i zawodowy pracowników. Można to osiągnąć poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów, które będą rozwijać umiejętności pracowników oraz stawianie na rozwój kariery wewnętrznej.
 • Stawianie na zrównoważony rozwój – turkusowe organizacje stawiają na zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne. Można to osiągnąć poprzez wprowadzanie praktyk, które będą chronić środowisko naturalne oraz stawianie na zrównoważony rozwój biznesu.

Warto zaznaczyć, że budowanie turkusowej organizacji to proces, który wymaga czasu i ciągłej pracy. Można jednak zacząć od wprowadzania małych zmian i stopniowo budować kulturę organizacyjną, która będzie odzwierciedlała wartości turkusowej organizacji.

Jak zbudować turkusowy zespół?

Turkusowy zespół to taki, który cechuje się wysokim poziomem samodzielności, kreatywności, współpracy i zaangażowania w realizację misji organizacji. Oto kilka zasad, które warto wziąć pod uwagę, aby zbudować taki zespół:

 • Kultura organizacyjna oparta na wartościach – wartości, takie jak zaufanie, otwartość, szacunek dla innych, odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój, powinny być kluczowymi elementami kultury organizacyjnej, co pozwoli na budowanie silnych relacji między członkami zespołu.
 • Wspólna wizja i cel – turkusowy zespół powinien mieć wspólną wizję i cel, którymi się kieruje. Pracownicy powinni wiedzieć, dlaczego pracują w danej organizacji i jakie cele chcą osiągnąć.
 • Autonomia i zaufanie – turkusowy zespół powinien mieć dużą autonomię w podejmowaniu decyzji, a także zaufanie ze strony zarządu. Dzięki temu pracownicy czują się odpowiedzialni i mają poczucie, że ich wkład jest istotny dla sukcesu organizacji.
 • Zróżnicowane kompetencje i role – każdy członek zespołu powinien mieć unikalne kompetencje i rolę, co pozwala na efektywną realizację zadań i projektów.
 • Współpraca i komunikacja – turkusowy zespół stawia na otwartą komunikację i współpracę między członkami zespołu. Pracownicy powinni mieć możliwość wymiany pomysłów i opinii, co pozwala na rozwój kreatywności i innowacyjności.
 • Dbałość o dobre relacje – kluczowym elementem budowania turkusowego zespołu jest dbałość o dobre relacje między członkami zespołu. Pracownicy powinni mieć możliwość poznania się nawzajem, nawiązywania relacji międzyludzkich i wspólnych działań poza pracą.
 • Ciągłe doskonalenie – turkusowy zespół powinien stale się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Pracownicy powinni mieć możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego, co pozwala na rozwijanie kreatywności i innowacyjności.

Jak delegować zadania pracownikom w turkusowej organizacji?

W turkusowej organizacji delegowanie zadań jest ważnym procesem, ponieważ w takiej organizacji często funkcjonuje zdecentralizowana struktura, w której decyzje podejmowane są na poziomie zespołów samozarządzających. Oto kilka zasad, które można zastosować przy delegowaniu zadań w turkusowej organizacji:

 • Zdefiniuj cel i zakres zadania – przed delegowaniem zadania warto zdefiniować, jaki jest cel tego zadania i jakie są jego ramy. Dzięki temu pracownik będzie miał jasno określone oczekiwania i będzie wiedział, co powinien osiągnąć.
 • Wybierz odpowiedniego pracownika – przy delegowaniu zadania warto wybrać pracownika, który najlepiej sprawdzi się w danej roli. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na jego umiejętności, doświadczenie oraz preferencje.
 • Zadawaj pytania, ale unikaj narzucania rozwiązań – w turkusowej organizacji zazwyczaj stawia się na współpracę i partycypację, dlatego warto zadać pracownikowi pytania, które pomogą mu w rozwiązaniu problemu. Jednocześnie jednak, należy unikać narzucania swojego rozwiązania, ponieważ to ogranicza inicjatywę pracownika.
 • Stawiaj na samodzielność i autonomię – w turkusowej organizacji stawia się na samodzielność i autonomię pracowników. Dlatego też warto dać pracownikowi swobodę w podejmowaniu decyzji i wybieraniu sposobu rozwiązania problemu.
 • Ustalaj zasady współpracy – przed delegowaniem zadania warto ustalić zasady współpracy i komunikacji między pracownikami. Warto też określić, w jaki sposób będzie odbywał się monitoring postępów w realizacji zadania.
 • Zapewnij wsparcie – ważne jest, aby pracownik miał zapewnione wsparcie w razie potrzeby. Warto określić, do kogo może się zwrócić w przypadku pytań lub problemów.

W turkusowej organizacji delegowanie zadań polega na zwiększeniu autonomii i odpowiedzialności pracowników, co z kolei wpływa na ich zaangażowanie i poczucie przynależności do organizacji. Dlatego też warto podchodzić do delegowania zadań w sposób otwarty i partnerski, aby pracownicy czuli się docenieni i motywowani do podejmowania inicjatywy.

Jakie przydzielać pracownikom funkcje projektowe w turkusowej organizacji?

Zespół samozarządzający – w turkusowej organizacji często funkcjonują zespoły samozarządzające, które mają pełną autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej pracy. Każdy zespół samozarządzający może składać się z kilku pracowników, którzy dzielą między sobą obowiązki.

 • Koordynator – w turkusowej organizacji koordynator ma za zadanie zapewnić odpowiednie funkcjonowanie zespołu samozarządzającego. Jego rolą jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapewnienie odpowiedniego komunikowania się między pracownikami oraz wspieranie zespołu w osiąganiu celów.
 • Facilitator – facilitator w turkusowej organizacji jest osobą, która pomaga w prowadzeniu spotkań i rozwiązywaniu problemów zespołu. Jego rolą jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dyskusji, a także umożliwienie każdemu pracownikowi wypowiedzenia się i wyrażenia swojego zdania.
 • Ekspert – w turkusowej organizacji ekspert pełni rolę konsultanta w określonej dziedzinie. Jego zadaniem jest udzielanie pracownikom pomocy w przypadku pytań lub problemów związanych z konkretną dziedziną.

Podział obowiązków w turkusowej organizacji opiera się na samorządności i autonomii pracowników, którzy mają pełną swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej pracy. Wszyscy pracownicy są równorzędni, a role koordynatora, facilitatora i eksperta pełnią osoby wybrane przez zespół samozarządzający. W ten sposób, turkusowa organizacja stawia na rozwijanie umiejętności i kreatywności pracowników, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania w pracę i pozytywnych wyników działania firmy.

Jak uzyskać transparentność, wolność słowa i uczciwość w zarządzaniu stosowanych przez turkusowe organizacje?

 • Otwarte spotkania: turkusowe organizacje często organizują regularne spotkania, na których członkowie mogą przedstawiać swoje pomysły, zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Dzięki temu każdy członek organizacji ma możliwość wypowiedzenia się i zaprezentowania swojego punktu widzenia.
 • Proces decyzyjny oparty na konsensusie: w turkusowych organizacjach decyzje podejmowane są w drodze konsensusu, czyli po wcześniejszym omówieniu i dyskusji wśród członków organizacji. Dzięki temu każdy członek ma wpływ na decyzje podejmowane przez organizację, co zwiększa uczciwość i transparentność w zarządzaniu.
 • Otwarta księgowość: turkusowe organizacje często prowadzą otwartą księgowość, co oznacza, że każdy członek organizacji ma dostęp do informacji o finansach organizacji. Dzięki temu można zapobiec nieuczciwemu zarządzaniu finansami i zapewnić transparentność w zakresie wydatków.
 • Zasada równości: w turkusowych organizacjach każdy członek ma równe prawa i ma możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Dzięki temu zasada równości jest ważnym mechanizmem wspierającym uczciwość w zarządzaniu.
 • System oceniania pracowników: w turkusowych organizacjach stosuje się często system oceniania pracowników, który opiera się na wskazywaniu mocnych stron i obszarów do poprawy. Dzięki temu możliwe jest uczciwe ocenianie pracowników i zapewnienie im równych szans na awans.

To tylko kilka przykładów mechanizmów, które stosowane są przez turkusowe organizacje w celu wspierania transparentności, wolności słowa i uczciwości w zarządzaniu.

Podsumowując, budowanie turkusowego zespołu wymaga skupienia się na wartościach, wspólnej wizji i celu, autonomii i zaufaniu, zróżnicowanych kompetencjach i rolach, współpracy i komunikacji, dobrych relacjach oraz ciągłym doskonaleniu umiejętności.

Warto zaznaczyć, że budowanie turkusowej organizacji to proces, który wymaga czasu i ciągłej pracy. Można jednak zacząć od wprowadzania małych zmian i stopniowo budować kulturę organizacyjną, która będzie odzwierciedlała wartości Turkusowej Organizacji.

Życzymy powodzenie w zabarwianiu swojej organizacji kolorem turkusu.